Aktuální přehled dopravních omezení a uzavírek v Karlových Varech a okolí

17.06.2016 20:25

 

 

 

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 30.3.2016 do 30.6.2016 bude úplně uzavřen úsek místní komunikace v k.ú. Olšová vrata, ulice Ke Golfu o délce cca 950 m. Jedná se o lokalitu U Pilského lesa a budou zde prováděny stavební práce z důvodu uložení nové kanalizace pro výstavbu nových RD.

Od 1.4.2016 do 12.9.2016 bude částečně uzavřen úsek místní komunikace v k.ú. Doubí, ulice K Přehradě. Budou zde prováděny stavební práce v komunikaci pro vybudování vodovodu a kanalizace. Částečná uzavírka bude rozdělena na pracovní úseky o délce cca do deseti metrů; vždy pouze v pracovní dny (pondělí až pátek v časovém rozmezí 7:30 hod – 17:00 hod). Po ukončení pracovní směny (tj. 17:00 – 7:30 hodin) bude pracovní úsek zpřístupněn veřejnosti pomocí zásypů nebo přejezdového plechu z důvodu zajištění obslužnosti předmětné lokality.

Od 12.9.2016 do 15.9.2016 bude úplně uzavřen úsek místní komunikace v k.ú. Doubí, ulice K Přehradě. Budou zde prováděny stavební práce a to finální úprava celého úseku cca 600 m pro uložení vodovodu a kanalizace.

Od 25.4.2016 do 31.8.2016 bude částečně uzavřena ulice Komenského o délce cca 100 m v úseku ke křižovatce s ulicí Studentská. Částečná uzavírka je důvodu zajištění havarijního stavu opěrné zdi podél ulice Komenského.

Od 16.5.2016 do 20.6.2016 bude částečně uzavřen úsek místní komunikace ulice Zámecký vrch o délce cca 70 m (před objektem č.p. 424/16), budou zde prováděny stavební práce v komunikaci pro umístění horkovodní přípojky. Práce budou prováděny po polovinách vozovky se zachováním průjezdu po celou dobu prováděných prací.

Od 23.5.2016 do 26.8.2016 budou prováděny stavební práce v komunikaci z důvodu přeložky NTL plynovodu v ulici Chelčického za úplné uzavírky, které jsou rozděleny do etap:

·         etapa od 23.5.2016 – 14.6.2016 ul. Chelčického od č.p. 1576/18 k č.p. 159/37

·         etapa od 15.6.2016 – 9.7.2016   ul. Chelčického od č.p. 1529/8  k č.p. 1571/11

·         etapa od 10.7.2016 – 3.8.2016   ul. Chelčického od č.p. 1571/11 k č.p. 1559 ul. Vrázova

·         etapa od 4.8.2016 – 26.8.2016 ul. Chelčického od č.p. 1571/11 do křižovatky ul. Moskevská

Uzavírky budou postupné dle uvedených etap. Průjezd spodní částí ulice Chelčického bude zajištěn přechodnou úpravou provozu. Celková délka uzavírky je cca 280 m.

Od 23.5.2016 do 29.7.2016 bude prováděna rekonstrukce chodníků podél ulice Lidická, k. ú. Drahovice  za částečné uzavírky pro objekt č.p. 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, práce budou probíhat po polovinách chodníku se zachování pohybu chodců, bezpečný průchod bude zajištěn dopravním zařízením.

Od 25.5.2016 do 29.7.2016 bude úplně uzavřen chodník v k.ú. Rybáře, v ulici Severní pro objekt č.p. 868 a 867 z důvodu rekonstrukce chodníku o celkové délce cca 90 m. Přístup do objektu je možný vstupem z druhé strany budovy.

Od 26.5.2016 do 25.8.2016 bude částečně uzavřen chodník ulice Konečná, k. ú. Rybáře. Bude zde umístěno lešení z důvodu provádění zateplovacích prací na objektu č.p. 905. Průchod chodců je částečně omezen, pohyb chodců možný po vedlejším chodníku.

Dne 26.6.2016 od 00.00 h do 27.6. 2016 do 04.00 h a dne 14.7.2016 od 00.00 h do 15.7.2016 do 04.00 h bude úplně uzavřen úsek místní komunikace I. P. Pavlova – za tunelem u parčíku za hotelem Thermal v obci Karlovy Vary z důvodu instalace a demontáže kontejnerů TUAX pro potřeby MFF.

Dne 1.7.2016 v čase od 16.45 h do 18.15 h v rozsahu cca 30 minut budou postupně úplně  uzavřeny úseky  místních komunikací: křižovatka T. G. Masaryka – Zahradní – nábřeží Osvobození; křižovatka Zámecký vrch – Pod Jelením skokem a křižovatka Slovenská – U Imperiálu z důvodu průjezdu slavnostní kolony v rámci otevíracího ceremoniálu při konání 51. MFF Karlovy Vary 2016.

