Dopravní omezení a uzavírky v Karlových Varech a okolí

17.07.2015 13:32

 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

 

·         Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

·         Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

·         Od 6.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro pěší o délce cca 160 m důvodu zajištění havarijního stavu, stezka pro pěší nad budovou č.p. 2116 „sluneční lázně“ ulice U Imperiálu. Chodci budou převedeni na protější stranu komunikace – stezky pro chodce.

 

·         Úplná uzavírka  náměstí Emy Destinové a úseku nám. V.Řezáče od 8.7.2015 do 10.8.2015 ( 2/2  křižovatky s ul. Mozartova až po náměstí V. Řezáče – úsek o délce cca 200m)

Stanovení trasy objížďky: po přilehlých místních komunikacích, které jsou označeny dopravním značením

·         V termínu od 25.5.2015 do 17.7.2015 je povolena z důvodu výstavby vodovodu Karlovy Vary, část Dvory – Stará Role úplná uzavírka jednoho jízdního pruhu místní komunikace kpt. Jaroše v délce 150 m a úplná uzavírka ulice Závodní v délce 50 m (křižovatka ul. kpt. Jaroše x Závodní, směrem k dostihovému závodišti). Objízdná trasa uzavírky ul. Závodní je vedena ul. Na Průhoně a 1. máje. Bude zachován obousměrný provoz v minimální šířce 5,5  m na místní komunikaci ul. kpt. Jaroše. 

·           V termínu od 18.7.2015 do 7.9.2015  je povolena částečná uzavírka úseku místní komunikace kpt. Jaroše v obci Karlovy Vary – úsek od křižovatky s ulicí 1. máje po křižovatku s ulicí Sklářská (vjezd do ulice 1. máje bude uzavřen, vjezd do ulice Sklářská bude zachován).

 

·         Z důvodu opravy povrchu komunikací ul. Rohová, Hornická kolonie, Hlávkova dojde k následujícím uzavírkám v Karlových Varech, Staré Roli:

1)     ve dnech 8.6.2015 až 31.7.2015 bude úplně uzavřena místní komunikace Rohová v Karlových Varech, Staré Roli

2)     ve dnech  25.5.2015 až 31.7.2015 bude úplně uzavřena místní komunikace Hornická kolonie v Karlových Varech, Staré Roli

 

·         V termínu od 8.6.2015 do 31.7.2015 bude částečně uzavřen úseku místní komunikace Závodu míru a Okružní v obci  Karlovy Vary – se zachováním minimálního průjezdu vozidel o šíři 5 m z důvodu opravy povrchu komunikace a chodníků

 

 

·         Z důvodu rekonstrukce komunikace a chodníků dojde k úplným uzavírkám úseků místních komunikací Truhlářská, Dvořákova, Tuhnická, Školní, Okružní v obci Karlovy Vary, Staré Roli takto:

      I. etapa 10.6.2015 – 31.7.2015             

        Školní od křižovatky Svobodova po křižovatku s ulicí Hlávkova, Dvořákova – ke křižovatce s ulicí  Nové Domky, Tuhnická. První objízdná trasa ede po ulici Okružní, Truhlářská, Dvořákova a druhá po      komunikaci Smetanova a Hlávkova, Školní.

      II. etapa 1.7.2015 – 10.8.2015              

       Školní od křižovatky s ulicí Hlávkova k ulici Třešňová, Okružní od křižovatky Dvořákova po ulici       Truhlářskou. Objízdná trasa se nestanovuje.

      III. etapa 10.8.2015 – 31.8.2015            Školní, od křižovatky s ulicí Třešňová po vjezd na parkoviště ve         Školní ulici, Truhlářská,  Okružní v části na od křižovatky s ulicí Truhářská po křižovatku s ulicí       Dvořákova. Objízdná trasa se nestanovuje.

 

·           Od 2.6.2015 do 30.9.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice Ondřejská před objektem č.p. 124, 125 o délce cca 13 m. Částečná uzavírka je povolena z důvodu umístění lešení pro dokončovací práce na objektu Ondřejská 124,125. V průběhu částečné uzavírky budu zajištěn průjezd v min. šíři 2.75 metru.

·         V termínu od 6.7.2015 do 8.11.2015 bude úplně uzavřen úsek pod železničním mostem v ulici Hlavní, na trase Karlovy Vary - Dalovice, z důvodu opravy železničního mostu.

