Karlovarský kraj předal ocenění pedagogům

Hejtmanka Karlovarského kraje Mgr. Jana Vildumetzová a krajský radní pro oblast školství Ing. Jaroslav Bradáč včera předali ceny pedagogům (ze škol a dalších školských zařízení napříč regionem) u příležitosti oslav Dne učitelů. Jeden pedagog převzal Cenu hejtmanky Karlovarského kraje, dalších 24 pak získalo pamětní listy. Akce se konala v oranžerii Městské knihovny Ostrov.

Přehled oceněných:

CENA HEJTMANKY KARLOVARSKÉHO KRAJE – za celoživotní vynikající práci v oblasti školství

 

PaedDr. Jiří Vrzal, bývalý ředitel Střední pedagogické školy, gymnázia a vyšší odborné školy Karlovy Vary

 • Celou svou pedagogickou dráhu zasvětil Karlovarsku, kam v roce 1961 nastoupil jako učitel Základní školy v Kyselce, následně působil jako asistent Pedagogického institutu v Karlových Varech, v letech 1965 – 1976 učil v Pedagogické škole Karlovy Vary, do roku 1990 pak pracoval jako vedoucí kabinetu fyziky a didaktické techniky v rámci Krajského pedagogického ústavu. V roce 1990 se vrátil do Střední pedagogické školy Karlovy Vary jako zástupce ředitele a v roce 2004 byl jmenován jejím ředitelem. Po celou dobu pedagogické i řídící praxe prokazoval svou kvalitu, zároveň si však zachoval i vstřícný a kolegiální přístup ke spolupracovníkům i svým žákům. Jako ředitel dokázal školu konsolidovat a stabilizovat v náročném období 90. let a jeho profesionalita umožnila zachovat kvalitní vzdělávání budoucích pedagogů v kraji.

 

 

PAMĚTNÍ LIST HEJTMANKY KARLOVARSKÉHO KRAJE – za dlouholetou vynikající a záslužnou vzdělávací a výchovnou práci s dětmi a mládeží v oblasti školství

 

Kamil Baránek, bývalý učitel Základní umělecké školy Horní Slavkov

 • V této škole působil jako učitel hry na kytaru v letech 1964 – 2007 a věnoval jí celý osobní i profesní život. Svým dlouholetým pedagogickým působením pozitivně ovlivnil mnoho dětí a mládeže z Horního Slavkova a okolí, vedl je ke smysluplné umělecké činnosti, kdy řada jeho absolventů se věnuje hudbě či působí jako učitelé základních uměleckých škol.

 

Mgr. Karel Borský, ředitel Domova mládeže a školní jídelny Mariánské Lázně NEMOC BUDE PŘEDÁNO DODATEČNĚ

 • S krátkou přestávkou je věrný školství v našem regionu téměř 33 let, z toho jako ředitel domova mládeže 24 let. Své bohaté zkušenosti, získané letitou praxí, ochotně předává začínajícím kolegům a odborné kompetence uplatňuje i v oblasti rozvoje školských výchovných a ubytovacích zařízení. Již několik let se mu daří díky jeho profesionalitě a značnému úsilí úspěšně zabezpečovat veškeré činnosti domova, a to jak vzdělávací, tak i ekonomické, ve složitých podmínkách za nepříznivého demografického vývoje žáků.

 

Helena Černá, bývalá ředitelka Mateřské školy Vora, Mariánské Lázně, Za Tratí 687

 • Ve školství působila již od ukončení studií až do konce roku 2017, z toho ve funkci ředitelky 26 let. Vždy pracovala zodpovědně, svědomitě a se zájmem, držela krok s dobou, nebála se novinek a díky tomu škola pod jejíma rukama vzkvétala a patří mezi nejlepší ve městě. Její práce byla příkladem a motivací i pro ostatní ředitelky mateřských škol, kterým vždy ochotně pomohla a poradila.

 

PaedDr. Miluše Dušková, učitelka Základní školy Nová Role

 • Její pracovní kariéra je zasvěcena našemu kraji, kde pracuje od roku 1985 jako učitelka na základních školách. Stále vyhledává nové metody a formy práce, díky kterým se jí daří vhodně pracovat jak s nadanými žáky, tak s žáky vyžadujícími speciální péči. Pozitivní je její snaha o propojení školy s děním ve městě, připravuje vystoupení na akce města, zajišťuje propagaci školy. Svou kreativitou a nadšením pro práci s dětmi je inspirací pro kolegy i rodiče.

 

Mgr. Jiřina Fajfrová, ředitelka Základní školy Františkovy Lázně, Česká 39/1

 • Ve školství působí již 38 let, jako ředitelka od roku 2003. Za tuto dobu se jí podařilo proměnit školu ve školu moderního typu. Je spravedlivá, čestná, pracovitá
  a svědomitá, své povolání miluje a má vřelý vztah k dětem. Stala se respektovanou autoritou a výraznou osobností, která si ocenění zaslouží nejen pro své odborné, ale
  i lidské kvality.

 

Mgr. Brigitte Havelková, zástupkyně ředitelky Základní školy Sokolov, Švabinského 1702 NEMOC – PŘEBÍRÁ ŘEDITELKA ŠKOLY MGR. SKOPALOVÁ

 • Ve školství pracuje od roku 1976, po celou dobu v okrese Sokolov, ve funkci zástupkyně ředitele pak od roku 2002. Významný je její podíl na tvorbě základních školních dokumentů. Pravidelně připravuje žáky nejen na přijímací zkoušky na střední školy, ale i na soutěže v matematice a německém jazyce, organizuje mezinárodní spolupráci se školami v SRN. Má vysoké morální hodnoty a svou práci bere jako životní poslání, mladým kolegům je vzorem a příkladem.

 

Mgr. Jaroslav Helcl, bývalý ředitel Základní školy Aš, Hlávkova 26, okres Cheb

 • Po celou svou pedagogickou dráhu od roku 1970 působil na základních školách v Aši, nejprve jako učitel, od roku 1997 do roku 2011 jako ředitel. I poté zůstal aktivním členem pedagogického sboru a nadále působí jako učitel matematiky. Vedle toho pomáhá s organizací sportovních soutěží a spolupracuje na tvorbě a inovaci školního vzdělávacího programu.

 

Jarmila Hortová, vedoucí sociálního úseku Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov

 • Do oblasti ústavní výchovy nastoupila bezprostředně po ukončení středoškolských studií a v sociální oblasti v dětských domovech našeho kraje působí tedy více než 40 let. Díky své odbornosti a znalosti problematiky dokáže bez zaváhání komunikovat s dětmi, jejich rodiči, pedagogickými pracovníky i příslušnými orgány. Její ocenění je výrazem toho, jak úzce jsou oblasti výchovy a sociální práce v dětských domovech propojeny.

 

Bc. Eva Hovorková, vedoucí vychovatelka domova mládeže Střední lesnické školy Žlutice

 • Bezprostředně po ukončení školy před 30 lety nastoupila jako vychovatelka na stávající pracoviště. Svou práci vykonává zodpovědně, a to i nad rámec své pracovní doby. U žáků se jí daří vzbudit zájem o vzdělávání i sportovní a společenské aktivity. V kolektivu zaměstnanců je oblíbená a vždy ochotná pomoci.

 

Mgr. Yvona Chrudimská, zástupkyně ředitele Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary

 • Této škole věnovala celý svůj pracovní život, nejprve jako učitelka češtiny a dějepisu, posledních 20 let jako zástupkyně ředitele. Vždy vynikala svým nasazením, odbornými kompetencemi, ale i životním nadhledem a lidstvím. Respekt si získala vyváženým uplatňováním náročnosti a důslednosti s vlídností a kolegialitou. Má velký osobní podíl na přerodu školy z provincionálního učiliště na střední školu zvučného jména.

 

Mgr. Adéla Kailová, zástupkyně ředitelky Základní školy Sokolov, Běžecká 2055 NEMOC – PŘEBÍRÁ MANŽEL

 • V různých pedagogických pozicích pracuje již od roku 1976, od roku 1999 jako zástupkyně ředitele. Je velmi pracovitá, odpovědná, má organizační schopnosti a je skutečným odborníkem ve své profesi. Těší se úctě svých podřízených pro svou empatii, schopnost komunikovat a řešit problémy, ale i díky svému laskavému humoru a celkovému přístupu k životu.

 

Mgr. Martina Kheilová, ředitelka Základní školy a střední školy Karlovy Vary

 • Školství v našem kraji se věnuje po celou dobu své profesní kariéry, tj. téměř 33 let, z toho 24 let ve stávající škole, kde již 11. rokem vykonává funkci ředitelky. Je člověkem na svém místě, velice profesionální, důsledná, pracuje s vysokým nasazením, ale zároveň je i vstřícná a lidská. Je aktivní propagátorkou nových metod práce a pod jejím vedením se škola rozvíjí po všech stránkách. Je uznávaným odborníkem v oblasti práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, některé její aktivity sahají nejen za hranice školy, ale i našeho kraje.

 

Leopold Kolář, učitel odborných předmětů Integrované střední školy Cheb

 • Své žáky v oborech stravování připravuje již 17 školních roků. Silnou stránkou jeho práce je vyváženost obou stěžejních částí vzdělávacího proces – odborné zdatnosti
  a přístupu k žákům, je vynikajícím reprezentantem profese v oblasti učitelské i osobní. Mezi jeho záliby patří nejen gastronomie, ale i četba, historie, rekreační sport, odreagování mu přináší práce na chalupě, mnoho času věnuje péči o rodinu
  a vnoučata.

 

Marie Kotherová, učitelka Mateřské školy Merklín, okres Karlovy Vary

 • Na Karlovarsku působí od roku 1968 nejdříve jako vychovatelka dětského domova, poté jako ředitelka a učitelka mateřské školy v Merklíně, kde je aktivní do dnešních dnů i po odchodu do důchodu. Rozvíjí schopnosti a dovednosti dětí po několik generací, dá se říci, že je tělem i duší předškolní pedagog, stále hledá různé alternativní metody a formy výuky. Patří mezi šťastné, optimistické a laskavé lidi, kterým se profese stala koníčkem.

 

Mgr. Radka Králová, učitelka Gymnázia Cheb

 • Rodačka z Chebu je věrna tomuto městu po celý život. Svou pedagogickou kariéru zahájila v roce 1992 na základní škole v Chebu jako učitelka biologie a chemie, od roku 2007 působí na zdejším gymnáziu. Je učitelkou, která díky svému pedagogickému mistrovství a zaujetí pro svůj obor dokáže skloubit náročnost
  a přitom neodradit své žáky, kteří ji milují. Kromě příkladného plnění svých učitelských povinností a činnosti koordinátora EVVO se mimořádně a úspěšně angažuje v mimoškolní činnosti a práci s talentovanou mládeží v biologii.

 

Drahomíra Krčková, učitelka Základní umělecké školy Kraslice

 • V této škole působí bez přestávky již od roku 1976 a za celou dobu vychovala řadu úspěšných absolventů, kteří se mnohdy uplatňují jako výkonní umělci nebo učitelé hudby. Její žáci jsou vždy kvalitně připraveni na soutěže, ze kterých přivážejí cenné trofeje. Ochotně zajišťuje a organizuje i mimoškolní činnost, a o bez ohledu na svůj volný čas. U svých spolupracovníků i žáků má velké renomé, autoritu a respekt.

 

Alena Kroupová, zástupkyně ředitelky 2. mateřské školy Karlovy Vary, Krušnohorská 16

 • Na stávající mateřskou školu nastoupila jako učitelka téměř před 30 lety, od roku 2005 pracuje jako zástupkyně ředitelky. Svou práci vykonává vždy s plným nasazením a na vysoké profesionální úrovni. Bez ohledu na svůj volný čas, zajišťuje řadu akcí
  a vystoupení. Má vždy úsměv na tváři, je vlídná, milá a laskavá.

