Aktuální dopravní omezení a uzavírky

24.04.2015 20:02

 

 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

 

 • Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.
 • Od 22.7.2014 do 15.6.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice";  22.7.2014 - 30.10.2014 budou prováděny práce na cyklostezce a bude zajištěn přístup na stavbu z ul. Svatošská;1.10.2014-30.11.2014 bude prováděno odvodnění krajnice v ostatních dnech budou prováděny stavební práce na cyklostezce.
 • Od 1.4.2015 do 30.5.2015 bude úplně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu  bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; o délce cca 250 m od křižovatky s ul. Hradištní směrem ke křižovatce s ul. V Chatách v tomto termínu bude prováděna výstavba opěrné zdi a komunikace.
 • Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.
 • Od 6.10.2014 do 30.6.2015 bude úplně uzavřena stezka pro pěší o délce cca 160 m důvodu zajištění havarijního stavu, stezka pro pěší nad budovou č.p. 2116 „sluneční lázně“ ulice U Imperiálu. Chodci budou převedeni na protější stranu komunikace – stezky pro chodce.
 • Od 8.11.2014 do 21.5.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice Pražská sinice o celkové délce cca 200 m (pracovní úseky po 50 m), bude zde umístěno ohraničení staveniště za účelem provádění opravy opěrné zdi.
 • Od 10.2.2015 do 30.4.2015 bude úplně uzavřen chodník podél Národního domu v ulici Jugoslávská o celkové délce cca 60 m. Uzavírka chodníku je rozdělena do dvou po sobě jdoucích: I. etapa cca 28 m v termínu 10.2.2015 – 22.3.2015 (spodní část Národního domu); II. etapa cca 28 m v termínu 23.3.2015 – 30.4.2015 (horní část Národního domu – na pěší zóně). Uzavírka je z důvodu umístění ohrazení staveniště při prováděné rekonstrukci Národního domu.
 • Od  2.3.2015 do 29.5.2015 bude úplně uzavřen vnitroblok ulice Okružní p.p.č. 382/11, 382/15 v k.ú. Stará Role o délce cca 80 m. Budou zde prováděny opravy a úpravy ploch vnitrobloku a chodníků. Majitelům garáží a „Hospůdce“ bude umožněn příjezd pomocí pojezdových plechů.
 • Od  2.3.2015 do 29.5.2015 bude částečně uzavřen úsek vozovky o délce cca 45 m ulice Okružní p.p.č. 382/9 v k. ú. Stará Role. Úsek od kruhové křižovatky ulic Frimlova, Karlovarská, Okružní. Budou zde prováděny stavební práce v komunikaci za účelem vybudování parkovacích míst. Po celou dobu prováděných prací bude zachován obousměrný průjezd v minimální šíři vozovky 5,5 m.
 • Od 4.3.2015 do 29.5.2015 je úplně uzavřen prostor – p.p.č. 941/1 na ulici Husovo náměstí o délce cca 45 m. Je zde umístěno ohrazení staveniště, uvnitř kontejner, budou zde prováděny stavební práce pro budoucí parkoviště.

 

 • Od 16.3.2015 do 31.7.2015 bude docházet k postupným úplným uzavírkám místních komunikací ul. Americká, Rumunská, nám. Emy Destinové, nám. V. Řezáče. Úplná uzavírka je povolena z důvodu rekonstrukce uvedených pozemních komunikací (vozovka + chodník), která spočívá v odebrání staré konstrukce vozovky do hloubky cca 70 cm a navezením konstrukce nové.  Provádění  prací je rozděleno do tří etap:

1)      1.etapa, termín od 16.3. – 4.5.2015, úsek od začátku ulice Americká až po ½ vjezdu na parkoviště do KKN; úsek o délce cca 240 m.

2)      2.etapa, termín od 5.5. – 17.6.2015, úsek od 2/2 vjezdu do areálu KKN až po ½ křižovatky ulice Mozartova a nám. E. Destinové, úsek o délce cca 200 m.  

3)      3.etapa, termín od 18.6. – 31.7.2015, úsek od 2/2 křižovatky ul. Mozartova po nám. V. Řezáče, úsek o délce cca 200m.

Objízdné trasy po přilehlých místních komunikacích budou stanoveny přechodným dopravním značení a je třeba v průběhu realizace stavby přechodné dopravní značení respektovat. Vjezd na horní parkoviště v areálu KKN  před pavilon akutní medicíny bude zachován.

 • Ve dnech 21.3. – 22.3.2015, 28.3. – 29.3.2015 a 4.4. – 1.6.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice Petřín o délce 15 m (úsek v prostoru stykové křižovatky ulice Petřín s ulicí Raisova). Z důvodu opravy havarijního stavu opěrné zdi. Po dobu tohoto dopravního omezení bude umožněn průjezd vozidlům po místní komunikaci ul. Petřín.
 • Od 30.3.2015 do 8.5.2015 bude úplně uzavřen úsek místní komunikace v k.ú. Drahovice, ulice Pod Tvrzí o délce cca 120 m. Úplná uzavírka je povolena z důvodu provádění kompletní rekonstrukce pozemní komunikace (vozovka + chodník), která spočívá v odebrání staré konstrukce vozovky do hloubky cca 70 cm a navezením konstrukce nové. 
 • Ve dnech od 7.4.2015 do 17.6.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace nám. V. Řezáče, nám. Emy Destinové. Částečná uzavírka je povolena z důvodu rekonstrukce horkovodu. Po celou dobu prací bude zajištěn průjezd do ulice Zbrojnické. Pozemní komunikace mezi nám. V. Řezáče a nám. Emy Destinové bude po dobu prací zúžena na šířku 3,2 až 4,2 metru. Řízení provozu bude zajištěno světelnými signály. V úseku bude zákaz zastavení.
 •  
 • Z důvodu výstavby vodovodu Karlovy Vary, část Dvory – Stará Role dojde k částečným uzavírkám a úplné uzavírce následovně:

1)      v době od 1.4.2015 do 14.4.2015 je povolena částečná uzavírka křižovatky úseku místní komunikace ulice Závodní v délce 150 m – křižovatka kpt. Jaroše, Závodní v šířce jednoho jízdního pruhu směrem k dostihovému závodišti Po dobu výkopových prací nebude možné odbočení z ulice kpt. Jaroše do ulice Závodní, světelná signalizace bude vypnuta. Objízdná trasa uzavírky je vedena z ulice kpt. Jaroše do ulice I. máje. Bude zachován obousměrný provoz v minimální šířce 5,5  m komunikace kpt. Jaroše. 

2)      v době od 15.4.2015 do 30.4.2015 je povolena částečná uzavírka křižovatky ulic kpt.  Jaroše – I. máje se zachováním jednoho jízdního pruhu směrem na ulici Chebská .Po dobu výkopových prací nebude možné odbočení vpravo z ulice I. máje do ulice kpt Jaroše. Bude zachován obousměrný provoz v minimální šířce 5,5  m komunikace kpt. Jaroše. 

3)      v době od od 1.5.2015 do 22.5.2015 je povolena úplná uzavírka celého jízdního pruhu křižovatky ulic kpt. Jaroše – Chebská v délce cca 100 m  v obci Karlovy Vary ve směru kpt. Jaroše na ulici Chebská.  Stanovení trasy objížďky  –    vozidla do délky 7 m a autobusy MHD budou vedeny  po komunikaci Sklářská. Vozidla délky nad 7 m  budou odkloněna po komunikaci  Závodní, silnice I/20.

·         Dne 24.4.2015 v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin budou úplně uzavřeny místní komunikace Vřídelní a Ondřejská v Karlových Varech. Důvodem uzavírky je příjezd a odjezd jeřábu Liebherr LTM 1070-4.1 SO4 5936 pro demontáž a odvoz stacionárního jeřábu z ulice Ondřejská. Jeřáb Liebherr LTM 1070-4.1 SO4 5936 bude ukotven v ulici Vřídelní. Odvoz částí stacionárního jeřábu bude organizován z ulice Ondřejská do ulice Bezručova.

 

Informace o sportovních a kulturních akcích

 

·         Řemeslné trhy v rámci Zahájení lázeňské sezóny 2015 – od 27.04.2015 do 03.05.2015  v ul. T. G. Masaryka od OC Perla k Hlavní poště (oboustranně) prodejní stánky, cateringový stan již od 22.04.2015,  ve Smetanových sadech pódium a prodejní stánky, 04.-05.05.2015 odvoz všech zařízení.

 

·         Dne 15.5.2015 od 10.00 h do 14.00 h proběhne na místní komunikaci T.G.Masaryka výstava vojenské historické techniky z České republiky a Slovenska v rámci akce Osvobození Karlovarska 1945/2015

 

·         Dne 16.5.2015 v čase od 11.00 h do 15.00 h  projede městem cca 100 motocyklů (BMW motoklub Czech Republic) po trase  Pražská silnice  – Libušina – U Imperiálu – Slovenská – Mariánskolázeňská – Nová louka – Divadelní náměstí -  Vřídelní – I. P. Pavlova – most. I. máje – Horova - náměstí Republiky – Západní – Dr. Janatky – Moskevská – Jízdárenská (parkování a oběd) – Moskevská-  Západní  - odjezd

 

·         Dne  6.6.2015  v čase od  13.00 h do 18.00 h budou postupně úplně uzavřeny místní komunikace v Karlových Varech z důvodu konání kulturní akce Karlovarský karneval 2015. Průvod půjde po trase: Varšavská, parkoviště DPKV, T.G.Masaryka, Zahradní, Mlýnské nábřeží, Lázeňská, Tržiště, Stará louka, Mírové náměstí, Mariánskolázeňská, Nová louka, Divadelní náměstí, Vřídelní, I. P. Pavlova, Dvořákovy sady, Varšavská parkoviště DPKV. Uzavírkou budou dotčeny i komunikace, které navazují na komunikace po trase průvodu.

 

·         Dne 20.6.2015  v čase od 12.00 h do 13.30 h budou částečně postupně  uzavírán jeden jízdní pruh místních komunikací v Karlových Varech z důvodu konání Spanilé jízdy motocyklů 2015. Spanilá jízda je vedena po trase: parkoviště Mariánskolázeňská silnice - Slovenská – Nová louka -  Divadelní náměstí – Vřídelní – I. P. Pavlova – Zahradní – nábř. Osvobození – most I. máje – Ostrovský most – Nákladní – Sokolovská – Chebská – kpt. Jaroše – Západní – Horova – mos I. máje – Na Vyhlídce – Libušina – U Imperiáu – Slovenská – Mariánskolázeňská.

 

 

UPOZORNĚNÍ – DŮLEŽITÉ – ½  MARATON KARLOVY VARY

 

·         úplná uzavírka místních komunikací v obci Karlovy Vary: ulice Divadelní náměstí, Horova, I. P. Pavlova, Karla IV., Lázeňská, Mariánskolázeňská, Mírové náměstí, Mlýnské nábřeží, Moskevská, nám. Republiky, Nová louka, Slovenská, Stará louka, Šumavská, T. G. Masaryka, Tržiště, Varšavská, Vřídelní, Dr. Davida Bechera (část od křižovatky Krále Jiřího, Moskevská křižovatku s ulicí T. G. Masaryka), most 17. Listopadu, Festivalový most, Jánský most, Zahradní, Západní, Kpt. Jaroše, Závodní, Studentská, Plzeňská, Sadová, nábřeží Osvobození.

 

Průběh uzavírky:

I. od pátku 22.5.2015 od 18.00 hodin do soboty 23.5.2015 do 24.00 hodin, nábřeží Osvobození s podmínkou zachování průjezdu autobusů MHD dne 22.5.2015 do 20.00 hodin - umístění technického zázemí

II. v sobotu 23.5.2015 od 15.30 h do 17..00 hodin: I. P. Pavlova, Karla IV., Jánský most, Lázeňská, Mlýnské nábřeží T. G. Masaryka, Tržiště, Vřídelní, Zahradní- Rodinný běh.

III. v sobotu 23.5.2015 od 17.00 h do 22.00 hodin: I. P. Pavlova, Karla IV., Jánský most, Lázeňská, Mlýnské nábřeží, T. G. Masaryka, Tržiště, Vřídelní, Zahradní Dr. Davida Bechera (část od křižovatky Moskevská křižovatku s ulicí T. G. Masaryka), Festivalový most, Divadelní náměstí, Horova, Mariánskolázeňská, Mírové náměstí, Mlýnské nábřeží, Moskevská, nám. Republiky, Nová louka, Slovenská, Stará louka, Šumavská, T. G. Masaryka, Varšavská, Západní, Kpt. Jaroše, Závodní, Studentská, Plzeňská - ½ Maraton Karlovy Vary.

Uzavírkou jsou dotčeny místní komunikace v oblasti závodu, objížďka se vzhledem k rozsahu akce nestanovuje a nenařizuje.

 Možnosti vjezdu a výjezdu z oblastí dotčených uzavírkou dle pokynů a za asistence příslušníků PČR:

 Lokalita Tuhnice – výjezd bude možný od 19.30 h po trase Krymská, Charkovská, Západní směr Chebský most.

 Lokalita Krále Jiřího – vjezd bude možný přes ulici Dr. Davida Bechera (příčný přejezd na pokyn příslušníka Policie ČR) – Jaltská – Dr. Engla (příčný přejezd na pokyn příslušníka policie ČR) – náměstí Republiky – Chebský most.

 Lokalita Závodní – po celou dobu uzavírky bude zachován pouze výjezd/vjezd do OC VARYÁDA z ulice Chebská přes ulici Kpt. Jaroše. Do oblasti Dvory bude možnost výjezd/vjezd pouze přes ulici 1. Máje.

 Lokalita Plzeňská, Studentská – v době od 17.00 do 20.30 h nebude možný výjezd/vjezd z ulic Plzeňská, U Podjezdu, Pod Lesem Novotuhnická, od KV ARENY, a ze Studentské, ve směru od Doubského mostu do města z ulice Strmá. Provoz přes Doubský most bude zachován v šířce jednoho jízdního pruhu kyvadlově.

Lázeňské území - z celého vnitřního lázeňského území nebude možný výjezd/vjezd od 17.00 do 22.00 hodin.

PO DOBU TRVÁNÍ UZAVÍRKY BUDE AUTOBUSŮM VEŘEJNÉ LINKOVÉ DOPRAVY UMOŽNĚN VJEZD A VÝJEZD NA ZASTÁVKY KARLOVY VARY, TERMINÁL ZA ASISTENCE POLICIE ČR POUZE PŘES CHEBSKÝ MOST.

 ZASTÁVKA KARLOVY VARY, TUHNICE BUDE DNE 23.5.2015 UZAVŘENA PRO VŠECHNU AUTOBUSOVOU DOPRAVU, MIMO MHD.

 

Informace o změnách místní úpravy provozu na území města Karlovy Vary

 • Od 2.3.2015 dojde ke změně dopravního značení ve vnitřním lázeňské území:

a) na křižovatku ulic ul. Petra Velikého a ul. Sadová (ve směru na ul. Zámecký vrch) zákazová dopravní značka B 1 – Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) + dodatková tabulka E 13 – text: mimo dopravní obsluhy + dodatková tabulka E 3a – vzdálenost

b) na křižovatku ul. Tržiště a Pod Jelením skokem doplněno svislé dopravní značení zákazová dopravní značka B1  - Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) + dodatková tabulka E13 s textem: mimo dopravní obsluhy.  

c) před Jánským mostem na Divadelním náměstí (ve směru ulic Tržiště, Zámecký vrch) osazeno svislé dopravní zákazová dopravní značka B1  - Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) + dodatková tabulka E13 s textem: mimo dopravní obsluhy.  

Pro upřesnění uvádíme plný text významu dodatkové tabulky E13 s textem: mimo dopravní obsluhy.  Význam dopravní obsluhy je ustanovením § 15 odst. 3) vyhlášky č. 30/2001 Sb. definován následovně: Dodatková tabulka č.E13 s nápisem „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou, na vozidla s označením č. O1, vozidla taxislužby a na vozidla jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž; pro tato vozidla neplatí značka, pod kterou je umístěna dodatková tabulka s nápisem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“.

 • Od 1.4. 2015 dojde ke změně dopravního značení ve vnitřním lázeňské území:

Z důvodu zklidnění intenzit kočárové dopravy ve vnitřním lázeňském území dojde od 1.4.2015 ke změně místní úpravy provozu, kdy v ulicích Krále Jiřího, nábřeží Osvobození, I.P.Pavlova, Tylova, Slovenská dojde k osazení svislého dopravního značení B9 Zákaz vjezdu potahových vozidel.

 

Silnice II. a III. třídy

 

 • V termínu od 1.7.2014 do 31.5.2015 bude úplně uzavřena silnice III/20910, v obci Nejdku, část ulice Chodovská, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
 • V termínu od 16.3.2015 do 31.8.2015 bude částečně uzavřena silnice III/20910, III/21047 a III/2194, v obci Nejdku, část ulice Nádražní a nám. Karla IV., z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
 • V termínu od 12.1.2015 do 31.8.2015 bude částečně uzavřena silnice II/222, v úseku mezi obcemi Karlovy Vary - Kyselka, z důvodu stavebních prací k zajištění skalních masívů.
 • V termínu od 1.4.2015 do 30.6.2015 bude částečně uzavřena silnice II/226, v obci Chyše, v úseku mezi zámeckým parkem a sportovním areálem, z důvodu opravy opěrné zdi.
 • V termínu cca od 30.3.2015 do 3.5.2015 bude úplně uzavřena silnice II/194, ve směru Chyše – Valeč, v úseku od křižovatky se silnicí I/6 po místní komunikací v obci Bošov, v souladu s rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu.
 • V termínu od 14.4.2015 do 31.5.2015 bude částečně uzavřena silnice III/2204 a III/2206 v obci Děpoltovice, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
 • V termínu od 7:00 hodin 4.5.2015 do 19:00 hodin 7.5.2015 bude úplně uzavřena silnice III/2194, v úseku železničního přejezdu P181 na trase Nové Hamry - Nejdek, z důvodu opravy železničního přejezdu.

 

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·