Ministryně se zúčastnila jednání Rady EPSCO v Bruselu

Ve čtvrtek 15. března 2018 se uskutečnilo řádné zasedání Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO), Českou republiku zde zastoupila ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová. Hlavními tématy debaty byla „Budoucnost sociální Evropy po roce 2020“ a „Snižování genderových rozdílů v odměňování“. Dále se projednávaly body „Evropský semestr“, „Investování do zaměstnanosti mládeže“ a „Doporučení o Evropském rámci pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu“. Na žádost paní ministryně byl program zasedání doplněn o projednání aktuálního stavu revize směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.


Česká republika podpořila vzestupnou ekonomickou a sociální konvergenci v EU a k tomu nastavené cíle a priority politiky zaměstnanosti a sociální politiky EU. Jejich naplňování však musí brát v úvahu rozdíly v sociální a hospodářské úrovni členských států. Proto je třeba zachovat silnou úlohu nástrojů kohezní politiky ke sbližování hospodářské úrovně členských států. Důležité je i prohlubování vnitřního trhu a z pohledu ČR je zásadní nepodlehnout protekcionistickým tendencím a vnitřní trh dále rozvíjet. Mezi priority pro ČR, které ministryně Němcová zdůraznila, patří řešení důležité otázky dopadů digitalizace a automatizace na trh práce, které je třeba řešit komplexně v oblastech vzdělávání, pracovněprávních vztahů i sociální ochrany.

Důležitou otázkou současnosti je i dobré nastavení flexibilních pracovních úvazků a flexibilních forem práce, které pomohou tolik potřebnému skloubení rodinného a pracovního života.

„EU musí členské státy podporovat v jejich snažení zejména kombinací legislativních, finančních a motivačních opatření, která nebudou jednotlivým členským států fungování komplikovat, ale budou pomáhat k řešení jednotlivých úkolů,“ dodala Jaroslava Němcová.

Ve svém projevu k aktuálnímu stavu projednávání citlivé revize směrnice o vysílání pracovníků pak ministryně Němcová zdůraznila následující: „V těchto dnech vrcholí dlouhý a velice složitý legislativní proces vyjednávání návrhu revize směrnice o vysílání pracovníků. Všichni víme, že návrh má jednak faktický význam – pro praktické fungování vnitřního trhu, ale také význam politický – jako symbol společného úsilí s cílem lepší sociální ochrany mobilních pracovníků na vnitřním trhu a v Unii jako celku. Jsem si plně vědoma složitosti procesu vyjednávání s Evropským parlamentem. Přesto bych dnes chtěla veřejně vyzvat bulharské předsednictví, aby nerezignovalo na ambici dosáhnout textu, který nám všem poskytne dostatečnou právní jistotu a vytvoří předpoklady pro kvalitní transpozici a řádnou aplikaci“.

 


Zdroj:

Vladimír Řepka
tiskový mluvčí

www.mpsv.cz