 

Mgr. Zdena Kučerová, asistentka pedagoga 1. mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7

 • Celý svůj profesní život od roku 1974 zasvětila předškolnímu vzdělávání v našem regionu jako učitelka, ředitelka a vedoucí učitelka. I po nástupu do důchodu v roce 2012 nadále vypomáhá, v současné době jako asistentka pedagoga. Ocenění si zaslouží nejen jako pedagog, ale i jako člověk s velkým otevřeným srdce na dlani
  a pochopením pro druhé. Je velice akční, spolehlivá a zároveň dobrosrdečná, se smyslem pro humor, který rozdává kolem sebe.

 

Taťána Malinkovičová, ředitelka Mateřské školy Citice, okres Sokolov

 • Své životní poslání – práci s dětmi začala naplňovat ihned po ukončení střední školy jako učitelka mateřské školy v Sokolově a následně od roku 2006 zúročila nabyté vědomosti a zkušenosti z praxe jako ředitelka stávající školy. Změnila způsob výuky
  a zavedla řadu zájmových činností pro děti, čímž škola získala prestiž a výrazně se zvýšil zájem rodičů o umístění dětí. Kladně je třeba hodnotit i spolupráci s obcí, zejména při pořádání různých společenských akcí.

 

Marie Nedvědová, ředitelka Mateřské školy Cheb, Komenského 27

 • V této funkci působí již 15 let a během této doby došlo pod jejím vedením k významnému posunu vzdělávacích aktivit, a to díky zkvalitnění metod a forem výuky. V oblasti vzdělávání spolupracuje s ostatními mateřskými školami včetně partnerské školy v SRN. Kromě toho se zasloužila o modernizaci tří areálů, které jsou součástí školy, a to i za využití prostředků z ESF.

 

Jana Piklová, ředitelka Mateřské školy Chodov, okres Sokolov

 • Předškolnímu vzdělávání v městě Chodově se věnuje celý svůj život, nejprve jako učitelka a od roku 1988 jako ředitelka. Nejen kolegyně, nýbrž i vedení města a rodiče oceňují stabilně kvalitní vedení mateřské školy, a to zejména po sloučení všech mateřských škol ve městě. Vždy dokázala zareagovat na nové moderní metody
  a formy práce, čímž zkvalitnila a zpříjemnila pobyt dětí v zařízení. Svým profesionálním přístupem se bezpochyby vryje do paměti mnoha kolegů i rodičů.

 

Mgr. Vlasta Plášilová, učitelka Základní školy Ostrov

 • Ve školství působí již více než 40 let, z toho kromě 4 let ve stávající škole. Za tuto dobu předala svým žákům mnoho vědomostí, dovedností a cenných rad do života, pomohla jim v rozhodování, kam nasměrovat svou profesní dráhu po ukončení základní školy. Ve své práci se stále zdokonaluje, přejímá nové metody výuky a je ochotnou poradkyní svým kolegům. Ve volném čase se věnuje malování, sportu, četbě a svým vnoučatům

 

Mgr. Jan Poula, ředitel Základní školy Karlovy Vary, Poštovní 19

 • Celý svůj profesní život zasvětil oblasti školství na Karlovarsku, kde působil nejprve jako učitel matematiky a fyziky na základních školách, poté jako zástupce ředitele stávající školy a od roku 2006 jako její ředitel. Pod jeho vedením se škola zařadila mezi nejkvalitnější, nejlépe hodnocené a nejžádanější základní školy ve městě. Je však i skvělým pedagogem, na jeho hodiny vzpomíná řada žáků. Je otevřený novým věcem, diskusi s kolegy i rodiči, vždy ochotně pomůže a poradí. Dosud je aktivním sportovcem v kanoistice a cyklistice.

 

Anna Procházková, ekonomka Základní školy a mateřské školy Regionu Karlovarský venkov

 • Již řadu let působí v ekonomických funkcích na úseku regionálního školství. Velice pozitivně lze hodnotit je aktivní spolupráci s MŠMT při vytvoření metodiky školské právnické osoby, spolupráci mezi školou, zřizovatelem a nadstandardní zapojení při zajišťování dotací. Celou svou činností úspěšně reprezentuje školu na veřejnosti
  a propaguje svazkové školství.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková
tisková mluvčí

oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.:       +420 354 222 130
mobil:   +420 736 650 308
e-mail: jana.pavlikova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz