Aktuální přehled dopravních omezení a uzavírek v KV a okolí

05.06.2015 21:03

 

 

·         Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

·         Od 22.7.2014 do 15.6.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice";  22.7.2014 - 30.10.2014 budou prováděny práce na cyklostezce a bude zajištěn přístup na stavbu z ul. Svatošská;1.10.2014 - 30.11.2014 bude prováděno odvodnění krajnice, v ostatních dnech budou prováděny stavební práce na cyklostezce.

·         Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

·         Od 6.10.2014 do 30.6.2015 bude úplně uzavřena stezka pro pěší o délce cca 160 m důvodu zajištění havarijního stavu, stezka pro pěší nad budovou č.p. 2116 „sluneční lázně“ ulice U Imperiálu. Chodci budou převedeni na protější stranu komunikace – stezky pro chodce.

·         Od 16.3.2015 do 31.7.2015 bude docházet k postupným úplným uzavírkám místních komunikací ul. Americká, Rumunská, nám. Emy Destinové, nám. V. Řezáče. Úplná uzavírka je povolena z důvodu rekonstrukce uvedených pozemních komunikací (vozovka + chodník), která spočívá v odebrání staré konstrukce vozovky do hloubky cca 70 cm a navezením konstrukce nové.  Provádění prací je rozděleno do tří etap:

o    1.etapa, termín od 16.3. – 4.5.2015, úsek od začátku ulice Americká až po ½ vjezdu na parkoviště do KKN; úsek o délce cca 240 m.

o    2.etapa, termín od 5.5. – 17.6.2015, úsek od 2/2 vjezdu do areálu KKN až po ½ křižovatky ulice Mozartova a nám. E. Destinové, úsek o délce cca 200 m.  

o    3.etapa, termín od 18.6. – 31.7.2015, úsek od 2/2 křižovatky ul. Mozartova po nám. V. Řezáče, úsek o délce cca 200 m.

Objízdné trasy po přilehlých místních komunikacích budou stanoveny přechodným dopravním značením a je třeba v průběhu realizace stavby přechodné dopravní značení respektovat. Vjezd na horní parkoviště v areálu KKN  před pavilon akutní medicíny bude zachován.

·         Ve dnech od 7.4.2015 do 17.6.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace nám. V. Řezáče, nám. Emy Destinové. Částečná uzavírka je povolena z důvodu rekonstrukce horkovodu. Po celou dobu prací bude zajištěn průjezd do ulice Zbrojnické. Pozemní komunikace mezi nám. V. Řezáče a nám. Emy Destinové bude po dobu prací zúžena na šířku 3,2 až 4,2 metru. Řízení provozu bude zajištěno světelnými signály. V úseku bude zákaz zastavení.

·         Od 11.5.2015 do 30.6.2015 bude úplně uzavřen zadní trakt domů (ul. T. G. Masaryka) Smetanovy sady – od stykové křižovatky ul. Bulharská s ul. Bulharskou směrem k hlavní poště o délce cca 88 m. Úplná uzavírka je povolena z důvodu rekonstrukce horkovodu pro objekty T. G. Masaryka 12, 14. V ulici Bulharská nebudou touto uzavírkou dotčena parkovací místa.

·         Od 25.5.2015 do 13.7.2015 je povolena z důvodu výstavby vodovodu Karlovy Vary, část Dvory – Stará Role úplná uzavírka jednoho jízdního pruhu místní komunikace kpt. Jaroše v délce 150 m a úplná uzavírka ulice Závodní v délce 50 m (křižovatka ul. kpt. Jaroše x Závodní, směrem k dostihovému závodišti). Objízdná trasa uzavírky ul. Závodní je vedena ul. Na Průhoně a 1. máje. Bude zachován obousměrný provoz v minimální šířce 5,5  m na místní komunikaci ul. kpt. Jaroše. 

·         Ve dnech 22.5. do 30.6.2015 bude  úplně uzavřen vnitroblok místní komunikace Třešňová v Karlových Varech, Staré Roli a část místní komunikace Třešňová  v šířce 1 m (bude zachován průjezd 3 m), důvodem je provádění frézování a oprava povrchu komunikace

 

·         Z důvodu opravy povrchu komunikací dojde k následujícím uzavírkám v Karlových Varech, Staré Roli:

1)     ve dnech 25.5.2015 až 8.6.2015  bude úplně uzavřena místní komunikace Nad  Dvorem v Karlových Varech, Staré Roli, objízdná trasa je vedena po místních komunikacích Rohová, Borová

2)     ve dnech 8.6.2015 až 31.7.2015 bude úplně uzavřena místní komunikace Rohová v Karlových Varech, Staré Roli

3)     ve dnech  25.5.2015 až 31.7.2015 bude úplně uzavřena místní komunikace Hornická kolonie v Karlových Varech, Staré Roli

4)     ve dnech 25.5.2015 až 30.6.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace Hlávkova (v šíři 1 m, se zachováním průjezdu 3 m)

 

·         Od 2.6.2015 do 30.9.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice Ondřejská před objektem č.p. 124, 125 o délce cca 13 m. Částečná uzavírka je povolena z důvodu umístění lešení pro dokončovací práce na objektu Ondřejská 124,125. V průběhu částečné uzavírky budu zajištěn průjezd v min. šíři 2.75 metru.

·         Dne 9.6.2015 je povoleno zvláštní užívání komunikací pro přepravu mobilního jeřábu (nadrozměrná přeprava) po trase Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka, Divadelní náměstí a zpět pro montáž věžového jeřábu u budovy bývalé spořitelny na Divadelním náměstí. Příjezd je plánován na cca 8:00 hodin a odjezd cca v 18:00 hodin.

 

 

Informace o sportovních a kulturních akcích

 

·         Dne  6.6.2015  v čase od  13.00 h do 18.00 h budou postupně úplně uzavřeny místní komunikace v Karlových Varech z důvodu konání kulturní akce Karlovarský karneval 2015. Průvod půjde po trase: Varšavská, parkoviště DPKV, T.G.Masaryka, Zahradní, Mlýnské nábřeží, Lázeňská, Tržiště, Stará louka, Mírové náměstí, Mariánskolázeňská, Nová louka, Divadelní náměstí, Vřídelní, I. P. Pavlova, Dvořákovy sady, Varšavská - parkoviště DPKV. Uzavírkou budou dotčeny i komunikace, které navazují na komunikace po trase průvodu.

 

·         Dne 20.6.2015  v čase od 12.00 h do 13.30 h bude částečně postupně  uzavírán jeden jízdní pruh místních komunikací v Karlových Varech z důvodu konání Spanilé jízdy motocyklů 2015. Spanilá jízda je vedena po trase: parkoviště Mariánskolázeňská silnice - Slovenská – Nová louka -  Divadelní náměstí – Vřídelní – I. P. Pavlova – Zahradní – nábř. Osvobození – most I. máje – Ostrovský most – Nákladní – Sokolovská – Chebská – kpt. Jaroše – Západní – Horova – most I. máje – Na Vyhlídce – Libušina – U Imperiálu – Slovenská – Mariánskolázeňská.

 

·         Dne  3.7.2015  v čase od 16.45 h do 18.15 h v rozsahu cca 30 minut budou postupně úplně uzavřeny úseky místních komunikací křižovatka T. G. Masaryka – Zahradní – nábřeží Osvobození; křižovatka Zámecký vrch – Pod Jelením skokem a křižovatka Slovenská – U Imperiálu z důvodu průjezdu kolony vozidel při zahájení MFF.

·         Dne 3.7.2015 v době od 21.30 h do 4.7.2015 do 01.00 h bude úplně uzavřena komunikace Zahradní z důvodu konání koncertu LUCIE při zahájení MFF.

·         Dne  11.7.2015  v čase od 16.45 h do 18.15 h v rozsahu cca 30 minut budou postupně úplně uzavřeny úseky místních komunikací křižovatka T. G. Masaryka – Zahradní – nábřeží Osvobození; křižovatka Zámecký vrch – Pod Jelením skokem a křižovatka Slovenská – U Imperiálu z důvodu průjezdu kolony vozidel při ukončení MFF.

 

 

 

 

 

Informace o změnách místní úpravy provozu na území města Karlovy Vary

·         Od 2.3.2015 došlo ke změně dopravního značení ve vnitřním lázeňské území:

a) na křižovatku ulic ul. Petra Velikého a ul. Sadová (ve směru na ul. Zámecký vrch) zákazová dopravní značka B 1 – Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) + dodatková tabulka E 13 – text: mimo dopravní obsluhy + dodatková tabulka E 3a – vzdálenost

b) na křižovatku ul. Tržiště a Pod Jelením skokem doplněno svislé dopravní značení zákazová dopravní značka B1  - Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) + dodatková tabulka E13 s textem: mimo dopravní obsluhy.  

c) před Jánským mostem na Divadelním náměstí (ve směru ulic Tržiště, Zámecký vrch) osazeno svislé dopravní zákazová dopravní značka B1  - Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) + dodatková tabulka E13 s textem: mimo dopravní obsluhy.  

Pro upřesnění uvádíme plný text významu dodatkové tabulky E13 s textem: mimo dopravní obsluhy.  Význam dopravní obsluhy je ustanovením § 15 odst. 3) vyhlášky č. 30/2001 Sb. definován následovně: Dodatková tabulka č.E13 s nápisem „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou, na vozidla s označením č. O1, vozidla taxislužby a na vozidla jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž; pro tato vozidla neplatí značka, pod kterou je umístěna dodatková tabulka s nápisem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“.

·         Od 1.4. 2015 došlo ke změně dopravního značení ve vnitřním lázeňské území:

Z důvodu zklidnění intenzit kočárové dopravy ve vnitřním lázeňském území dojde od 1.4.2015 ke změně místní úpravy provozu, kdy v ulicích Krále Jiřího, nábřeží Osvobození, I.P.Pavlova, Tylova, Slovenská dojde k osazení svislého dopravního značení B9 Zákaz vjezdu potahových vozidel.

 

Silnice II. a III. třídy

 

  • V termínu od 16.3.2015 do 31.8.2015 bude částečně uzavřena silnice III/20910, III/21047 a III/2194, v obci Nejdku, část ulice Nádražní a nám. Karla IV., z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
  • V termínu od 3.6.2015 do 3.8.2015 bude částečně uzavřena silnice III/2194, v obci Nejdku, část ulice Závodu míru, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
  • V termínu od 3.6.2015 do 3.8.2015 bude částečně uzavřena silnice III/21047, v obci Nejdku, část ulice Kraslická a 9.května, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
  • V termínu od 12.1.2015 do 31.8.2015 bude částečně uzavřena silnice II/222, v úseku mezi obcemi Karlovy Vary - Kyselka, z důvodu stavebních prací k zajištění skalních masívů.
  • V termínu od 1.4.2015 do 30.6.2015 bude částečně uzavřena silnice II/226, v obci Chyše, v úseku mezi zámeckým parkem a sportovním areálem, z důvodu opravy opěrné zdi.
  • V termínu od 14.4.2015 do 31.10.2015 bude částečně uzavřena silnice III/2204 a III/2206 v obci Děpoltovice, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
  • V termínu od 12.5.2015 do 30.10.2015 bude částečně uzavřena silnice III/2224 a II/222 v obci Mírová, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·