Dotace na výměnu kotle je stále možné získat

Už v srpnu loňského roku schválila Rada Plzeňského kraje vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního titulu Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II.

„Na základě jednání Rady Plzeňského kraje bylo přijímání žádostí prodlouženo,“ říká Mgr. Radka Trylčová, krajská radní pro oblast životního prostředí a zemědělství.

Do kdy přesně mohou lidé své žádosti podávat?

Žádosti mohou podávat do 29. 6. 2018 nebo do vyčerpání alokace výzvy. Zájemci mají stále šanci získat dotaci na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním maximálně ve výši 127 500 Kč. Výzva je určena fyzickým osobám, vlastníkům rodinných domů na území Plzeňského kraje. Podmínkou dotace je výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj.

 

Co pro obdržení dotace udělat?

Prvním krokem je podání elektronického formuláře v aplikaci eDotace, která je dostupná na internetovém portálu Plzeňského kraje. Žadatel získá pořadové číslo a do deseti pracovních dnů od podání musí dodat na krajský úřad písemné přílohy, tedy formulář žádosti o poskytnutí dotace, fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním jmenovitém příkonu 10-300 kW, doklad o konkrétním typu budoucího realizovaného zdroje s označením SVT kódu (cenová nabídka, objednávka, smlouva o dílo, apod.), kopii úplné smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu.

 

Jaké musejí žadatelé splnit podmínky?

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5. Jako nový zdroj vytápění si žadatelé mohou vybrat z velkého množství podporovaných zdrojů uvedených v Seznamu registrovaných výrobků (https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/). Jsou podporovány tepelná čerpadla, kotle pouze na biomasu, automatické (kombinované) kotle na uhlí a biomasu nebo plynové kondenzační kotle.

 

Bude ještě nějaká šance pro žadatele, na které se nedostane?

Po vyčerpání alokace dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ bude bezprostředně otevřen tzv. zásobník, a to do vyčerpání alokace 15 000 000 Kč. Žádosti v zásobníku budou využity v případě vyřazení žádostí nesplňujících podmínky ve výše zmíněné výzvě.

 

Z jakého důvodu se tyto výzvy vypisují?

Cílem je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek na území Plzeňského kraje. Tyto výzvy by měly pomoci všem, kteří musí vyměnit do roku 2022 svůj starý kotel. Staré kotle první a druhé emisní třídy jsou považovány za zastaralé, ze zákona je nebude možno provozovat.

 

V případě dotazů se neváhejte obrátit na administrátorky kotlíkových dotací na telefonním čísle 377 195 099 nebo na e-mailu kotliky@plzensky-kraj.cz.