Stavba Plzeňského okruhu pokračuje podle plánu

Dokončení silničního „Západního okruhu Plzně“, jeho druhé etapy mezi silnicemi Křimická (Chebská) – Karlovarská, pokračuje i nadále podle plánu a termín dokončení prozatím není ohrožen. Tuto skutečnost si vedení kraje ověřilo během dnešní prohlídky stavby, jíž se účastnili rovněž zástupci investora i zhotovitele stavby.

 „Západní okruh, respektive jeho aktuálně budovaná II. etapa dlouhá 3,6 km, je naše největší a nejnáročnější dopravní stavba, jak z hlediska finančního, tak stavebně technického, která si vyžádá celkem 2,2 miliardy korun. Její význam je zcela zásadní pro odlehčení dopravní zátěže města Plzně, zejména odvedení dopravy z přetížené Karlovarské a Klatovské třídy, a pro propojení průmyslových zón od D5 směrem na Karlovy Vary,“ připomněl hejtman Rudolf Špoták a vyzdvihl důležitost spolupráce investorů – kraje a města, protože dopravní stavby na sebe musejí dobře navazovat.

Budovaný úsek Křimická – Karlovarská navazuje na I. etapu mimoúrovňovou křižovatkou na Chebské ulici v Plzni – Křimicích a ukončen je nově budovanou tzv. „turbo“ okružní křižovatkou „U Globusu“. Jeho součástí je estakáda přes celé záplavové území řeky Mže v délce 1,2 km.

Vedení kraje zastoupené všemi členy rady kraje se seznámilo na místě se všemi úseky stavby. Dodavatel (sdružení firem Metrostav a Berger Bohemia) konstatoval, že stavba probíhá podle schváleného harmonogramu. Má být ukončena v roce 2023.

Příprava stavby byla velmi náročná. Složitá byla jednání s vlastníky pozemků, přeložky mnoha sítí, koordinace s Vodárnou Plzeň i ČEZ. „Velkým úspěchem bylo, že se kraji podařilo dosáhnout na vyšší financování z peněz Evropské unie. Oproti původnímu předpokladu byla dotace programu IROP o téměř 300 mil. Kč vyšší, než se původně předpokládalo. Bez pomoci Evropské unie by Plzeňský kraj nemohl tuto investici realizovat. Dotace EU činí 1,540 mld. Kč. Díky tomu činí podíl kraje na stavebních nákladech pouze 303 mil. Kč,“ připomněl náměstek pro oblast dopravy Pavel Čížek a dodal: „Chtěl bych poděkovat za velmi dobrou spolupráci spoluinvestorům – městu Plzni a Ředitelství silnic a dálnic – správa Plzeň.“

 „Veškeré platby ze strany Plzeňského kraje probíhají podle plnění  milníků a smlouvy. V současné době je prostavěno již 1,462 mld. korun, z čehož kraj uhradil 1,281 mld. korun a město Plzeň 181 milionů korun,“ upřesnil náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku Roman Zarzycký.

Z dotace IROP, kterou Plzeňský kraj získal k profinancování svého podílu, již bylo kraji proplaceno 854,15 milionu korun.

V plném proudu jsou práce na odvodnění budoucích komunikací pokládkami potrubí v příslušných dimenzích, betonáž říms mostovky na nosné konstrukci části B estakády a byly již také zahájeny práce na zakládání protihlukových stěn. „U nově budovaného sjezdu do Radčic byly zahájeny práce na očistění skalního masivu před vlastními sanačními pracemi na něm podle návrhu odborných firem a stavební práce probíhají už i na stavbě mostu přes polní cestu v km 5,233,“  popsal současné práce generální ředitel SÚSPK Miroslav Doležal s tím, že se také průběžně dosypávají přechodové oblasti mostu v km 2,574 přes ulice Chebská a v rámci okružní křižovatky „U Globusu“ se již budují chodníky. Pokračují také terénní práce na cyklostezce v km 5,3 – 5,8, které jsou součástí stavby a přípravné a betonářské práce biokoridoru v km 4,72.


Zdroj:

Ing. Helena Frintová

oddělení mediální komunikace

www.plzensky-kraj.cz