Lékařská fakulta v Plzni prověřuje možnosti využití budov, které opouští

Univerzita Karlova zjišťuje možnosti a meze spolupráce s potenciálními investory v souvislosti s plánovaným prodejem vybraných nemovitostí v Plzni. Ty zůstanou nevyužité po přestěhování fakulty do nového kampusu v roce 2022. Nyní probíhá průzkum trhu, s nímž fakultě pomáhá tým infrastrukturního poradenství České spořitelny, a.s.

S cílem zabezpečit kvalitní a kapacitně dostačující prostory pro narůstající počet studentů Lékařské fakulty v Plzni zahájila Univerzita Karlova v roce 2012 výstavbu nového Univerzitního medicínského centra na Lochotíně v blízkosti fakultní nemocnice. Nový kampus vytvoří kompletní zázemí pro výuku i výzkum a nahradí tak dosavadní, již nevyhovující prostory rozptýlené v různých částech města. Do nových moderních prostor se studenti a učitelé plánují přesunout již v roce 2022 a stávající budovy Lékařské fakulty v Plzni tak zůstanou bez využití.

Univerzita Karlova tak v současnosti hledá vhodné potenciální investory na prodej vybraných, brzy již nevyužívaných objektů. Jedná se o tři historické budovy, konkrétně jimi jsou budova děkanátu Lékařské fakulty v Plzni v Husově ulici, Pavlovův ústav v Lidické ulici a Procháskův ústav nacházející se naproti Pavlovovu ústavu, v ulici Karlovarská. Díky jedinečné architektuře byly budovy Procháskova a Pavlovova ústavu prohlášeny za nemovité kulturní památky. Lokalita, v níž se nacházejí, je městskou památkovou zónou.

Atraktivita této investice spočívá v rozsáhlých historických prostorách s dobrou občanskou vybaveností v okolí i skvělou dopravní dostupností, díky nimž jsou všechny tři objekty vhodné v budoucnu jak k rezidenčnímu, tak komerčnímu využití.

Prostřednictvím aktuálně probíhajícího průzkumu trhu by měla Univerzita Karlova získat od případných zájemců zpětnou vazbu a podklady pro interní diskuzi a volbu vhodného postupu ohledně plánované transakce. Do průzkumu jsou přizváni renomovaní investoři, kteří disponují zkušenostmi z podobných transakcí.

Průzkum trhu je realizován za podpory týmu infrastrukturního poradenství České spořitelny, a.s., který plánuje se zájemci vést řízenou a strukturovanou diskusi, která umožní definovat možnosti případné smluvní spolupráce s potenciálními investory. Univerzita tak chce využít zkušeností, znalostí a přímých synergií ze zapojení České spořitelny, která má bohaté zkušenosti s transakčním poradenstvím napříč celou Českou republikou.

Případní zájemci ať se prosím obrací na projektovou manažerku a hlavní kontaktní osobu paní Mariannu Gregorovičovou z Útvaru infrastrukturního poradenství České spořitelny (mgregorovicova@csas.cz, tel.: 705 675 263).


Zdroj:

Ing. Barbora Černíková

odd. PR a vnějších vztahů LF UK v Plzni

www.lfp.cuni.cz