Dne 1.7.2016 v době od 21.30 h do 2.7.2016 do 01.00 h bude úplně uzavřena místní komunikace Zahradní (od křižovatky s ulicí Sadová k budově hlavní pošty), z důvodu zahajovacího ceremoniálu při konání  51. MFF Karlovy Vary 2016  a následného koncertu.

Dne 9.7.2016 v čase od 16.45 h do 18.15 h v rozsahu cca 30 minut budou postupně úplně  uzavřeny úseky  místních komunikací: křižovatka T. G. Masaryka – Zahradní – nábřeží Osvobození; křižovatka Zámecký vrch – Pod Jelením skokem a křižovatka Slovenská – U Imperiálu z důvodu průjezdu slavnostní kolony v rámci závěrečného ceremoniálu při konání 51. MFF Karlovy Vary 2016.  

 

SILNICE II. a III. třídy

 

Od 18.4.2016 do 27.10.2016 bude částečně uzavřena silnice č. II/222 staničení km 9,228 - 9, 9,952 – 10,245, 10,678 – 10,696 a silnice III/2224 staničení km 2,990 – 3,140, 3,182 – 3,432, 3,477 – 4,041, 4,292 – 4,624,v obci Mírová, z důvodu provádění stavebních výkopových prací pro kanalizaci.

Od 1.4.2016 do 31.10.2016 bude částečně uzavřena silnice č. III/2206 staničení km 2,010 – 2,730 a 3,380, z důvodu provádění stavebních výkopových prací pro kanalizaci. V částečně uzavřeném úseku bude zajištěna bezpečná trasa pro chodce a umožněn přístup k sousedním nemovitostem a nedojde k omezení složek IZS ani vozidel linkové osobní dopravy.

Od 11.4.2016 do 30.6.2016 bude částečně uzavřena silnice II/226, v obci Chyše, ulice Lubenecká, po úsecích cca 200 m, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

V době od 19.5.2016 na dobu jednoho roku bude úplně uzavřena silnice III/1947 na trase Štoutov - Mokrá v délce cca 990 m, z důvodu provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.

Od 17.6.2016, 20:00 hod. do 19.6.2016, 07:00 hod. bude úplně uzavřena silnice č. III/21047 v Nejdku na trase od křižovatky náměstí Karla IV. s ul. Karlovarskou, po křižovatku ul. Nádražní s ul. Rooseveltova, z důvodu konání kulturní akce „Nejdecká pouť“. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po místních komunikacích a silnici III/21047 a stanovuje se její trasa: směr Karlovy Vary – Kraslice, ulicemi Karlovarská, Poštovní a zpět.

Od 13.6.2016 do 21.6.2016 bude částečně uzavřena silnice III/2087, staničení km 9,636 – 10,028, na trase Kolová - Háje v délce cca 392 m, z důvodu opravy povrchu vozovky. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 13.6.2016 do 24.6.2016 bude částečně uzavřena silnice II/208 staničení km 10,643 – 11,178, Bečov nad Teplou - Vodná z důvodu opravy povrchu vozovky. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 1.8.2016 do 31.8.2016 budou částečně uzavřeny silnice III/21047 a III/2194 v obci Nejdek, na trase ulice Karlovarská a náměstí Karla IV., z důvodu provádění oprav propadů v komunikaci. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 1.8.2016 do 31.8.2016 bude částečně uzavřena silnice III/21047 a  III/2194 v obci Nejdek, na trase ulice Nádražní, náměstí Karla IV., v délce cca 550 m, z důvodu provádění obnovy vodorovného dopravního značení. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 13.6.2016 do 31.7.2016 bude částečně uzavřena silnice III/2194 staničení km 0,400 – 1,000 v obci Nejdek z důvodu provádění opravy povrchu silnice. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 20.6.2016 od 08:00hod. do 20.6.2016 do 22:00hod. bude úplná  uzavírka silnice III/22213 v obci Andělská Hora z důvodu konání akce „Slavnosti princezny Alvíny“. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích III. třídy a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic I/6 a III/22213 na křižovatku I/6 a III/22224 dále křižovatkou III/22224 a III22213 směr Šemnice a zpět.

Od 22.6.2016 do 28.6.2016 bude úplná uzavírka silnice III/2192, úsek Nejdek - Lužec na trase  km staničení 4,692 – 5,402, v délce cca 710 m, z důvodu opravy povrchu komunikace. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy a stanovuje se její trasa:  od křižovatky silnic III/ 2192 a III/2206 v obci Děpoltovice směr Fojtov, dále křižovatka sinic III/2206 a II/220 směr Nejdek, na křižovatku silnic II/220 a III/21047 směr Pernink a zpět.

 

Zdroj: Magistrátu města Karlovy Vary¨

LPP

 

 

 

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·