Modernizace historického přeshraničního silničního spojení

Modernizace historického přeshraničního silničního spojení Bad Elster S306 – Hranice III/2172.

Představitelé Karlovarského kraje včera spolu se zástupci okresu Vogtland a starosty dotčených měst slavnostně zahájili modernizaci silnice mezi Bad Elsterem a Hranicemi. 

 

Podrobnosti o projektu:

Města Hranice na české straně a Bad Elster na německé straně byla historicky vždy propojena silničním spojením, které fungovalo cca až do pol. 20. století. Následně došlo k jeho uzavření zejména z politických důvodů a celé silniční spojení bylo v původních parametrech opětovně zprovozněno pro vozidla o celkové hmostnosti do 3,5 tuny až po přistoupení České republiky k Schengenským dohodám. Na české straně je trasa silnice III/2172 vedena zastavěnou oblastí místní části Krásňany, a proto je zde nutné vybudovat zejména chodníky pro pěší provoz, ale také upravit šířkové parametry silnice odpovídající stávajícím předpisům. Na německé straně má silnice také mnoho závad a nedostatků a v několika místech je nezbytná i úprava směrového vedení trasy. Zároveň je zde nezbytné zohledňovat i otázky ochrany životního prostředí, zejména migrační trasy chráněných obojživelníků. Z těchto důvodů se česká a německá strana zavázaly ke vzájemné spolupráci v rámci společného projektu “Modernizace historického přeshraničního silničního spojení Bad Elster S306 – Hranice III/2172”. Tento projekt byl úspěšně schválen a bude podpořen v rámci Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

Jako Lead partner tohoto projektu vystupuje německý Zemský úřad pro silniční stavitelství a dopravu pobočka Plauen, partnerem projektu na české straně jsou Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, a Město Hranice.

Celkové společné předpokládané náklady celého projektu činí cca 7,9 mil. Euro. Tato částka ale bude ještě revidována na základě dokončených zadávacích řízení.

Finanční náklady na provedení stavebních prací na české straně činí za část projektu pro Karlovarský kraj cca 12,9 mil. Kč, z čehož 85% nákladů hradí Evropská unie z fondu pro regionální rozvoj, tj. cca 10,9 mil. Kč, 5% bude uhrazeno ze státního rozpočtu, tj. cca 0,6 mil. Kč, a zbývajících 10% zůstává k úhradě z rozpočtu Karlovarského kraje, tj. cca 1,4 mil. Kč. Předfinancování výdajů projektu je zajištěno schváleným úvěrem. Součástí projektu jsou dále stavební objekty (např. zřízení chodníků, parkovacích stání, veřejného osvětlení a samostatný úsek silnice III/2172), které financuje Město Hranice s předpokládanými náklady za celý projekt přes 40 mil. Kč.

Na základě výsledku zadávacího řízení, které se uskutečnilo v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázkách, byl vybrán jako nejvýhodnější uchazeč pro část projektu Karlovarského kraje firma Strabag a.s.

Stavba je slavnostně zahajována dne 27.03.2018 a termín dokončení části Karlovarského kraje se předpokládá do 30.09.2018. Veškeré stavební práce na silnici III/2172 na české straně, i za Město Hranice, by měly být dokončeny do konce roku 2019.

Popis stavby Karlovarského kraje:
Celý projekt zahrnuje modernizaci silnice III/2172 na české straně a silnice S306 na německé straně v celkové délce cca 3650 m. Část projektu Karlovarského kraje zahrnuje modernizaci silnice III/2172 od státní hranice směrem do města Hranice v délce cca 700 m. Součástí projektu je rozšíření stávající komunikace, položení nových konstrukčních vrstev vozovky, vyřešení odvodnění včetně zřízení nových propustků, nové svislé a vodorovné dopravní značení a provedení vynucených přeložek inženýrských sítí.

 


Zdroj:

Mgr. Veronika Severová
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.:       +420 354 222 116
mobil:   +420 736 650 056
e-mail: veronika.severova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz