112. jednání Rady Plzeňského kraje

25.06.2012 17:03

Plzeň, 25. 6. 2012 - Krajští radní odsouhlasili mimo jiné další dotace v sociální oblasti, podporu projektů v oblasti kultury, zlepšení systému povodňové služby v PK, nebo podporu malých obcí v souvislosti s rozpočtovým určením daní.

 

Krajský program prevence kriminality v Plzeňském kraji 2012

Radní odsouhlasili změnu financování spoluúčasti PK projektu Informovaný senior v rámci Krajského programu prevence kriminality v PK 2012 (KPPK) - spoluúčast bude zcela financována z projektu Bezpečný kraj. Dále souhlasí s podáním Žádosti o státní účelovou dotaci v rámci KPPK v PK 2012 na projekty Nový start a Informovaný senior. Předpokládané náklady Žádosti budou činit 1 milion 735 tisíc korun. Minimálně 10% celkových nákladů bude hradit PK, přičemž úhrada spoluúčasti projektu Informovaný senior bude hrazena z projektu Bezpečný kraj. Částka by měla činit 125 tisíc korun.

 

Rada podpořila Iniciativu obcí Plzeňského kraje za zohlednění potřeb pohraničních regionů v kompromisním návrhu novely rozpočtového určení daní (RUD)

V současné době vrcholí proces schvalování návrhu o RUD. V porovnání s modelem současného systému sdílených daní dochází k poklesům příjmů obcí v nejnižších velikostních kategoriích vlivem omezení kritéria výměry katastrálního území obce na tzv. započtenou výměru. V Plzeňském kraji je takových obcí 81 a pokles jejich příjmů činí celkem téměř 29 a půl milionu korun.

Vládní návrh zákona ponechává rozloze katastru váhu 3%, ovšem zohledňuje se výměra max. 3 ha na obyvatele, čímž se omezuje vliv tohoto ukazatele u obcí s rozsáhlým nezastavěným územím.  Postiženy by byly ty nejmenší obce, které se musí starat o své velké správní obvody.

Zástupci dotčených obcí v iniciativě směřované všem zákonodárcům požadují vypuštění jakékoliv omezení rozlohy obcí z novely RUD a nesouhlasí s nesystémovým návrhem řešení rozpočtových výpadků kompenzacemi. 

Na KÚPK se před týdnem uskutečnilo jednání k této problematice za účasti náměstka Ivo Grünera a starostů dotčených obcí. (viz.foto v příloze e-mailu).

 

Projekt OPŽP- Zlepšení systému povodňové služby v PK

PK uzavře 7 Dohod o umístění monitorovacího zařízení v rámci projektu „Zlepšení systému povodňové služby v PK“ a to s obcemi Běšiny, Oselce, Chudenín, Všepadly, a také s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se spol.RTI cz a se spol. Vodovod Radyně. Jedná se o přesun  Předmětem dohody je souhlasné vyjádření vlastníka realizovaného opatření (umístění srážkoměrů) na své nemovitosti včetně umožnění následné péče a údržbě realizovaného opatření Plzeňskému kraji, popř.pověřené osobě po dobu nejméně 5 let od ukončení realizace projektu.

V rámci 1. etapy projektu „Zlepšení systému povodňové služby v Plzeňském kraji“, části „Doplnění sítě hladinoměrů a srážkoměrů“ byl zpracován společností DHI a.s. realizační projekt. Oproti původnímu návrhu došlo ke změně umístění některých monitorovacích zařízení, a to z důvodu zajištění optimálních podmínek pro účely měření a údržby. Kompletní rozmístění monitorovacích zařízení včetně možnosti zobrazení dokumentů ve formátu PDF je možné nalézt na adrese: http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/DPP/, kde je zveřejněna aktualizovaná pracovní mapa. Ta mimo jiné umožňuje vyhledávat v seznamu zařízení, zapnutí katastrální mapy (pod záložkou „Více vrstev“) a přepínat mezi základní mapou a ortofotomapou.

 

Zahájení 2. etapy, tj. instalace monitorovacích zařízení a jejich uvedení do provozu pro příslušná území ORP se předpokládá v 2. polovině června 2012.

 

 

Žádost Galerie Klatovy/Klenová

RPK souhlasí s podáním žádostí o podporu projektů Galerie Klenová v roce 2012. V prvním projektu se jedná o opravu fasády domu č.p.149/I v Klatovech, kdy galerie žádá o dotaci z rozpočtu města Klatovy. Celkové náklady projektu činí 673 962 korun, z toho vlastní prostředky galerie činí 473 962, požadovaná dotace je tedy 200 tisíc korun.

Projekt 2: Statické zajištění okrouhlé a hranolové bašty

Dotační zdroj: Státní fond kultury, program MKČR Získávání, obnova a udržování kulturních památek a sbírkových předmětů.

Rozpočet projektu-celkové náklady: 1 121 534 korun, vlastní prostředky 721 534, požadovaná dotace 400 tisíc korun.

 

Projekty „Informovaný senior“ a „Hrou proti AIDS“

Rada PK schválila realizaci 2 nových projektů - „Informovaný senior“ a „Hrou proti AIDS“.

Cílem projektu „Informovaný senior“ je realizace vzdělávacích aktivit pro seniory, jejichž prostřednictvím bude formou prevence sníženo riziko jejich možného ohrožení. Projekt bude probíhat v cca 80 obcích Plzeňského kraje, kde se uskuteční zhruba 160 dvoudílných vzdělávacích aktivit pro asi 2 tisíce seniorů za pomoci 40 až 60 lektorů. Hlavními tématy bude bezpečný internet, finanční gramotnost, sebeobrana, první pomoc a zásady zdravého životního stylu. Projekt bude realizován v několika fázích. Plánované náklady budou nejvýše 938 tisíc korun.

Projekt „Hrou proti AIDS“ bude realizován prostřednictvím Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje (KHS PK). Plzeňský kraj nakoupí potřebný spotřební materiál dle návrhu KHS PK a následně ho daruje na základě darovací smlouvy KHS PK, která jej využije k realizaci projektu v letošním roce.

 

Poskytnutí dotace na „21. Mistrovství světa ISPU“

Plzeňský kraj poskytne Základní kynologické organizaci Horní Bříza částku 50 tisíc korun na organizaci a zajištění „21. Mistrovství světa ISPU“ (Internationale Schnauzer Pinscher Union). Jedná se o čtyřdenní mistrovství světa ve výkonu psů - kníračů, jehož se zúčastní 70 psů z 15 států světa.

 

Jmenování ředitelky Muzea jižního Plzeňska v Blovicích

RPK jmenovala ředitelkou Muzea již.Plzeňska v Blovicích od srpna 2012 PhDr.Radku Křížkovou Červenou. Již v květnu letošního roku vzala RPK na vědomí žádost o uvolnění z funkce dosavadní ředitelky muzea Evy Pančíkové, která z osobních důvodů odchází k 31. 8. 2012. Bylo tedy vyhlášeno výběrové řízení na pozici ředitele muzea, které se uskutečnilo dne 13.6.2012, kdy byla R.Křížková Červená zvolena vhodnou kandidátkou. Do VŘ bylo doručeno 8 přihlášek.

 

Poskytnutí finanční dotace občanským sdružením

Pk poskytne dotaci 38 tisíc občanskému sdružení Motýl na realizaci projektu Systematické vzdělávání rodičů dětí s PAS (poruchy autistického spektra). Tento projekt reaguje na zvýšenou poptávku rodičů po odborných informacích o tomto druhu postižení. Vzhledem k větším znalostem postižení a přibývání odborníkův oblasti autismu, přibývá i takto diagnostikovaných dětí v PK.

Projekt je rozdělen na 2 části:

 1. Vzdělávání zaměstnanců MOTÝL o.s.
 2. Vzdělávání rodičů dětí s PAS

 

 

Shrnutí-konkurzy na ředitele

Rada Plzeňského kraje usnesením č. 5210/12 ze dne 20. února 2012 vyhlásila konkursní řízení na pracovní místa ředitelů 64 škol a školských zařízení.

 

Plzeňský kraj při vyhlašování konkurzů postupoval podle zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  Článek II bod. 5 tohoto zákona stanoví, že řediteli, který v době účinnosti zákona vykonával činnost ředitele po dobu delší než 6 let, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem 31. července 2012. 

 

Písemné přihlášky do konkursních řízení bylo možné zasílat do 9. března 2012.

Poslední konkursní řízení bylo ukončeno dne 21. června 2012 a dne 25. června 2012 Rada Plzeňského kraje přijala poslední usnesení týkající se jmenování nových ředitelů.

Celkem bylo přihlášeno 128 uchazečů.

 

1 konkursní řízení bylo zrušeno:

Základní škola, Kašperské Hory, Bohdana Týbla 18 z důvodu převzetí zřizovatelské funkce Městem Kašperské Hory k 30. 6. 2012

 

U 16 škol a školských zařízení z celkového počtu 64 dochází ke změně v obsazení pracovního místa ředitele školy či školského zařízení:

 

V 11 konkursních řízení se stávající ředitel nepřihlásil do konkursního řízení:

 

Základní škola, Rokycany, Čechova 40 – MUDr. Ivana Faitová                   

 1. Dům dětí a mládeže, Horažďovice, Zámek 11 – Mgr. Tomáš Pollak
 2. Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá – Mgr. Josef Mára
 3. Základní škola a Odborná škola, Horš. Týn, Nádražní 89 – Mgr. Jana Tomášková
 4. Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 – Mgr. Petr Mazanec
 5. Základní umělecká škola, Plzeň, Chválenická 17 – MgA. Jitka Zábranová
 6. Základní umělecká škola, Planá, Dukelských hrdinů 85 – Miroslav Koranda
 7. Dětský domov, Tachov – Mgr. Zdeněk Kropáč
 8. Dětský domov Čtyřlístek, Planá – Mgr. Jiří Kotschy
 9. Dům dětí a mládeže, Domažlice, Hradská 94Bc. Kamila Bendová
 10. Středisko volného času dětí a mládeže, Plzeň, Pallova 19Mgr. Jiří Veverka

 

V 5 konkursních řízení se stávající ředitel přihlásil do konkursního řízení a nebyl konkursní komisí doporučen a následně ani jmenován Radou Plzeňského kraje na pracovní místo ředitele školy:

 

 1. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 – Ing. Naděžda Mauleová        
 2. Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2 – Ing. Olga Matějková
 3. Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 – Mgr. Aleš Janoušek
 4. Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 – Mgr. Jarmila Kánská
 5. Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 - Ing. Bc. Ivana Raunerová

 

 

Ředitelé škol a školských zařízení byli jmenováni v souladu s novelou školského zákona na období 6 let.

 

Všichni ředitelé škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem, kteří prošli konkursním řízením, ocenili nejen právní jistotu svého postavení po 1. srpnu 2012, ale i to, že si většina z nich díky konkurznímu řízení potvrdila podporu své osoby ve funkci ředitele od svých spolupracovníků.

 

http://img8.rajce.idnes.cz/d0801/6/6519/6519354_f70d601fcdfa38d4db11c9c7c6496792/images/IMG_7541a.jpg

                                                  Náměstek I. Grüner na jednání starostů menších obcí k RUD na KÚPK

 

 

 

Petra Jarošová

tisková mluvčí Plzeňského kraje

Odbor kancelář hejtmana

Oddělení mediální komunikace, vnějších vztahů a marketingu


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·