Komentář krajského radního

Reklama

Komentář krajského radního Ing. Jaroslava Bradáče k předložení koncepce středního školství v kraji členům Zastupitelstva Karlovarského kraje.

Rád bych reagoval na kritické hlasy, které se ozývají z různých stran v souvislosti se zpracováním a předložením koncepce středního školství v kraji. Celou záležitost bych chtěl uvést na pravou míru, respektive vrátit do věcné roviny, v níž jde především o obsah návrhu tak zásadního materiálu. Nemohu se smířit s tím, že se kritika objevuje ještě před projednáním tohoto dokumentu a kladu si otázku, zda se kritici s návrhem vůbec seznámili.

 

O co vlastně jde: usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 541/12/17 ze dne 7. prosince 2017 bylo odboru školství, mládeže a tělovýchovy uloženo zpracovat komplexní koncepci středního školství v kraji s tím, že návrh bude projednán ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, ve Výboru pro regionální rozvoj a v Komisi pro rozvoj venkova.

 

Odbor školství na základě zadaného úkolu od zastupitelů zpracoval návrh koncepce. V  průběhu prací se ukázalo, že s ohledem na rozsáhlost a složitost problematiky a zejména na výtky a kritiku, kterým vedení kraje čelilo při předložení první etapy úpravy oborové struktury středních odborných škol v závěru minulého roku, bude smysluplné rozdělit koncepci na dvě části. První část analytickou a strategickou, která popíše stávající stav a stanoví stav cílový a nastíní možné varianty opatření k jeho dosažení. Druhá, realizační část, pak již bude obsahovat konkrétní návrhy opatření, přičemž po zkušenostech z předchozích optimalizačních snah ji nelze v žádném případě odpovědně zpracovat, aniž budou známy připomínky z široké diskuse, které se kromě výše uvedených orgánů kraje zúčastní například i starostové, ředitelé škol a sociální partneři.

 

Na základě požadavků krajských zastupitelů tedy postupujeme takto: návrh první části koncepce byl v souladu s usnesením Rady kraje zaslán všem zastupitelům a následně dáme prostor k  vyjádření připomínek a názorů uvedeným výborům a komisi, ale i dalším subjektům. Veškeré připomínky pak budou následně vypořádány.

 

Vyzývám krajské zastupitele i ostatní aktéry k aktivnímu a odpovědnému přístupu k řešení tohoto tématu a dovolím si je požádat, aby hlavním motivem případných připomínek nebyly na prvním místě lokální zájmy a osobní či politické ambice a antipatie, ale aby na problematiku středního školství nahlíželi v celokrajském kontextu s cílem pozvednout jeho úroveň.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková
tisková mluvčí

oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.:       +420 354 222 130
mobil:   +420 736 650 308
e-mail: jana.pavlikova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz

Reklama