Pedagogové převzali ocenění od Karlovarského kraje

Karlovarský kraj  u příležitosti Dne učitelů ocenil 20 pedagogů a pedagogických pracovníků, které navrhli ředitelé škol z celého regionu. Devatenáct z nich převzalo pamětní listy, květiny a další ceny z rukou hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka a krajského radního pro oblast školství Jindřicha Čermáka, jedno ocenění bylo uděleno in memoriam. Slavnostní akce se konala v muzejních prostorách Zámku Sokolov.

Hejtman Petr Kulhánek připomněl předchozí setkání v jáchymovské mincovně. „Loni jsem v nadsázce pedagogům říkal, že po trápení s covidovou pandemií se snad už brzy sejdeme v „mírové“ době. A vidíte, netušili jsme, jaký význam dnes tato slova budou mít. I přesto vám v dnešní složité době přeji, aby vás i nadále práce s dětmi bavila a přinášela vám radost. Děkuji za trpělivost a pochopení, se kterým jste přistupovali a přistupujete k výchově a vzdělávání svých žáků.“

 

Přehled oceněných pedagogů

 

Cena hejtmana Karlovarského kraje za vynikající a záslužnou práci v oblasti školství:

 

Mgr. Miloslava Hartmannová, ředitelka Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14, příspěvková organizace

Mgr. Hartmannová působí na základní škole již přes 30 let a od roku 2007 na pozici ředitelky. Kormě výuky se aktivně podílela na přípravě převážně starších chlapců na sportovní utkání mezi školami pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v malé kopané a přehazované. Její zásluhou došlo vedle úprav vzdělávacích programů i ke zlepšení prostředí ve škole díky mnoha investičním akcím a realizovaným projektům. V rámci těchto projektů byly mimo jiné vytvořeny učební materiály pro žáky základní školy i základní školy speciální, které využívají i učitelé z jiných škol v České republice. Paní ředitelka se vždy snaží, aby přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami byl citlivý a zohledňoval jejich schopnosti a možnosti, proto se aktivně zasazuje, aby tento typ škol měl stále své nezastupitelné místo ve školním vzdělávacím systému.

 

Pamětní list hejtmana Karlovarského kraje za vynikající a záslužnou práci v oblasti školství:

 

Drahomíra Adamcová, učitelka Základní školy JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace

 Adamcová pracuje ve školství od roku 1959, na Základní škole JIH M. Lázně pak od roku 1972 jako učitelka a později jako zástupkyně ředitele pro 1. stupeň. Přestože je již v důchodu, stále vykovává činnost, která ji naplňuje. Jak sama říká „Práce mě naplňuje, společnost dětí mi dělá radost, ke škole mě pojí mnoho hezkého, a proto jsem mezi kolegy ráda“.

 

Bc. Zdeňka Bečvářová, ředitelka 2. mateřské školy Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace

Bc. Bečvářová věnovala celý svůj profesní život oblasti školství. Po vystudování Střední pedagogické školy v Karlových Varech působila ve školách v Ostrově nad Ohří, Boru, Mezirolí a nakonec v Karlových Varech, kde pracuje až dosud. S koncem probíhajícího školního roku plánuje odchod do zaslouženého důchodu. Paní Bečvářová je dlouholetou ředitelkou mateřské školy, kterou navštěvuje téměř 700 dětí a řídí pracovní kolektiv s více jak 110 zaměstnanci. Ve své funkci byla vždy otevřená novým věcem, ráda naslouchala podnětům z řad svých kolegů i rodičů dětí. Vždy se snažila o vytvoření příjemného pracovního prostředí. Své znalosti a zkušenosti pak ráda předávala nastupující generaci při výuce na Střední pedagogické škole, gymnáziu a VOŠ v Karlových Varech.

 

PaedDr. Vladislav Beránek, učitel Základní školy Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace

PaedDr. Beránek pracuje ve školství od roku 1971, a to na školách v Chebu, Sokolově, Karlových Varech a Praze. Od roku 1987 působil na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy Praha, kde připravoval budoucí učitele na katedře informačních technologií a technické výchovy. V roce 2009 se pak vrátil zpět do základního školství. Díky jeho práci se daří v dětech rozvinout vztah k fyzice, a to prostřednictvím celé řady pokusů, jak se dá fyzika využít v praxi. Díky němu se fyzika stala pro děti zábavnou. Pan Beránek je rovněž mentorem pro své kolegy a patří mezi učitele, na které se nezapomíná.

