Dopravní omezení a uzavírky

14.10.2014 09:41

 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

 

 • Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.
 • Od 22.7.2014 do 15.6.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice";  22.7.2014 - 30.10.2014 budou prováděny práce na cyklostezce a bude zajištěn přístup na stavbu z ul. Svatošská;1.10.2014-30.11.2014 bude prováděno odvodnění krajnice v ostatních dnech budou prováděny stavební práce na cyklostezce.
 • Od 1.10.2014 - 30.10.2014 bude úplně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu  bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; o délce cca 150 m končící o mostku přes řeku Ohře v tomto termínu bude prováděna výstavba komunikace levého břehu. V zimním období (prosinec, leden, únor)

bude stavba přerušena. Po celém úseku částečné i úplné uzavírky místní komunikace ulice U Brodu bude přístup k zahrádkám umožněn po celou dobu výstavby.

 • Od 1.4.2015 do 30.5.2015 bude úplně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu  bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; o délce cca 250 m od křižovatky s ul. Hradištní směrem ke křižovatce s ul. V Chatách v tomto termínu bude prováděna výstavba opěrné zdi a komunikace.
 • Od 1.10.2014 do 31.10.2014 bude úplně uzavřena spodní část ulice Ondřejská z důvodu havarijního stavu – statického narušení místní komunikace.
 • Od 4.8. do 15.10.2014 dojde k úplné uzavírce místních komunikací ul. Hlávkova a Smetanova. Uzavírka bude rozdělena do tří etap – I. etapa od 4.8. - 8.9.2014 ul. Smetanova a Hlávkova (od křižovatky s ul. Smetanovou směrem k budově mateřské školky; II. etapa od 9.9. – 10.10.2014 ul. Hlávkova (od křižovatky s ul. Smetanovou po křižovatku s ul. Školní); III. etapa od 13.10. – 15.10. 2014 ul. Smetanova a Hlávkova z důvodu finální pokládky živičné vrstvy.  Uzavírka je povolena z důvodu kompletní rekonstrukce vozovek a chodníků. V době probíhajících oprav je třeba respektovat přechodné dopravní značení. Vjezd vozidlům IZS bude zajištěn.
 • Od 3.9.2014 do 31.12.2014 bude částečně uzavřena část ulice Bezručova (v prostoru křižovatky ul. Bezručova a ul. Americká a přilehlých zastávek MHD na ul. Beručova) o délce cca 100 m. Bude zde prováděna oprava křižovatky, budou zhotovovány dva nové zálivy pro autobusy a po té bude proveden nový povrch vozovky a chodníku. Práce ve vozovce budou za částečné uzavírky a budou prováděny po polovinách se zachováním průjezdu jedním jízdním pruhem o šíři 5,5 metru; chodci budou převedeni na protější chodník. Obslužnost vybraných zastávek MHD je zajištěna jejich přemístěním, informace budou vyvěšeny na jednotlivých dotčených zastávkách.
 • Od 3.9.2014 do 31.10.2014 bude částečně uzavřena část ulice Americká (úsek od křižovatky s ul. Bezručova ke křižovatce s ul. Jiráskova) o délce cca 115 m. Bude zde prováděna rekonstrukce – výměna horkovodu. Práce ve vozovce budou prováděny za částečné uzavírky a budou prováděny po polovinách se zachováním průjezdu jedním jízdním pruhem, chodci budou převedeni na protější chodník. Práce pod částečnou uzavírkou budou koordinovány s fa. COLAS CZ, a.s. a naopak. Průjezd bez omezení ul. Italská.

·         Od 13.9.2014 do 30.11.2014 bude uzavřena místní komunikace ul. Vítězná ( malá Vítězná) z důvodu kompletní rekonstrukce této pozemní komunikace. Uzavírka bude probíhat ve třech etapách. Vždy bude plně uzavřena pouze jedna etapa. Etapizace:

o   I. část – úsek od křižovatky s ulicí Ondříčkova po ulici nám. V. Řezáče

o   II. část – úsek od ulice nám. V. Řezáče po křižovatku s ul. Pod Tvrzí

o   III. část – úsek od křižovatky s ul. Pod Tvrzí po úsek zrekonstruované místní komunikace ul. Vítězná. Objízdné trasy jsou vyznačeny přechodným dopravním značením, zejména je třeba respektovat DZ B 28 Zákaz zastavení.

 • Od 12.9.2014 do 17.10.2014 bude úplně uzavřena Dalovická lávka pro pěší. Lávka je uzavřena z důvodu zajištění prací, bude zde prováděna rekonstrukce horkovodního potrubí.
 • Od 15.9.2014 do 15.10.2014 bude omezen průjezd místní komunikací ulice Jaltská. V době provádění výkopových prací a zásypu výkopu dojde k úplné uzavírce. Po provedení prací bude výkop opatřen přejezdovým plechem a umožněn průjezd. Bude zde prováděna horkovodní přípojka pro dům 989/7. Průjezd v době uzavírky ulice Jaltská je možná ulicemi Dr. Davida Bechera, nám. Republiky, Bělehradská, Jaltská. Je třeba respektovat DZ B 28 zákaz zastavení.
 • Od 20.9.2014 do 15.10.2014 bude částečně uzavřena část ulice Chodovská - chodník (od kruhové křižovatky ulic Chebská, Chodovská a směr k Tescu) směrem na obec Počerny, o délce cca 600 m. V tomto úseku bude prováděna výstavba chodníku a parkovacích zálivů. Doprava tímto úsekem nebude omezena.
 • Od 22.9.2014 do 31.10.2014 bude částečně uzavřena ulice Blahoslavova o délce cca 300 m. Bude zde prováděna oprava povrchu místní komunikace. Průjezd vozidel jedním jízdním pruhem. Od 20.10.2014 do 22.10.2014 bude tento úsek uzavřen úplně z důvodu finální úpravy. Objížďka po přilehlých místních komunikacích.
 • Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.
 • Dne 18.10.2014 proběhne v prostoru před provozovnou BECHERPLATZ kulturní a prodejní akce KARLOVARSKÝ KNEDLÍK FEST 2014. V souvislosti s akcí  bude ve dnech 17.10.2014 až 19.10.2014 provedeno zvláštní užívání místních komunikací T. G. Masaryka a Varšavská k umístění pódia, prodejních stánků a stanu pro posezení a dočasná úprava provozu spojená s úplnou uzavírkou části ul. T. G. Masaryka (cca 40 m od budovy bývalého PVT směrem k reklamní láhvi BECHEROVKA) a části ul. Varšavské (cca 35 m od bývalého PVT po začátek tržiště).
 • Od  22.9.2014 do 12.10.2014 bude částečná uzavírka ul. I.P.Pavlova a ul. Vrchlického z důvodu provádění opravy povrchů těchto pozemních komunikací. Jedná se o částečné uzavírky, kdy práce budou probíhat po polovinách a bude zachován vždy průjezd jedním jízdním pruhem. V době probíhajících oprav je třeba respektovat přechodné dopravní značení, zejména DZ B 28 zákaz zastavení. Rozsah oprav je následující:

I. P. Pavlova  - od mostu 17. listopadu po výjezd z podjezdu u hotelu Thermal  - opravy v délce 480 m

Vrchlického – od křižovatky s ulicí Jiráskova po křižovatku s ulicí 5. Května  - opravy v délce 80 m

 

 • Od 6.10.2014 do 30.6.2015 bude úplně uzavřena stezka pro pěší o délce cca 160 m důvodu zajištění havarijního stavu, stezka pro pěší nad budovou č.p. 2116 „sluneční lázně“ ulice U Imperiálu. Chodci budou převedeni na protější stranu komunikace – stezky pro chodce.

Silnice II. a III. třídy

 

 • V termínu od 1.7.2014 do 31.10.2014 bude úplně uzavřena silnice III/20910, v obci Nejdku, část ulice Chodovská, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
 • V termínu od 1.6.2014 do 31.10.2014 bude částečně uzavřena silnice III/2194, v obci Nejdku, ulice Závodu míru, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
 • V termínu od 11.8.2014 do 31.10.2014 bude částečně uzavřena silnice III/21047, v obci Nejdku, ulice Karlovarská, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
 • V termínu od 1.7.2014 do 31.10.2014 je dopravní omezení na silnici III/21047, v obci Nejdku, část ulice Kraslická, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace. Práce budou prováděny etapách. Bude umožněn průjezd automobilů do 10t.
 • V termínu od 24.4.2014 do 20.12.2014 bude částečně uzavřena silnice III/21047, na trase Pernink od železničního přejezdu - Nejdek, z důvodu rekonstrukce komunikace.
 • V termínu od 19.5.2014 do 31.12.2014 bude úplně uzavřena silnice II/226, na trase: Žlutice – Chyše, z důvodu rekonstrukce silnice.
 • V termínu od 15.9.2014 do 30.11.2014 bude úplně uzavřena silnice III/19820 v Otročíně, z důvodu opravy mostku.
 • V termínu od 24.9.2014 do 20.11.2014 bude úplně uzavřena silnice III/2087, v obci Kolová, z důvodu opravy komunikace.

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary

LPP

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·