Pedagogické lyceum

Zatímco v jiných krajích pedagogická lycea otevírají, u nás se prestižní obor ruší.

 

Na zasedání krajského zastupitelstva dne 7. prosince 2017 byla projednána a schválena „Změna oborové struktury středních škol v kraji“, jejímž cílem mělo být zrušení neperspektivních či málo naplněných oborů. Mezi zrušené obory se připletl i studijní obor PEDAGOGICKÉ LYCEUM vyučovaný na Střední pedagogické škole, gymnáziu a vyšší odborné škole Karlovy Vary, p. o., o který je naopak velký zájem a pro Karlovarsko je velice důležitý.

Paní hejtmance byly předloženy argumenty pro zachování oboru. Ta označila zrušení oboru za chybu a slíbila, že hned na začátku ledna 2018 celou záležitost projedná v Radě Karlovarského kraje a otevře diskusi ve Výboru pro výchovu a vzdělávání o možnosti revokovat toto chybné rozhodnutí na mimořádném zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 25. ledna 2018.

První slib paní hejtmanka splnila, všechny argumenty mohlo vedení školy předložit Výboru pro výchovu a vzdělávání, důvody pro zrušení byly vyvráceny, přesto se výbor nepodařilo přimět k doporučení revokace. Zřejmě z obavy otevřít v zastupitelstvu nepříjemné jednání. Nyní hrozí, že téma pedagogického lycea nebude na jednání zastupitelstva vůbec projednáváno.

 

Důvody pro zachování pedagogického lycea:

1) Pedagogické lyceum jako jediný studijní obor v kraji poskytuje kvalifikaci asistent pedagoga (§20 odst. 1 písm. e) zákona č. 379/2015 Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů), kterých je v kraji díky inkluzi veliký nedostatek, a pedagoga volného času (§17 odst. 1 písm. e) zákona č. 379/2015 Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů).

2) Většina absolventů si po maturitě volí studium na pedagogických fakultách a ve velké míře se po studiích vrací jako učitelé zpět do Karlovarského kraje, což pro jiné vysokoškoláky není běžné.

3) Na obor se každoročně hlásí až 100 zájemců, což trojnásobně převyšuje nabídku.

4) Obor sem jezdí studovat i žáci ze sousedních krajů (Kadaň, Klášterec, Lubenecko, Tachovsko, Plzeňsko…) Zrušení oboru povede jednoznačně k nedostatku kvalifikovaných sil na školách celého našeho kraje, především ve venkovských lokalitách, kde se už s personální krizí potýkají nyní.

 

Během jednání na odboru školství zazněly pouze tyto důvody pro zrušení Pedagogického lycea:

 

1) Pedagogické lyceum je gymnaziální obor, který neposkytuje žádnou kvalifikaci.

vyvráceno – absolventi získávají studiem kvalifikaci asistent pedagoga a pedagoga volného času + získají oborovou přípravu ke studiu na pedagogických VŠ.

Není pravda, že úspěšný žák se musí dobrat vysokoškolského vzdělání pouze přes gymnázium. Z pedagogického lycea odchází studovat pedagogické fakulty výrazně víc studentů než z gymnázií; v případě, že absolventi studují i na jiných fakultách (filozofické, matematicko-fyzikální, přírodovědné aj.), někteří se pak vrací do Karlovarského kraje jako učitelé odborných předmětů. Absolventi lycea, kteří studují pedagogické fakulty (Plzeň, Ústí, Praha aj.) jsou oceňováni na svých VŠ především pro odborné znalosti (pedagogika, psychologie, v oblasti výchov), ale i praktické dovednosti při realizaci pedagogické praxe – mají základy z pedagogické praxe, kterou na lyceu projdou. Jsou schopni kvalitní a účelné pedagogické reflexe a sebereflexe; úspěšní studenti pak mají výrazně vyšší motivaci zůstávat ve školství.  Pedagogická praxe žáků lycea je zajištěna ve spolupráci se zkušenými pedagogy, kteří ji garantují na cvičných smluvních pracovištích, a vyučujícími, kteří sami praxí prošli a mnozí v ní stále pracují; tím je zajištěno nezbytné propojení teorie a praxe. Toto gymnázia nezajišťují.

