Plzeňský kraj hledá cesty pro zkvalitnění zubní pohotovosti

Na společném jednání s městem Plzeň, Oblastní stomatologickou komorou Plzeň a EUC Klinikou Plzeň se Plzeňský kraj snažil ve středu 26. ledna 2022 nalézt  cesty pro zkvalitnění zubní pohotovosti v kraji. Jednání se konalo za účasti hejtmanky Plzeňského kraje Ilony Mauritzové, náměstka primátora města Plzně Davida Šloufa, ředitele EUC Kliniky Jana Šlajse, předsedy Oblastní stomatologické komory Plzeň Jana Netolického a Jana Karáska, vedoucího Odboru zdravotnictví Plzeňského kraje.

Hejtmanka Ilona Mauritzová úvodem jednání připomněla zúčastněným, že hlavním důvodem ke svolání společného jednání o zajištění pohotovosti na území kraje se stala situace vyvolaná na zubní pohotovosti na EUC Klinice Plzeň mezi vánočními svátky, kdy se zde tvořily fronty čekajících na ošetření. Analýza, kterou si následně nechala zpracovat EUC Klinika ukázala, že 70 procent osob vyžadujících ošetření bylo z řad cizinců/agenturních pracovníků a lidí, kteří nemají zabezpečenou primární péči. Pouze 30 procent bylo z řad klientů zdravotních pojišťoven, kteří mají svého stomatologa. Výjimkou však při návštěvě zubní pohotovosti nebyly ani děti do 3 let věku, které dosud neviděly stomatologa, a ošetření žádali i občané z Karlovarského kraje. „Situaci ještě komplikovala nastavená opatření proti šíření nákazy covid-19, kdy museli lidé stát v dostatečné vzdálenosti od sebe, a v čekárně mohlo být pouhých osm osob. Tato opatření však musela být dodržena a tím byly fronty logicky delší,“ popsala stav hejtmanka Ilona Mauritzová.

„Nechceme, aby se takováto situace opakovala z roku na rok a aby občané našeho kraje, kteří pravidelně navštěvují svého stomatologa a platí si zdravotní pojištění, dopláceli na to, že je pro ně zubní pohotovost a kvalitní ošetření nedostupné proto, že je tato zdravotní služba svým způsobem ‚zneužívána‘ těmi, kdo svého stomatologa nemají a často si neplatí ani zdravotní pojištění,“ říká Ilona Mauritzová a dodává: „Víme, že zubní lékaři, kterých máme v Plzeňském kraji více než 300 a jen v Plzni je jich 191, nechtějí pohotovostní služby ve svých ordinacích vykonávat, že se nehlásí do vypsaných výběrových řízení, ale rezignovat na zlepšení současného stavu nechceme.“

Současná zubní pohotovost byla v kraji nastavena v roce 2021, kdy proběhlo zadávací řízení na jejího poskytovatele.  Do výběrového řízení se přihlásil pouze 1 poskytovatel a to EUC klinika. S ní také byla uzavřena smlouva na „Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Plzeňského kraje v roce 2021 až 2023“. EUC klinika bude zubní pohotovost zajišťovat do roku 2023.

Plzeňský kraj hradí EUC klinice za  pohotovostní stomatologickou službu a za její zajištění prokazatelnou ztrátu, která činí rozdíl mezi náklady a výnosy souvisejícími s poskytováním LPS. Maximálně však do celkové výše 10,9 milionu korun za období 3 let. Úhrada prokazatelné ztráty podléhá ročnímu vyúčtování.

Kromě EUC kliniky je dále lékařská pohotovostní služba zajištěna v okresech Klatovy a Domažlice v soukromých ordinacích zubních lékařů. Řídí se podle rozpisu služeb, který stanoví Oblastní stomatologická komora Klatovy. LPS je v těchto dvou okresech poskytována v sobotu, neděli a ve svátek od 8:00 do 12:00. Zajištěna je nepřetržitá přítomnost 1 lékaře a 1 zdravotnického pracovníka. Plzeňský kraj hradí poskytovateli paušální odměnu ve výši 500 Kč za hodinu.