 

Mgr. Stanislava Dostalová, učitelka Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace

Mgr. Dostalová pracuje na střední škole již 35 let jako učitelka výtvarné výchovy, estetiky a ruského jazyka. Vedle této práce je výchovnou poradkyní, kronikářkou a organizátorkou veřejných aktivit školy. Vždy patřila k aktivním pedagogům, kteří se škole a vzdělávání věnují vysoko nad rámec svých pedagogických povinností. Zapojuje se do pořádání společenských akcí, žákovských akademií, ale také do akcí charitativních, humanitárních a environmentálních. Podílí se rovněž na kreativní výzdobě školy. Paní Dostálová je vyčnívající osobností pedagogického sboru, která svým pozitivizmem a nasazením výrazně ovlivňuje své pracovní okolí a ve svém poslání nepřestává „hořet“ i po více než třiceti letech praxe.

 

Mgr. Bc. Eva Doušová, ředitelka Základní školy Dukelských hrdinů, Moskevská 25, příspěvková organizace

Mgr. Bc. Doušová zasvětila celý svůj dosavadní profesní život školství, kde působí od roku 1987. Od roku 2000 je ředitelkou základní školy a je tak nejdéle sloužící ředitelkou v rámci škol zřizovaných Statutárním městem Karlovy Vary. Jako odborník v oblasti základního školství a řízení základní školy spolupracuje s Českou školní inspekcí při konkursních řízeních. Škola se díky jejímu působení zapojila do řady projektů. V rámci mimoškolních aktivit umožnila přeměnu školy na ubytovací zařízení (hostel) v rámci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech pro méně movité návštěvníky festivalu.

 

Alexandr Dudarec, vychovatel Dětského domova Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace

 Dudarec pracuje v dětském domově od roku 2004. Pro svoji veselou a srdečnou povahu a empatický přístup je velmi oblíben u dětí, které jej vybraly jako Pedagoga roku. Pan Dudarec je vášnivým sportovcem, a proto se děti pod jeho vedením zapojují do řady sportovních aktivit jako je lyžování, snowboarding či jízda na kolečkových bruslích. Děti s ním rovněž rády vyrábějí různě věci a jsou tak vedeny k tomu, aby si uměly opravit drobnější věci ve své budoucí vlastní domácnosti. Oblibu si u dětí získal pan Dudarec i díky svému vztahu k hudbě, kdy si s dětmi rád zazpívá či zahraje na kytaru. Pod jeho vedením pak děti vystupují na různých akcích.

 

Mgr. Eva Fréharová, učitelka Základní školy Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Mgr. Fréharová pracovala ve školství od roku 1969. Po dokončení studií na Pedagogické fakultě v Plzni působila na základní škole v Bukovanech a od roku 1979 na základní škole v Kynšperku nad Ohří. Na základní škole vyučovala zeměpis, přírodopis, chemii a matematiku. Žáky dokázala vždy motivovat a zaujmout obohacováním výuky o laboratorní práce, exkurze do přírody či výstavami rostlin. Zvýšenou péči věnovala žákům z méně podnětného prostředí při doučování. Po odchodu do penze v roce 2006 se zapojila do práce Svazu postižených civilizačními chorobami. Pomáhala s organizací akcí pro kynšperské seniory a díky svým odborným znalostem o historii Kynšperka a Sokolovska přispívala do odborných publikací. Paní Fréharová je příkladem nejen vzdělaného a pracovitého pedagoga, ale velkým člověkem s otevřenou náručí a zlatým srdcem.

 

Mgr. Anna Götzová – in memoriam, zástupkyně ředitele Základní školy Bochov

Mgr. Götzová působila v Bochově od roku 1984 jako učitelka a později jako zástupce ředitele školy. Svoji práci vykonávala vždy příkladně a svědomitě ve prospěch bochovské školy a pro její žáky. Její působení bohužel předčasně ukončila nemoc. Čest její památce.

 

Mgr. Eva Havlenová, učitelka Základní školy a Základní umělecké školy Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, příspěvková organizace

Mgr. Havlenová je celoživotní kantorkou. Své první působiště měla na základní škole v Perninku. Po absolvování Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, aprobace chemie – přírodopis nastoupila do základní školy A. Zápotockého v Karlových Varech a následně do svého současného působiště na Základní škole a Základní umělecké škole Karlovy Vary. Zde dlouhá léta vykonávala funkci zástupkyně ředitele pro 2. stupeň a výtvarný obor ZUŠ. Paní Havlenová byla vždy velmi oblíbená a úspěšná učitelka chemie a přírodopisu, což dokládají úspěchy jejích žáků v chemických a biologických olympiádách. Díky své systematičnosti a preciznosti se stala nedostižným vzorem pro zbytek vedení školy, které opustila v roce 2020. V současnosti působí v pozici učitelky a rovněž mentorky díky svým mnohaletým zkušenostem, o které se vždy ráda podělí.

 

Mgr. Milan Kadera – učitel Základní školy a mateřské školy Toužim, příspěvková organizace

Mgr. Kadera se narodil ve Velharticích, ale téměř celý svůj život strávil v Toužimi, kde zahájil svou práci ve školství. Po dokončení Vyšší pedagogické školy v Plzni v roce 1958 začal na místní devítileté základní škole učit matematiku a fyziku na 2. stupni. Zde úspěšně působil až do roku 2002. Vedle učitelské profese byl činný i jako zastupitel a místostarosta v Toužimi. I v důchodu pokračoval ve své profesi na SOU Toužim a poté na ZŠ a MŠ Toužim, kde se stal jedním z pilířů při tvorbě image školy. Ve volném čase stále doučuje matematiku a fyziku a připravuje žáky a studenty na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek, maturity či státní závěrečné zkoušky. Pro své mladší kolegyně a kolegy byl vzorem jako přísný, ale spravedlivý učitel.

 

Ilona Kašparová, učitelka Mateřské školy Sokolov, Alšova 1746

Kašparová působí ve školství již 41 let a v letošním roce bude odcházet do zaslouženého důchodu. Veškerou svou profesní kariéru věnovala předškolnímu vzdělávání a stala se tak nezapomenutelnou paní učitelkou pro mnoho generací dětí. Je člověkem se srdcem na pravém místě, vždy usměvavým a ochotným pomoci svému okolí.

 

Mgr. Eva Kubíčková, ředitelka Základní školy Lomnice, okres Sokolov

Mgr. Kubíčková po ukončení studia Pedagogické fakulty v Plzni začala roku 1984 pracovat ve školství v Karlovarském kraji. Od roku 2007 je ředitelkou Základní školy Lomnice. Díky jejímu působení se navýšil počet žáků této školy a došlo ke stabilizaci pedagogického sboru a zvýšení jeho kvalifikovanosti. Škola se dostala do povědomí veřejnosti jako škola s klidným lidským přístupem zvláště k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Pod jejím vedením se škola zapojuje do řady projektů a soutěží. Konkrétně lze zmínit projekt Vzdělávej se s řekou Ohře a úspěch v soutěži o Hejtmanův pohár.

 

Mgr. Ludmila Mračková, ředitelka Mateřské školy Cheb, 26. dubna 39, příspěvková organizace

Mgr. Mračková působí ve školství již 44 let z toho 23 let jako ředitelka školy. Ve své funkci byla vždy flexibilní, aktivní a přátelská ke svému okolí. Ve škole vybudovala vstřícné a dobře vybavené pracovní zázemí pro děti, rodiče i pedagogy. Škola se pod jejím vedením v roce 1999 přihlásila do sítě Škol podporujících zdraví, kde pravidelně úspěšně obhajuje svůj projekt u Státního zdravotního ústavu. Díky jejímu přístupu je každým rokem velký zájem o školu ze strany rodičů při zápisech. Paní Mračková vždy sledovala aktuální trendy v předškolním vzdělávání a průběžně modernizovala vybavení školy. Její práci vysoce hodnotila i Česká školní inspekce, která označila mateřskou školu za příkladnou. Vedle práce ve škole se paní ředitelka aktivně zapojuje do řady dalších aktivit. Lze zmínit účast v metodickém kabinetu mateřských škol, lektorskou činnost či pomoc dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Mgr. Vladimír Prokop, učitel Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, příspěvková organizace

Mgr. Prokop jako učitel českého jazyka, výtvarné výchovy a dějin umění nastoupil na gymnázium v roce 1990, kde se stal respektovaným a obdivovaným učitelem s neopakovatelným smyslem pro humor. S neuvěřitelným zápalem vyučuje český jazyk i výtvarnou výchovu a obdivuhodně motivuje své žáky. Jeho zásluhou vypadají chodby školy jako galerie moderního výtvarného umění. Pan Prokop je předním odborníkem na dílo malíře obrazových rekonstrukcí pravěku Zděňka Buriana. Je autorem více než 15 odborných publikací např. monografie Zdeněk Burian, Biografický lexikon sokolovského regionu či 900 stránková encyklopedie Sokolovsko. Umění, památky a umělci do roku 1945. Prozatím posledním titulem je Gymnázium Sokolov a historie gymnaziálního vzdělávání v regionu. Vedle publikační činnosti se pan Prokop podílí na prestižních výstavách a expozicích, např. roku 2005 byl kurátorem Burianovy výstavy v Jízdárně Pražského hradu (jednalo se o jednu z nejúspěšnějších uměleckých výstav v historii ČR).

 

MgA. Jarmila Rezková, učitelka sólového zpěvu Základní umělecké školy Roberta Schumanna Aš

MgA. Rezková je dlouholetou učitelkou ašské základní umělecké školy, kde v letošním roce oslaví 40 let svého působení. V době, kdy byla ředitelkou této školy, se zde naplno rozvinula výuka všech čtyř uměleckých oborů a přeshraniční spolupráce s německými uměleckými školami. Podařilo se jí významně povýšit mezinárodní soutěž v klasickém tanci „Ašský střevíček“. Mnoho žáků paní Rezkové uspělo v soutěžích ZUŠ, ale i v přijímacích zkouškách na hudební konzervatoře. Její žák Ladislav Elgr zpívá na evropských a světových pódiích.

 

Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka 2. Základní školy Bochov, příspěvková organizace

Mgr. Sosnovcová působí na bochovské škole od roku 2000, kdy začala vykonávat funkci ředitelky. Svoji práci vykonávala vždy s chutí ve prospěch žáků i svých kolegů. Škola se za jejího působení zapojila do řady projektů se zaměřením na environmentální, multimediální a multikulturní výchovu.

 

Mgr. Dagmar Vaďurová, zástupkyně ředitelky Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace

Mgr. Vaďurová se po celý svůj profesní život věnovala školství. Za svoji kariéru se vypracovala z učitele odborného výcviku na zástupkyni ředitele. Své práci rozumí a díky své optimistické a veselé povaze je nenahraditelnou součástí celého týmu školy. Vedle školy je aktivní i jako člen týmu pro revize a modulové úpravy rámcových vzdělávacích programů pro stravovací učební obory při Národním ústavu pro vzdělávání (dnes Národní pedagogický institut ČR). Je iniciátorkou a aktivní účastnicí víkendových dobročinných akcí pro žáky školy – např. úklid řeky Ohře. Svůj čas rovněž věnuje péči o žáky sociálně znevýhodněné a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Významně se podílela na činnostech souvisejících s přenecháním budovy policejní škole a přestěhováním školní budovy do nových prostor.

 

Mgr. Hana Volánková, ředitelka Domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary, příspěvková organizace

Mgr. Volánková je ředitelkou domova mládeže od roku 2015. Převzala tímto krokem objekt, který patří mezi největší v rámci kraje. Díky jejímu působení se domov mládeže postupně probouzí k lepším zítřkům, i když práce zde bude jako na pověstném kostele ještě dost. Její ochota pomoci se projevila v době covidové i současné uprchlické krize. Skvěle zajistila rovněž ubytování pro účastníky zimní olympiády dětí a mládeže v roce 2020. Vždy se snaží najít optimální řešení ve svízelných situacích, které přináší péče o rozsáhlý objekt domova mládeže. Ve své funkci může být vzorem pro ostatní ředitele.

 

Bc. Blanka Zichová, vedoucí učitelka Základní školy a mateřské školy Kyselka, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Bc. Zichová pracuje v Kyselce od roku 1991, kdy nastoupila jako vychovatelka. Poté ve škole působila jako učitelka a od roku 2010 je vedoucí učitelkou mateřské školy. Ve školce vytvořila skvělý pracovní kolektiv, který spolu s ní rozvíjí podmínky pro děti. Chválu sklízí nejen od rodičů, ale i od speciálních pedagogů Pedagogicko-psychologické poradny, se kterou školka úzce spolupracuje. Nad rámec běžných povinností pořádá v obci různé akce pro malé děti např. Den dětí, Strašidelná stezka. Paní Zichová je duší mateřské školy, na kterou se její kolegové mohou vždy spolehnout.

 

POZN. Medailony oceněných pedagogů připravilo vedení jednotlivých škol, případně zřizovatel příslušného školského zařízení.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková
tisková mluvčí
www.kr-karlovarsky.cz