Obchodní společnost

Dobrý den, v médiích jsem zaznamenal informaci o tom, že došlo k nějakým změnám zákonů, co se týče obchodních společností. Tyto změny by měly společnosti provést a oznámit to na obchodní rejstřík. Je to tak skutečně a co všechno se musí udělat?

ilustrační foto

 

Relativně zásadní změny právní úpravy obchodních společností (podle zákona korporací), přinesl již zákon č. 33/2020 Sb., který nabyl účinnosti k 1. lednu 2021. Tímto zákonem byl novelizován zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK) a také zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v části týkající se právě obchodních korporací. Novela reaguje na poznatky z praxe či judikatury a cílí na problémy, které za posledních šest let od účinnosti ZOK vyvstaly. Právnické osoby by tak měly pocítit úlevu zejména po stránce administrativní.
Z pohledu praktické činnosti společnosti pokládám za významnou zejména možnost vymazat zbytečné údaje ze společenské smlouvy či stanov, když tato úprava se nepokládá za změnu společenské smlouvy či stanov jako dříve a není tedy třeba o tom pořizovat notářský zápis, ale postačí rozhodnutí statutárního orgánu.
Další významná změna se týká smlouvy o výkonu funkce. Ta musí být písemná a podléhá schválení nejvyššího orgánu společnosti. Novinkou je, že se tato smlouva nestane účinnou, doku není schválena valnou hromadou. Účinnost pak nastává zpětně k datu uzavření smlouvy nebo vzniku funkce.
Významná změna, obsažená v občanském zákoníku, konkrétně v nově vloženém ustanovení § 158a, ukládá právnickým osobám povinnost uchovávat zápisy z jednání nejvyššího orgánu i s přílohami po celou dobu trvání právnické osoby.
To je to nejpodstatnější, ale změn je pochopitelně více. Pro lepší orientaci proto doporučuji raději vyhledat právní pomoc.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz