Stát odpustí OSVČ platby povinného důchodového pojištění na půl roku

Nově schválený zákon odpouští na půl roku všem živnostníkům platby povinného důchodového pojištění. OSVČ tak nemusí od března do srpna 2020 platit zálohy na pojistné. Pokud podají přehled o příjmech a výdajích do 3. 8. 2020 a zároveň do tohoto data uhradí doplatek pojistného, bude jim prominuto penále.

Všechny OSVČ bez ohledu na to, zda vykonávají hlavní, nebo vedlejší výdělečnou činnost, nemají povinnost platit od března do srpna 2020 zálohy na důchodové pojištění.

Nezáleží ani na tom, v jaké výši byly zálohy na důchodové pojištění předepsány. O prominutí plateb záloh OSVČ nemusí žádat, jsou jim ze zákona prominuty automaticky, není tedy nutné nic hlásit. Pokud již živnostník uhradil zálohu na měsíc březen, bude tato záloha použita jako platba za měsíc září.

Jediným odvodem tak bude stále platba nemocenského pojištění, pokud si jej OSVČ dobrovolně platí.

V případě, že OSVČ odvádí minimální zálohy, budou jí povinné platby na důchodové pojištění odpuštěny v plné výši.

Při odvádění vyšší zálohy, než je minimum, bude OSVČ prominuto od března do srpna 2020 toto minimum. Následně však při vyúčtování za rok 2020 bude muset rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného zpětně doplatit.

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 mohou OSVČ podat bez sankcí až do 3. 8. 2020. Pokud OSVČ zároveň k tomuto datu uhradí i doplatek pojistného, bude jí prominuto penále, které by jinak musela platit za opožděnou platbu.

ilustrační foto

 


 

Placení záloh na pojistné OSVČ v roce 2020, podání přehledu OSVČ za rok 2019

Prominutí placení záloh za březen až srpen 2020

Parlament České republiky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii schválil vládní návrh zákona, který od března do srpna 2020 promíjí povinnost OSVČ platit zálohy na pojistné a následně za toto období odpouští minimální povinné platby na důchodové pojištění OSVČ.

Všechny OSVČ vykonávající hlavní nebo vedlejší výdělečnou činnost nemají povinnost platit od března do srpna 2020 zálohy na důchodové pojištění. Nezáleží ani na tom, v jaké výši byly zálohy na důchodové pojištění předepsány. Pokud i přesto OSVČ uhradí nebo již uhradila některou z těchto záloh, bude použita na případné jiné již splatné závazky a dále pak jako záloha na pojistné na září až prosinec 2020.

O prominutí povinnosti platit zálohy na březen až srpen 2020 není třeba individuálně žádat, jde o zákonnou úpravu, která bude aplikována automaticky pro všechny OSVČ.

Příští rok, až bude OSVČ podávat přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok 2020, si od výsledného pojistného na důchodové pojištění za rok 2020 odečte zálohy, které uhradila v roce 2020, ale také si odečte za období od března do srpna 2020 částku:
➢ 2 544 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém byla vykonávána hlavní samostatná výdělečná činnost, anebo
➢ 1 018 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém byla vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost.

Příklad k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020:

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost má z přehledu o příjmech a výdajích OSVČ (dále jen „přehled“) za rok 2018 stanoveny zálohy na pojistné ve výši 2 800 Kč, jejichž výše platí až do měsíce podání přehledu za rok 2019. Přehled za rok 2019 podá v červenci (měl být podán do 4. května), přičemž po odpočtu uhrazených záloh na pojistné v roce 2019 vznikne výsledný doplatek ve výši 4 175 Kč. Od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl nebo měl být přehled podán, tj. od června 2020, má stanoveny zálohy na pojistné ve výši 3 300 Kč.

V březnu 2021 podá přehled za rok 2020, přičemž pojistné za rok 2020 činí 37 020 Kč. Od pojistného za rok 2020 ve výši 37 020 Kč se odečtou zálohy, které byly zaplaceny za leden a únor 2020 (2x 2 800 Kč) a za září až prosinec 2020 (4x 3 300 Kč), a potom zálohy, které nebyly zaplaceny (nebyla povinnost) za březen až srpen 2020 (6x 2 544 Kč). Celkem si tak OSVČ od pojistného za rok 2020 odečte 34 064 Kč.

Aby nedocházelo ke snižování průměru příjmů, z nichž se vypočítává procentní výměra důchodů, bylo schváleným návrhem zákona stanoveno, že období, po které nebyly placeny zálohy na pojistné (březen až srpen 2020), se bude při výpočtu osobního vyměřovacího základu podle § 16 zákona o důchodovém pojištění považovat u OSVČ s hlavní samostatnou výdělečnou činností za tzv. vyloučenou dobu.

Prominutí sankce za pozdní podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019

V návaznosti na možnost podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 bez sankcí až do 1. 7. 2020 se OSVČ umožňuje podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 příslušné OSSZ také v delším termínu bez sankcí, a to nejpozději do 3. 8. 2020.

Aby však byla sankce za pozdní podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ prominuta, je nutné nejpozději do 3. 8. 2020 jak tento přehled podat, tak současně uhradit případný doplatek pojistného, který bude z tohoto přehledu vyčíslen. Za den úhrady se přitom považuje den připsání platby na účet příslušné OSSZ.

 


Zdroj:

www.cssz.cz