Z jednání Rady města Plzně + slíbený seznam zastávek MHD

28.09.2012 16:02

Cestující v Plzni si budou muset zvykat na nové názvy zastávek městské veřejné dopravy

V průběhu příštího roku bude nově pojmenováno 170 zastávek, což je přibližně 50 % ze stávajícího množství. Cílem je odstranit nedostatky systému a dosáhnout stavu, který by v maximální možné míře zohledňoval požadavky provozu, platné legislativy, ale i prosté uživatelské srozumitelnosti, tedy zlepšení orientace pro cestující a vyhledávání spojení v informačních systémech.

Hlavní skupiny nevyhovujících současných názvů byly zejména tyto:

 1. neexistující objekt, podle kterého se zastávka nazývá, např. „ČSAO“ (býv. Československé státní automobilové opravny), „Výstaviště“, „SPŠD a S (býv. Střední průmyslová škola dopravní a strojní) aj. Přitom názvy, které se vžily a staly se spíše pojmenováním lokality, budou zachovány (např. „U Práce“, „U Pietasu“, „U Duhy“ aj.),
 2. zastávky pojmenované nejednoznačně podle dlouhé ulice, v níž se nachází více zastávek (např. „Lidická“, „Dobřanská“),
 3. názvy obsahující zkratky, čárky a mezery, které činí název obtížně zapamatovatelný; takovýto název při jeho přesné neznalosti téměř znemožňuje vyhledávání přes internet (např. „Fakultní nemoc. Lochotín“, „Hl. nádr. ČD, Sirková“, „III. br., Domažlická“, „Stav. stroje, Rokycanská“, „Bory, NVÚ“) nebo zastávky v jedné lokalitě pojmenované různými způsoby („nám. M. Horákové“, „náměstí M. Horákové“, „Slovany, n. M. Horákové“),
 4. nesystematické názvy s využitím názvů ulic („Ul. K. Steinera“, přitom většinou je název bez „ul.“, „Boettingerova“ - ulice se vůbec v dané lokalitě nenachází apod.),
 5. jméno čtvrti, opakující se z historických důvodů v názvech více zastávek („Újezd, rozcestí“, „Újezd, Hrádecká“, „Újezd, Staroveská“, „Újezd, v Brance“ aj.).

 

Při tvorbě nových názvů byla snaha vycházet zejména z těchto zásad:

 1. pro název zastávky využít jméno příčné ulice, která se nachází v blízkosti zastávky (např. pro starý název „Boettingerova“ je použit název ulice „Čermákova“),
 2. konečná páteřní linky ve čtvrti přebírá název čtvrti (např. „Bory“, „Slovany“), u ostatních názvů na lince, a to ve většině případů, jméno čtvrti vypadává (např. název zastávky „Černice, K Plzenci“ se zkracuje na „K Plzenci“); důvodem k tomu je mj. jasný a krátký název přestupního terminálu městské a příměstské dopravy,
 3. konečná druhé linky ve čtvrti přebírá název čtvrti s nějakým přívlastkem („Sídliště Bory“, „Zadní Skvrňany“),
 4. pro název zastávky v přestupním uzlu (např. z trolejbusu na tramvaj) byla snaha volit stejný název (např. všechny zastávky na náměstí M. Horákové budou mít název „Slovany“),
 5. omezení zkratek a čárek (např. místo „Hl.nádr. ČD, U Ježíška“ byl navržen název „U Ježíška“, místo „Hl. nádr. ČD, Sirková“ je navržen název „Hlavní nádraží“ apod.),
 6. v názvech zastávek pokud možno nepoužívat firemní nebo obchodní názvy („Úněšovská, Globus“, „ČSAO“), ale použít neutrální výrazy.

V některých případech se nový název hledal těžko, protože v okolí zastávky není vhodný objekt nebo ulice, podle které by mohla být zastávka pojmenována (např. nynější „Stavební stroje“, „U teplárny“ apod.).

Nové názvy zastávek by se měly následně přenést do všech informačních systémů i do jízdních řádů ostatních dopravců. Tam, kde obsluhuje zastávku více dopravců, se v souvislosti s přejmenováním zastávek doporučuje zrealizovat ideální stav, tj. jeden označník (svislá dopravní značka pro informování o zastávce) a s jedním prostorem pro výlep např. jízdních řádů.

Finanční náklady spojené s přejmenováním zahrnují především přelepení názvu označníku v zastávce, výměnu štítku s Brailovým písmem, výlepy nových jízdních řádů, schémat linek MHD, práce spojené se zadáním dat do informačních systémů pro cestující na webu PMDP, výrobou hlášení do vozidel, změn dat v palubních počítačích či s vydáním nových licencí jsou odhadovány na přibližně 350 tisíc korun.

/p. náměstek Ing. Miloslav Šimák/

 

Plzeň se připravuje na zimní období

Městská rada vzala na vědomí operační plány zimní údržby a jmenovala členy kalamitního štábu. Pro stanovení tras údržbových prací se vycházelo z již schváleného plánu zimní údržby, ze zákona o pozemních komunikacích a vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Jeho součástí je také jmenný seznam pozemních komunikací, které udržuje Správa veřejného statku prostřednictvím společnosti VHS. Za zimní údržbu, tj. zabezpečení odstraňování závad ve sjízdnosti vozovek vybraných místních komunikací I. a II. pořadí důležitosti a na základě smlouvy o sdružení se Správou a údržbou silnic Kralovice a ŘSD Praha i krajských a státních silnic na území města zodpovídá ředitel Správy veřejného statku Milan Sterly. Plný stav zásob soli, tedy celkem 5 tisíc tun je k dispozici už nyní ve skladech společnosti VHS. V minulých letech byla její spotřeba následující:

2005/2006 - 4785,04 tun

2006/2007 - 1839,7 tun

2007/2008 - 1722,5 tun

2008/2009 - 3963,5 tun

2009/2010 - 5668 tun

2010/2011 - 3747 tun

2011/2012 - 2477 tun.

/p. náměstek Ing. Miloslav Šimák/

Světelné a signalizační zařízení na křižovatkách Rokycanská – Revoluční a Jateční – Těšínská bude odstraněno

Světelné a signalizační zařízení (SSZ) na křižovatce Rokycanská – Revoluční bylo v provozu krátkou dobu, zhruba jeden rok. Z dopravního hlediska bylo velmi problematické zajistit vyhovující koordinaci vozidel v obou směrech se sousedními křižovatkami. Na základě stížností občanů z okolních domů na hluk zvláště těžkých vozidel rozjíždějících se do kopce a rovněž vzhledem k nevyhovující koordinaci bylo SSZ následně vypnuto z trvalého provozu a ponecháno v režimu kmitavá žlutá. Později bylo použito pouze na omezenou dobu pro zajištění provozu při rekonstrukci Rokycanské ulice.

Nevyhovující byl z hlediska špatné koordinace v obou směrech v souvislosti s těsnou návazností na SSZ Rokycanská i provoz SSZ Jateční – Těšínská. Na křižovatce často docházelo při dopravních nehodách k opakovanému poškozování venkovního zařízení SSZ vozidly nerespektujícími signály zařízení. Z těchto důvodů bylo po několikaletém provozu vypnuto z trvalého provozu a ponecháno v režimu kmitavá žlutá.

 

SSZ na křižovatkách Rokycanská – Revoluční a 9 Jateční – Těšínská bylo instalováno a uvedeno do provozu v roce 1980. Vzhledem k době výstavby jsou obě uvedená SSZ osazena zastaralým typem řadiče a venkovní výstrojí, rovněž kabelové rozvody jsou v nevyhovujícím stavu. Pokud by mělo být na uvedených křižovatkách opět SSZ zprovozněno, znamenalo by to investiční výstavbu kompletně nového zařízení osazeného technologií odpovídající systému SSZ v Plzni včetně připojení na dopravní ústřednu. Obě SSZ by musela být vybavena novým dopravním řešením se začleněním do koordinace se sousedními křižovatkami.

Předpokládané náklady na likvidaci jsou zhruba 200 tisíc korun.

(Na obrázku jsou červeně vyznačena zařízení určená k likvidaci, zeleně ostatní světelná signalizační zařízení.)

/p. náměstek Ing. Miloslav Šimák/

 

Zastávka „U přejezdu“ v Domažlické ulici bude zrušena

Z důvodu nadbytečnosti navrhla Správa veřejného statku zrušit na lince č. 12 zastávku „U přejezdu“. Zastávku využívá minimálně cestujících a vzdálenost od další je pouze 175 metrů.

