Dotace na výměnu nevyhovujících kotlů je opět možné získat

V červnu schválila Rada Plzeňského kraje vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotacez dotačního titulu Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III.

„Nová výzva byla vyhlášena 24. června a příjem žádostí začne 1. října,“ říká Mgr. Radka Trylčová, krajská radní pro oblast životního prostředí a zemědělství.

Od kdy a jak mohou lidé své žádosti podávat?
Žádosti mohou majitelé rodinných domů podávat od 1. října 2019 do 30. září 2020 nebo do vyčerpání alokace výzvy. Zájemci mohou získat dotaci na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním maximálně ve výši 127 500 Kč. Výzva je určena fyzickým osobám, vlastníkům rodinných domů na území Plzeňského kraje. Podmínkou dotace je výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj. Příjem žádostí bude probíhat opět elektronicky, a to prostřednictvím aplikace eDotace (dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost).

Co pro obdržení dotace udělat?
Prvním krokem je podání elektronické žádosti v aplikaci eDotace, která je dostupná na internetovém portálu Plzeňského kraje. Žadatel získá pořadové číslo a do deseti pracovních dnů od podání musí doložit na krajský úřad písemné přílohy: formulář žádosti o poskytnutí dotace, fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním o jmenovitém příkonu 10-300 kW, doklad o konkrétním typu budoucího realizovaného zdroje s označením SVT kódu (cenová nabídka, objednávka, smlouva o dílo, apod.), kopii úplné smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu.

Jaké musejí žadatelé splnit podmínky?
Podporu na výměnu zdroje tepla je možné poskytnout pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva a nesplňuje třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5. Jako nový zdroj vytápění si žadatelé mohou vybrat z velkého množství podporovaných zdrojů uvedených v Seznamu registrovaných výrobků (svt.sfzp.cz). Jsou podporována tepelná čerpadla, kotle pouze na biomasu (s ručním nebo automatickým podáváním paliva), plynové kondenzační kotle.

Bude ještě nějaká šance pro žadatele, na které se nedostane?
Po vyčerpání alokace dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ bude bezprostředně otevřen tzv. zásobník, a to do vyčerpání alokace 20 000 000 Kč. Žádosti v zásobníku budou využity v případě vyřazení žádostí nesplňujících podmínky ve výše zmíněné výzvě.

Z jakého důvodu se tyto výzvy vypisují?
Cílem je snížit emise z lokálního vytápění domácností a zlepšit ovzduší v Plzeňském kraji. Tyto výzvy by měly pomoci všem, kteří musí vyměnit do roku 2022 svůj starý kotel. Staré kotle první a druhé emisní třídy jsou považovány za zastaralé, ze zákona je nebude možno provozovat.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na administrátorky kotlíkových dotací na telefonním čísle 377 195 099 nebo na emailu kotliky@plzensky-kraj.cz.