Aktuální přehled dopravních omezení a uzavírek

31.07.2015 20:27

 

 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

 

·         Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

·         Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

·         Od 6.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro pěší o délce cca 160 m důvodu zajištění havarijního stavu, stezka pro pěší nad budovou č.p. 2116 „sluneční lázně“ ulice U Imperiálu. Chodci budou převedeni na protější stranu komunikace – stezky pro chodce.

 

·         Úplná uzavírka  náměstí Emy Destinové a úseku nám. V.Řezáče od 8.7.2015 do 10.8.2015 ( 2/2  křižovatky s ul. Mozartova až po náměstí V. Řezáče – úsek o délce cca 200m)

Stanovení trasy objížďky: po přilehlých místních komunikacích, které jsou označeny dopravním značením

·           V termínu od 18.7.2048 do 7.9.2015  je povolena částečná uzavírka částečnou uzavírku úseku místní komunikace kpt. Jaroše v obci Karlovy Vary – úsek od křižovatky s ulicí 1. máje  po křižovatku s ulicí Sklářská (vjezd do ulice 1. máje bude uzavřen, vjezd do ulice Sklářská bude zachován)

·         Z důvodu rekonstrukce komunikace a chodníků dojde k úplným uzavírkám úseků místních komunikací Truhlářská, Dvořákova, Tuhnická, Školní, Okružní v obci Karlovy Vary, Staré Roli takto:

      I. etapa 1.8.2015 – 17.8.2015   

        Školní od křižovatky Svobodova po křižovatku s ulicí Hlávkova, Dvořákova – ke křižovatce s ulicí  Nové Domky, Tuhnická. První objízdná trasa ede po ulici Okružní, Truhlářská, Dvořákova a druhá po      komunikaci Smetanova a Hlávkova, Školní.

      II. etapa 11.8.2015 – 24.8.2015            

       Školní od křižovatky s ulicí Hlávkova k ulici Třešňová, Okružní od křižovatky Dvořákova po ulici       Truhlářskou. Objízdná trasa se nestanovuje.

      III. etapa 10.8.2015 – 31.8.2015            Školní, od křižovatky s ulicí Třešňová po vjezd na parkoviště ve         Školní ulici, Truhlářská,  Okružní v části na od křižovatky s ulicí Truhářská po křižovatku s ulicí       Dvořákova. Objízdná trasa se nestanovuje.

 

·           Od 2.6.2015 do 30.9.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice Ondřejská před objektem č.p. 124, 125 o délce cca 13 m. Částečná uzavírka je povolena z důvodu umístění lešení pro dokončovací práce na objektu Ondřejská 124,125. V průběhu částečné uzavírky budu zajištěn průjezd v min. šíři 2.75 metru.

·         V termínu od 6.7.2015 do 8.11.2015 bude úplně uzavřen úsek pod železničním mostem v ulici Hlavní, na trase Karlovy Vary - Dalovice, z důvodu opravy železničního mostu.

·         Z důvodu plánované opravy horkovodního vedení dojde v období od 10.8.2015 do 31.10.2015 k následujícím dopravním omezením:

I.              Částečná uzavírka místní komunikace úseku ulice Šmeralova – od hrany budovy ZŠ v ul. E. Krásnohorské ke vjezdu do zadního traktu domu čp. 48 a to v šířce jednoho jízdního pruhu v termínu od 10.8.2015 do 20.9.2015. V průběhu částečné uzavírky bude v ulici Šmeralova jednosměrný provoz ve směru od Pivovaru. Objížďka se nestanovuje.

II.             Úplná uzavírka místních komunikací ulic E. Krásnohorské a Banskobystrické v termínu od 21.9.2015 do 31.10.2015. Objížďka se nestanovuje.

  

·         Z důvodu pořádání sportovní akce CITY TRIATHLON Karlovy Vary 2015 ITU European CUP jsou povoleny uzavírky pozemních komunikací takto:

 

I. dne 22.8.2015

 

Doba a místo uzavírky :  

 

13.00 – 16.00 hod         Mlýnská, Třeboňská

17.30 -  19.30 hod         Mlýnská, Třeboňská, III/22134 (Hraniční), III/2201 (Rosnická), Merklínská, Sedlecká, Jáchymovská, Nákladní, Ostrovský most, nábřeží Osvobození (do 18.45 hod.)

I.P.Pavlova, Karla IV., Vřídelní, Jánský most, Tržiště, Zámecký vrch, Petra Velikého, Křižíkova, Krále Jiřího, Dr. Davida Bechera, T. G. Masaryka, nábřeží Osvobození (do 19.30 hod.) Zahradní, Sadová, Mlýnské nábřeží, Lázeňská, 

 

II. dne 23.8.2015

 

Doba a místo uzavírky :  

10.00 – 12.00 hod         Mlýnská, Třeboňská, Čankovská, Železniční, Sokolovská ( částečná uzavírka – kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem), náměstí 17. listopadu, Požární, Čankovská,

15.10 – 16.50 hod         Mlýnská, Třeboňská III/22134 (Hraniční), III/2201 (Rosnická), Merklínská, Sedlecká, Jáchymovská, Nákladní, Ostrovský most, nábřeží Osvobození,

 

15.00 – 18.30 hod         I.P.Pavlova, Karla IV., Vřídelní, Jánský most, Tržiště, Zámecký vrch, Petra Velikého, Křižíkova, Krále Jiřího, Dr. Davida Bechera, T. G. Masaryka, nábřeží Osvobození, Zahradní, Sadová, Mlýnské nábřeží, Lázeňská.