Žáci jsou na lyceu obsahem výuky předurčeni stát se spíše pedagogy orientovanými na didaktické praktické dovednosti se zaměřením na osobnost žáka, kdežto absolventi gymnázií se v drtivé většině stávají pedagogy orientovanými na teorii, vědecké informace a vědu. Zrušení pedagogického lycea je uzavřením profesní cesty těm, kteří se chtějí a jsou schopni profesně se profilovat již v 15 letech (od střední školy) a nechtějí jít cestou přes gymnázia.

 

2) Pedagogické lyceum si volí slabí žáci jako „závětří“ před matematikou

– vyvráceno – na lyceum se prokazatelně hlásí nejlepší žáci ze ZŠ, mnozí mají gymnázium až jako druhou volbu. Matematika je na lyceu povinný maturitní předmět.

 

3) Lycea jsou určena k zániku ve všech krajích

– vyvráceno – v mnohých krajích se v lyceích budou od září navyšovat počty tříd (např. Moravskoslezský), v Praze se bude s podporou kraje (hl. města) otevírat dokonce nové soukromé pedagogické lyceum pro minimálně 400 studentů z důvodu katastrofálního nedostatku pedagogů. I vojenská střední škola v Moravské Třebové, která v našem kraji brzy otevře pobočku, provozuje dva obory lyceí. Karlovarský kraj chce obor zrušit i přesto, že je o něj až trojnásobný zájem, žáci mají u maturitních zkoušek 100% úspěšnost a většina se věnuje práci či studiu v pedagogické oblasti a kraji pedagogové chybí na všech úrovních škol.

 

4) Pedagogické lyceum odvádí žáky střední školy z okrajových částí kraje (Aš, Chodov apod.).

Škole jsou známy problémy menších sídel. Tento argument ctí a neprosazuje otevření více tříd lycea v ročníku, ačkoli by je naplnila. Absolventi lycea se mohou jako učitelé stát krystaly oživení těchto menších sídel. Vzhledem k osobnostní kvalitě a oborové orientaci žáků, kteří se o obor zajímají a hlásí se na něj, je mylnou představa, že se v případě zavření oboru přesunou do sféry nenaplněných učebních oborů. Naopak je zde velké riziko, že nám tito potencionální absolventi utečou do okolních krajů již v patnácti letech.

Silný argument, který však nezazněl nahlas: do deseti let se středně velké obce péčí kraje úplně vylidní, školy v nich zaniknou a učitelé nebudou potřební. Pokud je toto koncepce rozvoje kraje, nedivíme se, že o ní radní nemluví.

Hlavním prezentovaným záměrem kraje pro rušení pedagogického lycea je snižovat počet míst na SŠ v Karlovarském kraji a otevření cesty pro žáky 9. ročníků do učebních oborů. Paradoxem tedy je, že namísto pedagogického lycea byla škole nabídnuta možnost otevřít v následujícím školním roce dvě třídy oboru předškolní a mimoškolní výchova namísto obvyklé jedné třídy. Žáci hlásící se na obor předškolní a mimoškolní pedagogika a žáci hlásící se na obor pedagogické lyceum jsou odlišného osobnostního založení, mají jiné profesní cíle a nelze je v žádném případě ztotožňovat. Krokem zastupitelů Karlovarského kraje je žákům 9. tříd odepřena možnost svobodně se rozhodnout – co chtějí studovat, jsou vystaveni nejistotě a důsledkům neuváženého, nedostatečně podloženého a předčasného politického tlaku. Dlouhodobý problém školství Karlovarského kraje se nevyřeší tím, že bude zavřen obor, který je společensky užitečný a prosperuje.

 

EDIT 22. 1. 2018

Dobrý den,

v pátek 19. ledna jsme Vám zaslali informace o hrozícím uzavření našeho pedagogického lycea, dnešním dnem se situace změnila.

Dle doporučení Rady Karlovarského kraje ze dne 22. 1. 2018, otevíráme studijní obor Pedagogické lyceum.

Všem, kteří jste nás podpořili, děkujeme.

Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola  Karlovy Vary

 


Střední pedagogická škola,

gymnázium a vyšší odborná škola

Karlovy Vary,

příspěvková organizace

Lidická 455/40 – Drahovice

360 01 Karlovy Vary