Souhrn aktuálních uzavírek a dopravních omezení

Souhrn aktuálních uzavírek a dopravních omezení ve městě a okolí k  06. 4. 2018.

 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací bude úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko).

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena  část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 20.9.2017 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, ulice Zámecký vrch – p.p.č. 1152, podél objektu č.p. 17/404, a to chodník a stezka pro pěší. Úplná uzavírka bude o délce cca 20 m, obchůzka je cca 75 m – průchod možný po vedlejším schodišti. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce chodníku a stezky pro pěší z důvodu havarijního stavu.

Od 6.11.2017 do 31.5.2018 bude úplně uzavřena místní komunikace – veřejně přístupná účelová komunikace p.p.č. 559/8 a p.p.č. 577/1 od křižovatky ulic 1. máje a V Lučinách, k. ú. Dvory. Bude zde budována cyklostezka  A2 Dvory – Tašovice. Po vybudování 1. úseku (od křižovatky ulic 1. máje a V Lučinách k objektu na p.p.č. 287/6) bude umístěné dopravní značení „posunuto“ za objekt na p.p.č. 287/6 tak, aby nebyl omezen pohyb chodců a cyklistů na p.p.č. 513/1 a p.p.č.  512/1.

Od 13.11.2017 do 30.6.2018 bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice Buchenwaldská. Bude zde prováděna rekonstrukce vozovky a chodníku a odstranění vlečkového přejezdu. II. etapa je v termínu od 1.4.2018 do 30.6.2018; úsek ul. Buchenwaldská od křižovatky s ulicí Celní až po zastávku MHD u krematoria. Po celou dobu trvání uzavírky bude zajištěn bezpečný průchod pro chodce celým úsekem pod uzavírkou.

Od 19.2.2018 do 30.4.2018 bude úplně uzavřeno schodiště mezi budovou magistrátu města a budovou základní školy na Moskevské ulici. Bude zde prováděna rekonstrukce daného schodiště a vzhledem k rozsahu prací nebude umožněn průchod po tomto schodišti. Práce jsou zajištěny dopravním značením.

Od 15.3.2018 do 15.4.2018 bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice Lomená  – p.p.č. 457/7; 457/7; 457/1 – konec slepé ulice; délka uzavírky cca 30 m. Budou zde prováděny stavební práce pro vybudování parkovacích stání.

Od 19.3.2018 do 7.4.2018 bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice Žižkova – úsek od křižovatky s ulicí Husova k RD č.p. 728/18; uzavírka o délce cca 165 m. Budou zde prováděny stavební práce – rekonstrukce krytu vozovky vč. obrubníků a úprava zařízení v komunikaci. Průjezd je možný ulicí Husova a Rokycanova.

Od 8.4.2018 do 30.4.2018 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice Žižkova – úsek od RD č.p. 728/18 k RD č.p. 555/43; uzavírka o délce cca 420 m. Budou zde prováděny stavební práce – rekonstrukce krytu vozovky vč. obrubníků a úprava zařízení v komunikaci. Po celou dobu prováděných prací bude zachován průjezd předmětného úseku.

ilustrační foto (Karlovy Vary)


SILNICE II. a III. třídy

Od 19.5.2017 na dobu jednoho roku bude úplně uzavřena silnice III/1947 na trase Štoutov – Mokrá v délce cca 990 m z důvodu provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.

Od  10.3.2018 do 15.4.2018 bude částečně omezen provoz na silnici II/208 na trase Kojšovice – Toužim z důvodu provádění stavebních prací – kácení stromů. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

 

Od 3.4.2018 do 27.7.2018 bude částečně uzavřena silnice II/198, staničení km 0.000 – 4.900,  na trase Bochov –  Kozlov důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

 

Od 1.4.2018 do 31.5.2018 bude částečně uzavřen provoz na silnici II/230 staničení km 109.866 v obci Otročín – Tisová z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

 

Od 1.4.2018 do 20.4.2018 bude částečně uzavřen provoz na silnici III/22129, most ev.č. 22129 – 6  v obci Sadov z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

 

Od 9.4.2018 do 12.5.2018 bude částečně uzavřen provoz na silnici III/22213 staničení km 0,350 – 0,850  v obci Andělská Hora z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 15.6.2018 od 20:00 do 17.6.2018 do 7:00 hodin bude úplně uzavřen provoz na silnici III/21047 a III/2194 v obci Nejdek z důvodu pořádání kulturní akce. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po místních komunikacích a silnici III/21047 a stanovuje se její trasa:

– směr Karlovy Vary – Kraslice, ulicemi Karlovarská, Poštovní, Rooseveltova, Nádražní a zpět

– směr Karlovy Vary – Nové Hamry, ulicemi Karlovarská, zadní část nám. Karla IV. (podél řeky Rolava), Nerudova, Závodu míru a zpět ulicemi Závodu míru, Žižkova, Dvořákova, Poštovní a Karlovarská.

 

Od 3.4.2018 do 16.4.2018 bude částečně uzavřen provoz na silnici III/22129 staničení km 7.705 – 7.760, v obci Otovice z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

 

Od 14.4.2018 od 8:00 hodin do 16.4.2018 do 17:00 hodin bude úplně uzavřen provoz na silnici II/220 staničení km 1.815 v obci Karlovy Vary – Stará Role z důvodu provádění stavebních prací na železničním přejezdu.  Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích I., II. a III. třídy a stanovuje se její trasa:

– od křižovatky silnic II/220 a I/6, dále sjezdem ze silnice I/6 na silnici II/222 směr Chodov na křižovatku silnic II/222 a III/2224 v obci Mírová směr Nová Role, na křižovatku silnic III/2224 a II/209 směr Nová Role a dále po silnici II/209 ke křižovatce silnic II/209 a II/220 směr Karlovy Vary a zpět.

 


Zdroj:

Helena Kyselá

tisková mluvčí

odbor kancelář primátora

Telefon: +420 353 151 456

Mobil: +420 601 342 680

Email: h.kysela@mmkv.cz

 

Magistrát města Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, 361 20  Karlovy Vary