Aktuální uzavírky a dopravní omezení v KV a okolí

12.10.2016 20:46

 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 25.4.2016 do 31.12.2016 bude částečně uzavřena ulice Komenského o délce cca 100 m v úseku ke křižovatce s ulicí Studentská. Částečná uzavírka je důvodu zajištění havarijního stavu opěrné zdi podél ulice Komenského.

Od 3.8.2016 do 31.12.2016 (do doby konečné kompletní rekonstrukce) bude úplně uzavřena část stezky pro pěší – schodiště mezi ulicemi Petřín – Kolmá o délce cca 40 m. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 8.8.2016 do 25.8.2016; od 29.8.2016 do 25.10.2016 bude částečně uzavřena místní komunikace, vozovka a chodník v k.ú. Karlovy Vary, ulice nábř. Osvobození o délce cca 20 m z důvodu. Z důvodu provádění stavebních prací pro uložení přípojky geotermální vody pro Alžbětiny Lázně. Na vozovce bude po celou dobu provádění prací zachován bez omezení jeden jízdní pruh; na chodníku bude zajištěno pomocí lávky se zábradlím.

Od 8.8.2016 do 30.4.2017 budou z důvodu výstavby okružní křižovatky úplně uzavřeny části místních komunikací Blahoslavova, Kollárova a Stará Kysibelská. Objízdná trasa je vedena po trase Prašná, Mattoniho nábřeží, I/6, Drahovická spojka (Linka MHD č. 6  po stejné trase, tj. ve  směru od centra ze zastávky Drahomíra na zastávku Prašná a po objízdné trase na zastávku Stará Kysibelská a Úvalská, kde  bude konečná zastávka a zpět po stejné trase). Podle postupu výstavby vždy zajistí stavba pohyb chodců po zpevněných trasách (panely) v minimální šířce 1,5 m.  Po dobu výstavby bude na místní komunikaci Blahoslavova obousměrný provoz.

Od 15.8.2016 do 29.10.2016 bude úplně uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, spojovací větev okružní křižovatky z ul. nábř. Osvobození do ul. Horova o délce cca 30 m vozovka + 60 m chodník. Objížďka není stanovena, průjezd je možný přes jízdní pás okružní křižovatky; chodci budou dopravním značením převedeni na protější chodník. Důvodem uzavírky je zařízení staveniště při provádění stavebních prací – výstavba spínací stanice.

Od 26.9.2016 do 18.11.2016 bude částečně uzavřen úsek místní komunikace v k. ú. Drahovice, ulice Stará Kysibelská o délce cca 60 m. Bude zde prováděna výstavba horkovodní přípojky pro polyfunkční komplex Mattoniho nábřeží p.p.č. 851/4.

Od 15.9.2016 do 31.10.2016 bude úplně uzavřena část místní komunikace v k.ú. Tuhnice, ulice Západní – chodník o délce cca 200 m. Jedná se o úsek od křižovatky s ul. Krymská ke křižovatce s ul. Šumavská. Průchod chodců je možný po přilehlých místních komunikacích – chodnících. Bude zde prováděna rekonstrukce chodníku.

Od 15.9.2016 do 14.11.2016 bude částečně uzavřena v k. ú. Tuhnice ulice Moskevská. Jedná se o úsek od křižovatky s ul. Alšova až po křižovatku s ul. Sládkova o délce cca 150 m. Bude zde prováděna výstavba přechodu pro chodce s dělícím ostrůvkem a výstavba autobusových zálivů; zastávky autobusů MHD budou označeny přenosným označníkem. Práce budou probíhat po polovinách vozovky se zachováním provozu jedním jízdním pruhem a to při budování přechodu pro chodce. Při výstavbě autobusových zálivů bude průjezd zachován v obou jízdních pruzích.

Od 11.10.2016 do 16.10.2016 bude částečně uzavřena místní komunikace v k. ú. Tuhnice, ulice Šumavská o délce cca 3,00 m – úsek za křižovatkou ulic Šumavská – Moskevská. Budou zde prováděny stavební práce v místní komunikaci za účelem přeložky vodovodní přípojky pro „Bytový dům Šumavská“; práce budou prováděny po polovinách vozovky se zajištěním bezpečného průjezdu.

Od 15.10.2016 do 16.10.2016 bude úplně uzavřen úsek místní komunikace nábřeží Osvobození v obci Karlovy Vary v úseku křižovatka T. G. Masaryka po křižovatku s ulicí Varšavskou z důvodu havárie na vedení geotermální vody.  Objízdná trasa je vedena po ulici I. P. Pavlova a Zahradní, která bude po dobu uzavírky s obousměrným provozem. Po dobu uzavírky je vjezd na objízdnou trasu možný bez povolení k vjezdu do lázeňského území .

Od 17.10.2016 do 28.2.2017 bude úplně uzavřena lávka pro pěší u Drahovického mostu. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

SILNICE II. a III. třídy

Od 18.4.2016 do 27.10.2016 bude částečně uzavřena silnice č. II/222 staničení km 9,228 - 9, 9,952 – 10,245, 10,678 – 10,696 a silnice III/2224 staničení km 2,990 – 3,140, 3,182 – 3,432, 3,477 – 4,041, 4,292 – 4,624, v obci Mírová, z důvodu provádění stavebních výkopových prací pro kanalizaci.

V době od 19.5.2016 na dobu jednoho roku bude úplně uzavřena silnice III/1947 na trase Štoutov - Mokrá v délce cca 990 m, z důvodu provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.

V době od 20.9.2016 do 15.10.2016, bude částečně uzavřena silnice III/2087, staničení km 0.143, v obci Kolová, v délce cca 150 m, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Do 12.11.2016 bude částečně uzavřena silnice II/194, staničení km 5.900, v obci Valeč,  v délce cca 57 m, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

V době od 17.10.2016 do 21.10.2016 bude částečně uzavřena silnice III/2088 staničení km cca 0.120 v obci Stanovice, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

V době od 5.10.2016 do 15.10.2016 bude částečně uzavřena silnice III/2226 staničení km 1.355 v obci Jenišov, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

 

V době od 15.10.2016 do 31.10.2016 bude částečně uzavřena silnice II/209 staničení km 22.119 v délce cca 2m z důvodu provádění stavebních prací – plynovodní přípojka. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

 

V době od 22.10.2016 do 31.10.2016 bude částečně uzavřena silnice II/226 staničení km 23.500, ulice Žižkovo náměstí z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

 

V době od 17.10.2016 do 31.10.2016 bude částečně uzavřena silnice II/209 ulice Chodovská v obci Nová Role z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

 

 

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·