Na Gymnáziu Františka Křižíka se začne stavět nový pavilon jazyků!

Statutární město Plzeň obdrželo od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, finanční dotaci na projekt pod názvem „Rozvoj a modernizace školy pro výuku jazyků na GFK“ s reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005041. Projektovou žádost podalo statutární město Plzeň ve spolupráci s Gymnáziem Františka Křižíka na základě Smlouvy o partnerství a na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 144 z dubna 2017.

Gymnázium Františka Křižíka sídlí od roku 2006 v budově školního areálu Sokolovská 1165/54 v Plzni, který patří městu Plzeň. V rámci projektu vznikne ve školním areálu nový pavilon s pěti odbornými jazykovými učebnami s moderním vybavením o celkové kapacitě 87 žáků.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání v komunikaci v cizích jazycích s využitím nejmodernějších metod výuky (iPadů, elektronických učebnic, zajímavých aplikací a programů) a zapojením do výuky odborníků ze spolupracujících VŠ a rodilých mluvčích. Kvalitní jazykové vzdělávání v moderních učebnách 21. století doplňuje celkový koncept moderního vzdělávání na Gymnáziu Františka Křižíka.

Celkové náklady projektu jsou 11,9 milionu Kč, poskytnutá dotace činí 10,7 milionů Kč, což je 90% celkových nákladů projektu. 10% výše nákladů projektu, konkrétně 1,2 milionu Kč bude financovat statutární město Plzeň. Tyto prostředky následně městu zaplatí Gymnázium Františka Křižíka.

Finanční prostředky ve výši 90% poskytla Evropská unie (85%) a Česká republika (5%) prostřednictvím Integrovaného operačního programu řízeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, prioritní osy 2. (Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů) a jejího specifického cíle 2.4 (Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení) v rámci 7. výzva-ITI-Plzeň-SC 2.4-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro střední vzdělávání včetně bezbariérových opatření – integrované projekty ITI.

Projekt by měl být realizován do konce září 2018.

Další informace o projektu:

Gymnázium Františka Křižíka sídlí od roku 2006 v budově školního areálu Sokolovská 1165/54 v Plzni, který patří městu Plzeň. S postupným rozšiřováním školy, vznikem základní školy a velkým zájmem o studium vznikla i potřeba vybudování nových odborných učeben.

Gymnázium zajistilo z vlastních prostředků stavební dokumentaci, studii proveditelnosti a iniciovalo podání žádosti o podporu na vybudování pavilonu jazyků s pěti učebnami. Statutární město Plzeň uzavřelo s gymnáziem Smlouvu o partnerství a na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 144 z dubna 2017 schválilo podání žádosti o dotaci projektu „Rozvoj a modernizace školy pro výuku jazyků na GFK“ z Integrovaného regionálního operačního programu, infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI.

Žádost o dotaci byla úspěšná, v lednu 2018 pak proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavební části akce, ve kterém uspěla společnost ACG-Real, s.r.o. Předpokládané náklady projektu jsou cca 12 milionů korun vč. DPH. Město Plzeň je stavebníkem a celou akci předfinancovává. Samotná stavba včetně dodávky vybavení je plánována od března do konce září 2018.

Pavilon jazyků vznikne nad stávající Základní uměleckou školou, která v areálu školy také sídlí. Vznikne zde 5 jazykových učeben o celkové kapacitě 87 žáků (z toho 5 míst pro imobilní žáky). Předpokládané využití každé učebny je minimálně 30 hodin týdně. Učebny cizích jazyků budou vybaveny interaktivními tabulemi s projekčním zařízením a dalším moderním ICT příslušenstvím a nábytkem. Všechny učebny budou připojeny na wifi a školní síť, žáci zde budou moci používat vlastní tablety s elektronickými učebnicemi. Součástí pavilonu jazyků bude kabinet jazyků s patřičným zázemím. Všechny učebny budou využívány i pro kroužky školy a pro projektové dny spolupracujících škol.

Vzhledem k tomu, že v roce 2016 byly v objektu školy provedeny bezbariérové úpravy (výtah, bezbariérová rampa u vchodu do školy, úprava WC na všech podlažích), bude nyní celá škola včetně nově vybudovaného pavilonu jazyků bezbariérová.

Gymnázium Františka Křižíka by rádo do budoucna realizovalo i druhou část projektu – pavilon přírodních věd, zahrnující odborné učebny fyziky, chemie a biologie.

Děkujeme za pomoc všem spolupracujícím subjektům, zejména statutárnímu městu Plzeň a jejím představitelům. Doufáme, že se projekt podaří úspěšně realizovat!


Zdroj:

Mgr. Jan Hosnedl
zástupce ředitele
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.
Sokolovská 54
323 00, Plzeň
Tel.: +420 377 925 715
GSM: +420 737 559 682
e-mail: Jan.Hosnedl@krizik.eu
web: www.krizik.eu