Dopravní omezení a uzavírky v Karlových Varech

13.03.2015 18:13

 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

 

 • Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.
 • Od 22.7.2014 do 15.6.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice";  22.7.2014 - 30.10.2014 budou prováděny práce na cyklostezce a bude zajištěn přístup na stavbu z ul. Svatošská;1.10.2014-30.11.2014 bude prováděno odvodnění krajnice v ostatních dnech budou prováděny stavební práce na cyklostezce.
 • Od 1.4.2015 do 30.5.2015 bude úplně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu  bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; o délce cca 250 m od křižovatky s ul. Hradištní směrem ke křižovatce s ul. V Chatách v tomto termínu bude prováděna výstavba opěrné zdi a komunikace.
 • Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.
 • Od 6.10.2014 do 30.6.2015 bude úplně uzavřena stezka pro pěší o délce cca 160 m důvodu zajištění havarijního stavu, stezka pro pěší nad budovou č.p. 2116 „sluneční lázně“ ulice U Imperiálu. Chodci budou převedeni na protější stranu komunikace – stezky pro chodce.
 • Od 8.11.2014 do 21.5.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice Pražská sinice o celkové délce cca 200 m (pracovní úseky po 50 m), bude zde umístěno ohraničení staveniště za účelem provádění opravy opěrné zdi.
 • Od 10.2.2015 do 30.4.2015 bude úplně uzavřen chodník podél Národního domu v ulici Jugoslávská o celkové délce cca 60 m. Uzavírka chodníku je rozdělena do dvou po sobě jdoucích: I. etapa cca 28 m v termínu 10.2.2015 – 22.3.2015 (spodní část Národního domu); II. etapa cca 28 m v termínu 23.3.2015 – 30.4.2015 (horní část Národního domu – na pěší zóně). Uzavírka je z důvodu umístění ohrazení staveniště při prováděné rekonstrukci Národního domu.
 • Od  2.3.2015 do 29.5.2015 bude úplně uzavřen vnitroblok ulice Okružní p.p.č. 382/11, 382/15 v k.ú. Stará Role o délce cca 80 m. Budou zde prováděny opravy a úpravy ploch vnitrobloku a chodníků. Majitelům garáží a „Hospůdce“ bude umožněn příjezd pomocí pojezdových plechů.
 • Od  2.3.2015 do 29.5.2015 bude částečně uzavřen úsek vozovky o délce cca 45 m ulice Okružní p.p.č. 382/9 v k. ú. Stará Role. Úsek od kruhové křižovatky ulic Frimlova, Karlovarská, Okružní. Budou zde prováděny stavební práce v komunikaci za účelem vybudování parkovacích míst. Po celou dobu prováděných prací bude zachován obousměrný průjezd v minimální šíři vozovky 5,5 m.
 • Od 4.3.2015 do 29.5.2015 je úplně uzavřen prostor – p.p.č. 941/1 na ulici Husovo náměstí o délce cca 45 m. Je zde umístěno ohrazení staveniště, uvnitř kontejner, budou zde prováděny stavební práce pro budoucí parkoviště.

 

 • Od 2.3.2015 dojde ke změně dopravního značení ve vnitřním lázeňské území:

a) na křižovatku ulic ul. Petra Velikého a ul. Sadová (ve směru na ul. Zámecký vrch) zákazová dopravní značka B 1 – Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) + dodatková tabulka E 13 – text: mimo dopravní obsluhy + dodatková tabulka E 3a – vzdálenost

b) na křižovatku ul. Tržiště a Pod Jelením skokem doplněno svislé dopravní značení zákazová dopravní značka B1  - Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) + dodatková tabulka E13 s textem: mimo dopravní obsluhy.  

c) před Jánským mostem na Divadelním náměstí (ve směru ulic Tržiště, Zámecký vrch) osazeno svislé dopravní zákazová dopravní značka B1  - Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) + dodatková tabulka E13 s textem: mimo dopravní obsluhy.  

Pro upřesnění uvádíme plný text významu dodatkové tabulky E13 s textem: mimo dopravní obsluhy.  Význam dopravní obsluhy je ustanovením § 15 odst. 3) vyhlášky č. 30/2001 Sb. definován následovně: Dodatková tabulka č.E13 s nápisem „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou, na vozidla s označením č. O1, vozidla taxislužby a na vozidla jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž; pro tato vozidla neplatí značka, pod kterou je umístěna dodatková tabulka s nápisem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“.

 • Od 16.3.2015 do 31.7.2015 bude docházet k postupným úplným uzavírkám místních komunikací ul. Americká, Rumunská, nám. Emy Destinové, nám. V. Řezáče. Úplná uzavírka je povolena z důvodu rekonstrukce uvedených pozemních komunikací (vozovka + chodník), která spočívá v odebrání staré konstrukce vozovky do hloubky cca 70 cm a navezením konstrukce nové.  Provádění  prací je rozděleno do tří etap:
  • 1.etapa, termín od 16.3. – 4.5.2015, úsek od začátku ulice Americká až po ½ vjezdu na parkoviště do KKN; úsek o délce cca 240 m.
  • 2.etapa, termín od 5.5. – 17.6.2015, úsek od 2/2 vjezdu do areálu KKN až po ½ křižovatky ulice Mozartova a nám. E. Destinové, úsek o délce cca 200 m.  
  • 3.etapa, termín od 18.6. – 31.7.2015, úsek od 2/2 křižovatky ul. Mozartova po nám. V. Řezáče, úsek o délce cca 200m.

Objízdné trasy po přilehlých místních komunikacích budou stanoveny přechodným dopravním značení a je třeba v průběhu realizace stavby přechodné dopravní značení respektovat. Vjezd na horní parkoviště v areálu KKN  před pavilon akutní medicíny bude zachován.

 • Ve dnech 17.3.2015 – 20.3.2015,   23.3.2015 – 27.3.2015,   30.3.2015 – 3.4.2015  vždy v době od 08.00 h do 18.00 h bude uzavřen úsek místní komunikace Petřín z důvodu opravy havarijního stavu opěrné zdi  a jejího nezbytného statického zajištění na pozemku p.pč. 329/2 k.ú. Karlovy Vary (úsek v prostoru stykové křižovatky ulice Petřín s ulicí Raisova). Objízdná trasa je po dobu uzavírky vedená ul. Kolmou.

 

 • Ve dnech 21.3. – 22.3.2015, 28.3. – 29.3.2015 a 4.4. – 1.6.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice Petřín o délce 15 m (úsek v prostoru stykové křižovatky ulice Petřín s ulicí Raisova). Z důvodu opravy havarijního stavu opěrné zdi. Po dobu tohoto dopravního omezení bude umožněn průjezd vozidlům po místní komunikaci ul. Petřín.

 

Silnice II. a III. třídy

 

 • V termínu od 1.7.2014 do 31.5.2015 bude úplně uzavřena silnice III/20910, v obci Nejdku, část ulice Chodovská, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
 • V termínu od 16.3.2015 do 31.8.2015 bude částečně uzavřena silnice III/20910, III/21047 a III/2194, v obci Nejdku, část ulice Nádražní a nám. Karla IV., z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
 • V termínu od 12.1.2015 do 31.8.2015 bude částečně uzavřena silnice II/222, v úseku mezi obcemi Karlovy Vary - Kyselka, z důvodu stavebních prací k zajištění skalních masívů.
 • V termínu od 1.4.2015 do 30.6.2015 bude částečně uzavřena silnice II/226, v obci Chyše, v úseku mezi zámeckým parkem a sportovním areálem, z důvodu opravy opěrné zdi.
 • V termínu cca od 30.3.2015 do 3.5.2015 bude úplně uzavřena silnice II/194, ve směru Chyše – Valeč, v úseku od křižovatky se silnicí I/6 po místní komunikací v obci Bošov, v souladu s rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu
Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary
LPP

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·