Městská rada návrh SVS schválila.

/p. náměstek Ing. Miloslav Šimák/

 

Plavecký areál na Slovanech mění od 1. ledna 2013 ceny

Nový návrh ceníku spočívá ve zvýšení cen plavání veřejnosti, sauny a v doplnění vstupu „zdarma“ pro doprovodnou osobu u imobilních občanů a u občanů ZTP/P.

Jedná se o navýšení vstupného do bazénu v plné ceně u dospělých o 10,- Kč ve všech časových pásmech. Úměrně tomuto je navýšeno rodinné vstupné. Ceny permanentek, které jsou na 20 hodin pobytu, navrhuje provozovatel zvýšit o 100,- Kč na 750,- Kč.

V novém ceníku zůstává zachovaná v nejkratším časovém pásmu pro děti ve věku od 6 – 15 let a pro studenty do 26 let stejná cena vstupu. Ke zvýšení ceny dochází pouze v časovém pásmu do 3 hodin pobytu a u celodenní vstupenky, a to o 10,- Kč.

Vstup zdarma pro děti do 6 let, imobilní občany a ZTP/P navrhuje provozovatel doplnit o vstup zdarma pro 1 osobu doprovodu pro imobilní občany a občany ZTP/P.

Další navrhovanou změnou je úprava ceny v části sauny. Zde provozovatel navrhuje zvýšení ceny pobytu o 10 Kč do 1 hod, o 20 Kč do 1,5 hod a o 30 Kč do 2 hod.

Poslední změna cen byla provedena k 1. 9. 2009. Tři roky starý ceník nezohledňuje nárůst zejména provozních nákladů, což je pro zachování ekonomické rovnováhy areálu pro provozovatele bazénu nadále neúnosné.  Bazén je energeticky náročné zařízení a právě energie a jejich zdražování mají značný vliv na zvyšování se nákladů.

Při porovnání současných cen na 50ti metrových bazénech v ČR je vstupné bazénu na Slovanech, vzhledem k nabízeným službám, mezi nejnižšími. Co se týká Plzeňského kraje, je také zřejmé, že služby slovanského bazénu jsou nejlevnější. 

Ceník bude platný od 1. 1. 2013.

/p. náměstek Ing. Petr Rund/

 

Volné bruslení na stadionu bude od 1. října dražší

Jako hlavní důvod pro úpravu ceníku uvedl provozovatel to, že současná cena 15,- Kč na 1,5 hod bruslení pro veřejnost nepokrývá náklady spojené s touto činností. Doložil ztrátu za poslední dvě sezony, a to v sezoně 2009/2010 ve výši 29.032,- Kč a v sezoně 2010/2011 ve výši 18.738,- Kč. Ze vstupného na volné bruslení musí provozovatel také odvádět příslušnou sazbu DPH.

Při porovnání současných cen na městském zimním stadionu s ostatními zimními stadiony v Plzni a okolí je vstupné na bruslení pro veřejnost prokazatelně nejnižší:

 

Stadion                                                                      Cena volného bruslení

Městský zimní stadion (ČEZ Aréna)                     15,- / 1,5 hod dospělí

10,- / 1,5 hod děti 6 – 15 let,

doprovod

                                                                                  zdarma – děti do 6 let

Zimní stadion Klatovy                                            30,- / 1,5 hod dospělí

                                                                                  20,- / 1,5 hod děti 6 – 15 let

                                                                                  10,- / 1,5 hod doprovod

Kooperativa Aréna Košutka                                  30,- / 1 hod dospělí                                                                                                                           20,- / 1 hod děti 6 – 15 let                                                                                                                 10,- / 1 hod doprovod

Zimní stadion Rokycany                                        30,- / 1,5 hod dospělí, děti

                                                                                  10,- / 1,5 hod doprovod                                            

OSI MMP a provozovatel navrhl ponechat dobu bruslení v délce 1,5 hod. Vstupné pro dospělé zvýšit na 30,- Kč, tj. o 15,- Kč, vstupné pro děti od 6 - 15 let zvýšit na 20,- Kč, tj. o 10,- Kč, vstupné za doprovod (10,- Kč) a děti do 6 let (zdarma) ponechat ve stejné výši.

Ostatní položky v platném ceníku zůstávají beze změny.

Snahou provozovatele je, aby výnosy z volného bruslení pokryly alespoň náklady spojené s jeho organizováním.

Ceník bude platný od 1. 10. 2012. 

/p. náměstek Ing. Petr Rund/

 

Hudební festival Smetanovské dny bude příští tři roky organizovat Plzeňská filharmonie

Tříletý grant na podporu pořádání festivalu Smetanovské dny ve výši 5 milionů korun získala Plzeňská filharmonie, která v posuzování expertní skupinou soupeřila s jediným subjektem, a to společností NASHLEDANOU.

Expertní skupina shledala obě žádosti za přínosné, ale každou v jiné oblasti, proto za ideální variantu označila propojení obou žadatelů v rámci přípravy festivalu. Ponechala výběr nejvhodnější žádosti o finanční podporu v rámci festivalu Smetanovské dny 2013-2015 na Komisi kultury RMP.  Ta městské radě doporučila projekt Plzeňské filharmonie.

/paní náměstkyně Eva Herinková/

 

Plzeň bude mít nový informační a orientační systém

Rozhodla o tom rada města. Důvodem je komplikovaná logika stávajícího systému, když čtyři barvy směrovek odkazují na legendu v mapách (barevně odlišené skupiny turistických cílů), čímž jsou pro turistu ne zcela pochopitelné. Na směrovkách je také text pouze v českém jazyce. Zároveň některé cíle ztratily turistickou atraktivitu a sloupky jsou po více než patnácti letech značně zkorodované.

Současný systém byl vybudován v roce 1999 a skládá se z mapových nosičů a sloupků se dvěma typy směrovek – městskými a historickými. Těch bylo původně 93 kusů, z nichž 11 sloupků bylo osazeno v historické části města, 65 kusů se nachází v širší oblasti kolem centra a v okrajových částech jich je 17.

Nový návrh architektonicko-výtvarného řešení reaguje na nedostatky stávajících sloupků. Design je jednoduchý, jasně zřetelný a nepřehlédnutelný v městském prostředí. Dojde k redukci počtu cílů především tím, že se odstraní názvy ulic, některé instituce a další cíle, které nespadají do kategorie turistický a jsou snáze dohledatelné například přes mobilní telefon. Obnoví se stávajících 11 sloupků historických včetně směrovek (jsou umístěné v historické části města), 30 sloupků městských (převážně se nacházejí v centrální oblasti města) a nově se umístí 7 sloupků městských.

Ostatní sloupky budou odstraněny. Text na směrovkách bude (pokud to bude mít smysl) v dvojjazyčném provedení (AJ), sloupky budou opatřeny čipem i-TAG s  informacemi o jednotlivých cílech.

Předpokládaný odhad nákladů na nové sloupky se směrovkami představuje částku zhruba 1,5 milionu korun.

Investice bude hrazena prostřednictvím rozpočtu KPRIM/projekty ÚKEP pro rok 2013, ze kterého jsou předfinancovány a spolufinancovány projekty financované z ROP Jihozápad včetně projektu „Plzeň – výtvarná, Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015“, který byl schválen v roce 2010 a jeho předmětem je mj. zavedení multimediálních audio průvodců po historickém centru města a k tomu doplnění a obnova městského orientačního systému. Náklady na doplnění orientačního systému tak lze zahrnout do způsobilých nákladů tohoto projektu. Míra spolufinancování je ve výši 80 % způsobilých nákladů projektu.

/p. náměstek Ing. Miloslav Šimák/

 

Město požádá o podporu projektu Cesta pro pěší – Litice z regionálního operačního program Jihozápad

Městská rada předloží zastupitelstvu ke schválení přípravu a podání žádosti o podporu projektu „Cesta pro pěší – Litice“ z ROP NUTS II Jihozápad. Předpokládané náklady jsou ve výši 2,3 milionu korun včetně DPH, kdy podpora z ROP může dosáhnout 85 % celkových způsobilých výdajů.

Délka navrhované pěší cesty je 532 metrů, šířka 2 metry, povrch bude zatravněný. Cesta propojí stávající komunikace, napojí se na lesní cestu vedoucí na Dubovou horu a rovněž se počítám s napojením na zatím nerealizovanou komunikaci v novém obytném souboru. Po levé straně bude vytvořen odvodňovací příkop pro přitékající vodu ze sousedních zemědělsky využívaných ploch. V severní části je navrženo odpočívadlo a budou zde umístěny dřevěné lavičky a informační panel. Po obou stranách budou vysazeny nové vegetační prvky, levá strana bude lemována stromořadím z krajových odrůd ovocných dřevin, pravá skupinami domácích druhů keřů. Na jižním a severním konci bude cesta zabezpečena zamykacími sloupky proti vjezdu motorových vozidel.

/p. náměstek Ing. Miloslav Šimák a p. náměstek Martin Zrzavecký/

 

V říjnu bude vypsáno výběrové řízení na pozici ředitele Hvězdárny a planetária

Městská rada schválila harmonogram a text inzerátu k vyhlášení výběrového řízení

na obsazení místa ředitele/ky Hvězdárny a planetária Plzeň, příspěvkové organizace, se sídlem U Dráhy 11, 318 00 Plzeň.

Usnesením RMP č. 1458/2008 byl pan Lumír Honzík jmenován ředitelem HaP na dobu určitou s účinností od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2012, a to v souladu s usnesením ZMP

č. 585/2001 „Základním dokumentem kulturní politiky města Plzně“.

/paní radní Irena Rottová/

 

Kamerový systém v zoologické a botanické zahradě

Zoologická a botanická zahrada chce instalovat kamerový systém v celém areálu s cílem chránit majetek a návštěvníky před kriminalitou a požáry. Předpokládané náklady činí necelé dva miliony korun.

Instalaci kamerového systému považuje zoo za poslední možnost řešení ostrahy majetku a života vzácných, finančně a chovatelsky cenných zvířat v areálu zoologické a botanické zahrady, protože všechny ostatní dříve zvolené metody ostrahy (personální, bezpečnostní agentura, pult centrální ochrany atd.) nevedly ani k zabránění kriminality (např. krádeže zvířat, opakované vykrádání pokladniček, přepadení pokladny, vykrádání aut na parkovišti, pravděpodobná otrava zvířat, manipulace se zvířaty – svévolné přemístění na nebezpečné místo apod.), ani k objasnění těchto činů. Kamerovým systémem bude možné zjistit kontakt zvířat a majetku s osobami v průběhu dne – hlazení, krmení, možnost zranění a záměrného podání nevhodného předmětu z řad návštěvníků či jiných osob pobývajících v pavilonech.

Zároveň bude možné sledovat chování zvířat k sobě jako předzvěst páření, průběhy říje, gravidity, porodu a péče o mláďata. Tyto poznatky mohou výrazně rozšířit snahy o záchranu ohrožených druhů a zjištění případného pohybu cizích zvířat, přinášejících choroby a zranění.

/paní radní Irena Rottová/

 

Zoo si nechá vybudovat novou cestu na severní straně lochotínského amfiteátru

Zhruba půl milionu korun bude stát vybudování cesty na severní straně lochotínského amfiteátru. Jedná se o vyřešení přístupu do této části lochotínského amfiteátru a také do horní části areálu zoologické a botanické zahrady.  Nová přístupová cesta umožní zásobovat zvířata v severovýchodní části zoologické zahrady (vozidla multicar denně projíždí stávajícím a z části již rekonstruovaným lochotínským parkem a poškozují tak asfaltovou cyklostezku vybudovanou v minulých letech pro plzeňskou veřejnost) a také obsluhovat severní část lochotínského amfiteátru občerstvením při akcích v amfiteátru (Metalfest, Majáles, letní kino, koncerty), kdy se rovněž poškozují stávající cesty v lochotínském parku.

/paní radní Irena Rottová/

 

 

V návrhu usnesení došlo ke třem změnám v Městském obvodu Plzeň 2 – Slovany, a to:

SPŠD a S → Radnice Slovany

Stadion Lokomt. → Stadion Lokomotivy

U kasáren  → Ke Starým valům

 

 

Zdeňka Kubalová

Tiskové oddělení

Kancelář primátora

Magistrát města Plzně

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·