 

·          V termínu od 3.8.2015 do 13.11.2015 budou prováděny po třech etapách za úplných uzavírek stavební práce v ulicích Janáčkova a Fibichova, v Karlových Varech, z důvodu revitalizace uvedených ulic. I. etapa úplná uzavírka Janáčkovy ulice od ul. Borové po ul. Fibichovu, v termínu cca 3.8.2015 do 6.9.2015, II. etapa úplná uzavírka Fibichovy ulice od ul. Borové po ul. Janáčkovu, v termínu cca od 7.9.2015 do 11.10.2015, III. etapa úplná uzavírka Fibichovy ulice od ul. Janáčkovy po ul. Závodu míru, v termínu cca od 12.10.2015 do 13.11.2015.

 

Informace o změnách místní úpravy provozu na území města Karlovy Vary

·         Od 2.3.2015 došlo ke změně dopravního značení ve vnitřním lázeňské území:

a) na křižovatku ulic ul. Petra Velikého a ul. Sadová (ve směru na ul. Zámecký vrch) zákazová dopravní značka B 1 – Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) + dodatková tabulka E 13 – text: mimo dopravní obsluhy + dodatková tabulka E 3a – vzdálenost

b) na křižovatku ul. Tržiště a Pod Jelením skokem doplněno svislé dopravní značení zákazová dopravní značka B1  - Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) + dodatková tabulka E13 s textem: mimo dopravní obsluhy.  

c) před Jánským mostem na Divadelním náměstí (ve směru ulic Tržiště, Zámecký vrch) osazeno svislé dopravní zákazová dopravní značka B1  - Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) + dodatková tabulka E13 s textem: mimo dopravní obsluhy.  

Pro upřesnění uvádíme plný text významu dodatkové tabulky E13 s textem: mimo dopravní obsluhy.  Význam dopravní obsluhy je ustanovením § 15 odst. 3) vyhlášky č. 30/2001 Sb. definován následovně: Dodatková tabulka č.E13 s nápisem „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou, na vozidla s označením č. O1, vozidla taxislužby a na vozidla jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž; pro tato vozidla neplatí značka, pod kterou je umístěna dodatková tabulka s nápisem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“.

·         Od 1.4. 2015 došlo ke změně dopravního značení ve vnitřním lázeňské území:

Z důvodu zklidnění intenzit kočárové dopravy ve vnitřním lázeňském území dojde od 1.4.2015 ke změně místní úpravy provozu, kdy v ulicích Krále Jiřího, nábřeží Osvobození, I.P.Pavlova, Tylova, Slovenská dojde k osazení svislého dopravního značení B9 Zákaz vjezdu potahových vozidel.

 

Silnice II. a III. třídy

·         V termínu od 16.3.2015 do 31.8.2015 bude částečně uzavřena silnice III/20910, III/21047 a III/2194, v obci Nejdku, část ulice Nádražní a nám. Karla IV., z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.

·         V termínu od 3.6.2015 do 3.8.2015 bude částečně uzavřena silnice III/2194, v obci Nejdku, část ulice Závodu míru, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.

·         V termínu od 3.6.2015 do 3.8.2015 bude částečně uzavřena silnice III/21047, v obci Nejdku, část ulice Kraslická a 9.května, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.

·         V termínu od 12.1.2015 do 31.8.2015 bude částečně uzavřena silnice II/222, v úseku mezi obcemi Karlovy Vary - Kyselka, z důvodu stavebních prací k zajištění skalních masívů.

·         V termínu od 14.4.2015 do 31.10.2015 bude částečně uzavřena silnice III/2204 a III/2206 v obci Děpoltovice, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.

·         V termínu od 12.5.2015 do 30.10.2015 bude částečně uzavřena silnice III/2224 a II/222 v obci Mírová, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.

·         V termínu od 15.6.2015 do 18.9.2015 bude částečně uzavřena silnice III/2194, na trase Vysoká Pec – Nové Hamry, v úseku mostu ev.č. 2194-3, z důvodu opravy mostu.

·         V termínu od 20.7.2015 do 31.8.2015  bude úplně uzavřen úsek silnice III/21041, v obci Lesík, v délce cca 10 m  v místě mostu ev. č. 21041-9, z důvodu stržení a obnovy mostu.

·         V termínu od 1.9.2015 do 6.9. 2015  bude částečně uzavřen úsek silnice III/21041, v obci Lesík v délce cca 10 m  v místě mostu ev. č. 21041-9, kdy bude umožněn pouze průjezd autobusům veřejné linkové dopravy a vozidlům IZS, z důvodu dokončovacích prací na mostu po jeho obnově.

·         V termínu od 27.7.2015 do 15.8.2015 bude částečně uzavřena silnice III/00625, v obci Stružná, Žalamanov, z důvodu opravy silničního propustku.

·         5 dní v termínu od 1.8.2015 do 31.8.2015 (dle klimatických podmínek) bude částečně uzavřena silnice II/226, na trase Žlutice - Chyše, z důvodu pokládky nového povrchu komunikace.

·         V termínu od 3.8.2015 do 6.9.2015 bude částečně uzavřena silnice III/21012, v obci Vysoká Pec, z důvodu opravy povrchu silnice.

Zdroj: TZ Magistrát města Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·