„Do systému zajištění zubní pohotovosti tak Plzeňský kraj vkládá nemalé finanční prostředky, které nelze donekonečna zvyšovat,“ domnívá se hejtmanka Ilona Mauritzová s tím, že možnou cestu vidí kraj ve spolupráci s městem Plzní, na jejímž území je soustředěno nejvíce zubních lékařů, další je prostřednictvím velkých firem, které by přispívaly na zajištění těchto služeb pro agenturní pracovníky, anebo ve svých podnicích samy zřídily ordinaci lékaře – zubaře. Možností je i vznik samostatné ordinace pro zahraniční pracovníky na území města Plzně.

Hejtmanka kraje Ilona Mauritzová již na počátku prosince minulého roku jednala s Hospodářskou komorou v PK i Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou (IHK Regensburg) o zajištění očkování zaměstnanců zahraničních firem na území kraje. V rámci tohoto jednání firmy projevily zájem podílet se na zajištění a nastavení zdravotní péče v kraji pro své zaměstnance.

Kraj také zpracovává analýzu „vlivu zaměstnanosti na kvalitu občanů v Plzeňském kraji“, kde jsou dokumentovány průmyslové zóny a výrobní objekty v návaznosti na zajištění veřejných služeb, jsou v ní získávány údaje k zázemí osob působících v průmyslových zónách včetně informací o jejich pohybu do center zdravotních služeb. To vše s cílem zajistit občanům kraje kvalitní dostupnost zdravotní péče i veřejných služeb. Osloveni ke spolupráci a dalším jednáním v této oblasti budou hejtmankou i starostové měst, na jejichž území se nacházejí velké průmyslové zóny.

Výsledkem jednání je shoda na společném vypracování projektu, který by situaci pomohl řešit. Projekt zohlední aktuální stav a doporučí benefity, které všechny strany mohou nabídnout, a motivovat tak zubní lékaře k zajištění kvalitních a dostupných služeb a předloží řešení pro zabezpečení primární a pohotovostní zubní péče pro občany Plzeňského kraje. Každá ze zúčastněných stran zohlední v projektu své  možnosti, které má, aby tato péče mohla být zabezpečena. Účastníci jednání se shodli na tom, že tím, co je nejpodstatnější, je namotivovat zubní lékaře, aby zubní pohotovost i primární péči chtěli provozovat.

Jan Netolický, předseda Oblastní stomatologické komory Plzeň: „Projednám se svými kolegy ve stomatologické komoře návrh řešení, které projekt doplní v odborné rovině“.

Náměstek primátora města Plzně David Šlouf prohlásil, že si město Plzeň váží práce EUC Kliniky i kraje za zajištění poskytování zubní pohotovosti i za to, jak funguje. Zdůraznil, že město je připraveno pomoci s jejím dalším zkvalitněním.  „Město Plzeň je připraveno podat pomocnou ruku a tato pomoc může mít hned několik rovin. Od nalezení nebytových prostor pro zřízení ordinace pro výkon zubní pohotovosti, nájemních bytů pro nábor zubních lékařů anebo nalezení zahraničního zubního lékaře. Přispět může město i finančně,“ prohlásil D. Šlouf.

Ředitel EUC Kliniky Plzeň Jan Šlajs uvedl, že: „Do projektu zpracujeme své zkušenosti a data z provozování zubní pohotovosti a primární péče v našem zdravotnickém zařízení a navrhneme systémové řešení, neboť si uvědomujeme, že péče o zahraniční pracovníky v Plzni a v celém kraji je pro zaměstnavatele důležitá a nesmíme na ní rezignovat.“

Hejtmanka Plzeňského kraje na závěr uvedla: „Projekt by měl zohlednit nejenom problematickou situaci se zubní pohotovostí i primární péčí v městě Plzeň, ale měl by najít systémové řešení a doporučení pro celý Plzeňský kraj.“

 


Zdroj:

Ing. Helena Frintová

oddělení mediální komunikace

www.plzensky-kraj.cz