Prameny nad propastí

Na pondělí 12. března paní starostka svolala zastupitelstvo v jehož programu bylo schválení těchto pro obec nevýhodných smluv. V pětičlenném zastupitelstvu má tři příznivce a dále jednoho opozičního zastupitele. Plně respektujeme výsledky voleb, bohužel není v jeho moci podpisu těchto osudových smluv zabránit jinak než složením mandátu. Včera tak učinil stejně jako náhradníci z této kandidátky. I když je za to čeká jistě osočování, osobní statečností zachránili obecní majetek a možná i samotnou starostku před následky jejího konání. Lze pouze doufat, že i zbylí zastupitelé prohlédnou, jaká nečistá hra se zde odehrává.

 

Obec Prameny se již dvě desetiletí potýká s dluhy, které v minulosti dosáhly výše cca 130 mil. Kč. Firmě Real Aspekt s.r.o. se ve spolupráci se starostkou podařilo pohledávky od jednotlivých věřitelů odkoupit a soustředit do jedněch rukou.  Všechny jsou dle rozhodnutí soudu v péči soudního exekutora JUDr. Jiřího Janečky.

 

Ten vyčíslil celkovou aktuální výši dluhu ke konci měsíce ledna 2018 na přibližne 57 miliónů Kč, a zároveň vydal dne 27.01.2018 usnesení o ocenění majetku obce, o který má firma Real Aspekt s.r.o. zájem. Jde o soubor asi padesáti pozemků, dvou vodních ploch a osmi vrtů minerálních vod, jehož hodnotu vyčíslila Ing. Petra Michalová, znalkyně na ekonomiku a stavby, na částku přibližně 10 milionů korun. Což je nápadně nízká a nevýhodná částka pro obec. Zastupitel obce Prameny Ing. Aleš Dittert zaslal exekutorovi znalecký posudek dvou vrtů poloviční vydatnosti v nedalekých Lázních Kynžvart. Cena těchto zdrojů minerálních vod byla stanovena  na 82 mil. Kč. Rozdíl posouzené ceny se liší řádově, přitom kvalita vod je srovnatelná.

 

Dne 27. 1. 2018 bylo doručeno paní starostce Michaele Málkové „usnesení exekutora o určení ceny“ ve výši 10 milionů korun a starostka je od té doby nezveřejnila, nepodala sama odvolání a ani nesvolala zastupitelstvo, aby využilo možnost podat odvolání proti usnesení exekutora a hlavně k nápadně nízkému ocenění našeho majetku.

 

Paní Michala Málková pouze svolala pracovní schůzku zastupitelů s jednatelem firmy Real Aspekt s.r.o. panem Dmitrijem Vajnerem s vyloučením veřejnosti a termín k odvolání nevyužila. Slučuje se takovéto jednání s péčí řádného hospodáře? Lze o tak zásadním momentu v životě obce a majetkovém závazku obce na desítky let dopředu rozhodnout bez souhlasu zastupitelstva a informování občanů obce? Nezneužila starostka naši důvěru a svou pravomoc ve snaze vyjít vstříc věřiteli? Nebo to byla jen liknavost?

 

Pokud by se věřiteli podařilo dohodnout s obcí i s exekutorem o přímém odkupu tohoto nemovitého majetku, zbytek dluhu by obec musela splácet ze svého rozpočtu jehož výše je přibližně 1,7 mil. Kč částkou 800 tis. Kč ročně. To je bez úroků asi šedesát  let. Sečteme-li výši splátky 800 tis. a mzdové náklady uvolněné starostky a neuvolněného místostarosty, dohromady 920 tis. Kč, nezbude na provoz obce nic a už vůbec ne na potřebné opravy a investice. To samo o sobě je již dost velká tragédie. K tomu paní starostka spolu s panem Vajnerem předložila zastupitelům k projednání návrh smlouvy o zápůjčce a dohody o narovnání prostřednictvím třetí právnické osoby. A aby veřejnost uklidnila přiložila zastupitelům právní stanovisko JUDr. Hany Zemanové – advokátky věřitele. Jedná se o jasný konflikt zájmů.

 

Celkově to vypadá jako by starostka hájila cizí záměry, než aby s péčí řádného hospodáře chránila zájmy obce.

 

Čas do dalších voleb mohou občané Pramenů využít nejen k prověření smluv skutečně nezávislým právníkem, k zpochybnění podezřelého ocenění majetku, k prověření postupu starostky kontrolními orgány MV a eventuálně k podání trestních oznámení.

 


Autor:

Aleš Dittert
SVOBODNÉ PRAMENY s podporou STAN
602 275 012

 


Zdroj:

Erich Kříž

tajemník krajského zastupitelského klubu
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN), s podporou KOA, KDU-ČSL a TOP 09

krajský tajemník Karlovarského kraje

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
http://www.starostove-nezavisli.cz
https://www.facebook.com/starostove
https://twitter.com/STANCZ