Plzeňský kraj chce rozvíjet potenciál talentovaných žáků

Plzeňský kraj je inovativním a atraktivním regionem, jehož rozvoj v oblasti vědy a inovací řídí Regionální inovační strategie. V rámci rozvoje inovačního ekosystému, tedy spolupracující a navzájem se motivující sféry vzdělávacích institucí, start-upů, nadnárodních společností i místních rodinných firem, je důležitá i podpora talentů a mimořádně nadaných jedinců již na úrovni základních a středních škol v kraji. Právě na tuto oblast se intenzivně soustředí expertní tým v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II.

Inovativní a úspěšný region tvoří především schopní a kreativní lidé, kteří se rozhodnou s regionem svázat svou budoucnost, a to jak na úrovni podnikání, tak například studia. Podpora talentů již na základních a středních školách pomáhá žákům a jejich rodinám zvládnout a systematicky rozvíjet svůj talent. Pro region pak vytváří potenciál vysoce kvalifikovaných pracovníků, lékařů či vědců.

Data z MŠMT pro ČR uvádí 1,3 % nadaných žáků v populaci jako republikový průměr. Zatímco v Jihomoravském kraji je evidován podíl 3,4 %, v Plzeňském kraji je to pouze 0,6 – 0,9 % a je tedy jasné, že je toto téma velice aktuální a značný počet talentů se nedaří odhalit a rozvíjet.

Expertní tým se v posledních měsících soustředil na zjištění skutečného stavu podpory talentovaných žáků, schopnosti škol a pedagogů talenty najít a nastavit správnou formu rozvoje a využití zkušeností organizací poskytujících neformální vzdělávání.
Z výzkumu je patrné, že největší výzvou pro Plzeňský kraj je zastřešení všech aktuálních aktivit, které se tématem zabývají, a nastavení vzájemné spolupráce. Důležitá je i podpora pedagogických i nepedagogických pracovníků, a to jak systémem vzdělávání a mentoringu, tak i adekvátním ohodnocením. Důležitým a v jiných regionech osvědčeným nástrojem je plošné testování, které pomůže odhalit možné budoucí hvězdy.
Na základě analýzy by měla vzniknout strategie podpory nadání v regionu a soubor inspirativních příkladů pro pedagogy a rodiče, jak výjimečný talent poznat, jak jej bezproblémově a efektivně rozvíjet a jak čelit případným potížím. Důležitou chybějící složkou je také zvýšení atraktivity tématu u zástupců kraje i široké veřejnosti formou vhodné medializace a komunikace.

Že je na čem stavět a potenciál je značný, ukazuje několik příkladů z praxe, kde se již daří v konkrétních projektech talenty rozvíjet a podporovat. Jako příklad můžeme uvést Líheň talentů na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni, projekt ScienceFEL Fakulty elektrotechnické ZČU, SITPORT Správy informačních technologií města Plzně, Klub mladých debrujárů při ZŠ J.V. Sládka ve Zbirohu nebo barevné hodiny ZŠ v Klatovech.

Celá analýza s kompletním výzkumem a popisem dalších doporučených kroků je dostupná na webu www.inovujtevpk.cz

 


Zdroj:

Mgr. Martina Kurfirstová

pověřena zastupováním vedoucí oddělení mediální komunikace

www.plzensky-kraj.cz