 

 

·         Dne 18.7.2015 od 10.00 do 22.30 hodin bude úplně uzavřen úsek místní komunikace Merklínská – podél kostela sv. Anny, v městské části Sedlec v obci Karlovy Vary z důvodu pořádání charitativního koncertu na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci.

 

Informace o změnách místní úpravy provozu na území města Karlovy Vary

·         Od 2.3.2015 došlo ke změně dopravního značení ve vnitřním lázeňské území:

a) na křižovatku ulic ul. Petra Velikého a ul. Sadová (ve směru na ul. Zámecký vrch) zákazová dopravní značka B 1 – Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) + dodatková tabulka E 13 – text: mimo dopravní obsluhy + dodatková tabulka E 3a – vzdálenost

b) na křižovatku ul. Tržiště a Pod Jelením skokem doplněno svislé dopravní značení zákazová dopravní značka B1  - Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) + dodatková tabulka E13 s textem: mimo dopravní obsluhy.  

c) před Jánským mostem na Divadelním náměstí (ve směru ulic Tržiště, Zámecký vrch) osazeno svislé dopravní zákazová dopravní značka B1  - Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) + dodatková tabulka E13 s textem: mimo dopravní obsluhy.  

Pro upřesnění uvádíme plný text významu dodatkové tabulky E13 s textem: mimo dopravní obsluhy.  Význam dopravní obsluhy je ustanovením § 15 odst. 3) vyhlášky č. 30/2001 Sb. definován následovně: Dodatková tabulka č.E13 s nápisem „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou, na vozidla s označením č. O1, vozidla taxislužby a na vozidla jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž; pro tato vozidla neplatí značka, pod kterou je umístěna dodatková tabulka s nápisem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“.

·         Od 1.4. 2015 došlo ke změně dopravního značení ve vnitřním lázeňské území:

Z důvodu zklidnění intenzit kočárové dopravy ve vnitřním lázeňském území dojde od 1.4.2015 ke změně místní úpravy provozu, kdy v ulicích Krále Jiřího, nábřeží Osvobození, I.P.Pavlova, Tylova, Slovenská dojde k osazení svislého dopravního značení B9 Zákaz vjezdu potahových vozidel.

 

Silnice II. a III. třídy

 

  • V termínu od 16.3.2015 do 31.8.2015 bude částečně uzavřena silnice III/20910, III/21047 a III/2194, v obci Nejdku, část ulice Nádražní a nám. Karla IV., z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
  • V termínu od 3.6.2015 do 3.8.2015 bude částečně uzavřena silnice III/2194, v obci Nejdku, část ulice Závodu míru, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
  • V termínu od 3.6.2015 do 3.8.2015 bude částečně uzavřena silnice III/21047, v obci Nejdku, část ulice Kraslická a 9.května, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
  • V termínu od 12.1.2015 do 31.8.2015 bude částečně uzavřena silnice II/222, v úseku mezi obcemi Karlovy Vary - Kyselka, z důvodu stavebních prací k zajištění skalních masívů.
  • V termínu od 14.4.2015 do 31.10.2015 bude částečně uzavřena silnice III/2204 a III/2206 v obci Děpoltovice, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
  • V termínu od 12.5.2015 do 30.10.2015 bude částečně uzavřena silnice III/2224 a II/222 v obci Mírová, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
  • V termínu od 15.6.2015 do 18.9.2015 bude částečně uzavřena silnice III/2194, na trase Vysoká Pec – Nové Hamry, v úseku mostu ev.č. 2194-3, z důvodu opravy mostu.
  • V termínu od 25.6.2015 do 31.7.2015 bude částečně uzavřena silnice III/22129, v obci Otovice, ulice Mostecká, z důvodu opravy vodovodu.

·         V termínu od 20.7.2015 do 31.8.2015  bude úplně uzavřen úsek silnice č. III/21041 v obci Lesík v délce cca 10 m  v místě mostu ev. č. 21041-9 v obci Lesík z důvodu stržení a obnovy mostu.

·         V termínu od 1.9.2015 do 6.9. 2015  bude částečně uzavřen úsek silnice č. III/21041 v obci Lesík v délce cca 10 m  v místě mostu ev. č. 21041-9 v obci Lesík, kdy bude umožněn pouze průjezd autobusům veřejné linkové dopravy a vozidlům IZS, z důvodu dokončovacích prací na mostu po jeho obnově.

 

·         Dne 18.7.2015 v době od 9.00 h do 20.00 h bude úplně uzavřena silnice III/19824, ulice Nádražní, v obci Bečov nad Teplou z důvodu konání kulturní akce „Bečovské slavnosti“

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·