SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice ~ Co se nám podařilo a co připravujeme?

Naše škola má sídlo v Havlíčkově ulici, ale naší součástí jsou též odloučená pracoviště málotřídky v Jindřichovicích a střední školy v ulici Pod Nádražím. Provozujeme dvě školní jídelny, školní družinu, bazén, tělocvičnu, sportovní hřiště. Spravujeme historickou sbírku hudebních nástrojů, kterou jsme částečně zpřístupnili veřejnosti. Vztah k přírodě u žáků povzbuzujeme ve školním zookoutku a úzkou spoluprací se základní organizací chovatelů v Kraslicích a podporou stanice konec toulání pro opuštěné kočičky. Výčet činností by mohl pokračovat, ale shrňme si nejdůležitější akce uplynulého roku.

V tomto školním roce se nám podařilo otevřít dvě první třídy základní školy, naplněna je kapacita školní družiny, neustává zájem o umístění dětí do mateřské školy, která je také plně vytížena.

Na střední školu nastoupili žáci do oborů nástrojař, strojní mechanik a výrobce textilií. Otevřeli jsme i první ročník maturitního oboru mechanik seřizovač. Všechny obory vyučujeme v úzké spolupráci s našimi partnery a významnými zaměstnavateli. V budově střední školy modernizujeme školní dílny, kde bude zcela nové zařízení. Tyto prostory i s vybavením nabídneme všem zájemcům nejen k prohlídce, ale i k vyzkoušení své šikovnosti. Moderní dílny i s následným doprovodným programem budujeme v souladu s místním akčním plánem, na kterém jsme se aktivně podíleli.

Na zahradě u střední školy připravujeme vybudování víceúčelového dopravního hřiště, které určitě přispěje ke zvýšení bezpečnosti dětí ve stále komplikovanějším provozu ve městě.
Na bezpečnost děti je zaměřen také projekt, který probíhá ve školní družině. Pod vedením paní Mgr. Habartové se děti zdokonalují v poskytování první pomoci. Zkoušejí si jak se chovat při mimořádných událostech a hlavně tento projekt zpřístupňuje školní družinu všem dětem bez rozdílu hmotného zabezpečení jejich rodin.

Celou školou se prolíná projekt kreativita ve vzdělávání. V něm se učíme spolupracovat s lidmi, kteří mají jiný názor. Výsledné prezentace dětí jsou velmi zajímavé. Žáci si připravili různá divadelní vystoupení pro spolužáky, rodiče nebo pro děti v mateřské škole. Některé práce budou vystaveny v městské knihovně. Žáci se naučili v tomto projektu pracovat i jinými metodami, zpravidla umělecky zaměřenými. Například filmové animování, herectví a hlavně výtvarné zpracování společně získaných poznatků.

Nezanedbáváme ani polytechnickou výchovu. Připravujeme soutěž s tradiční stavebnicí merkur. Děti si vyzkouší svou představivost a také trošku zručnost při sestavení fungujícího jednoduchého stroje a na zájemce čeká kroužek robotiky, kde si vyzkouší skládání různých vozítek a robotů, které se naučí ovládat a následně i programovat. Věříme, že i tato činnost děti zaujme a zúčastníme se i krajské soutěže.

V tomto roce jsme pokročili i v úspěších našich žáků. Velmi pěkná umístění dosáhli naši reprezentanti v olympiádě z angličtiny, v matematické soutěži matematický klokan a také v biologické olympiádě. Tak se rozšiřuje spektrum úspěšných dětí a jsme za to velmi rádi.

Z uvedeného vyplývá, že pedagogové naší školy nezahálejí a intenzivně pracují na svém profesním růstu i na tom, jak efektivněji pracovat s dětmi. Učitelé již běžně využívají výpočetní techniku s interaktivními tabulemi a spoustu názorných moderních pomůcek. Osvojují si další neobvyklé metody a formy práce a hledají cesty ke zpestření vyučování. Náš pedagogický sbor, základ celé školy, se rozšířil a kvalifikovanost se značně zlepšila. Přesto stále hledáme učitele matematiky, fyziky a technických předmětů, ale také učitele angličtiny.

Vzdělávání v naší škole podporuje velmi významně i Karlovarský kraj. Důležitou oblastí bylo zapojení do projektu víceoborových tříd. Díky tomuto projektu jsme získali více prostředků na financování vyučování žáků střední školy v menších skupinách. Dále jsme vytvořili tři místa školních asistentů pro děti a žáky, kteří potřebují individuální přístup. Ti pomáhají žákům, když nemají dobré výsledky ve vyučování a podporují je i v domácí přípravě na vyučování.

Výčet našich aktivit je pestrý. Kromě základního financování z prostředků městského rozpočtu a karlovarského kraje získáváme významné zdroje na pomůcky a materiál právě z projektů. Projekty jsou finančně zajímavé i pro pedagogy. Není to snadné, administrativy je neúměrně, ale jak je vidět, práce se nebojíme a myslím, že výsledky jsou ve škole dobře vidět. Přijďte se podívat.