Studie rizikových faktorů aterosklerózy

Na podzim proběhne studie rizikových faktorů aterosklerózy v náhodně vybraném populačním vzorku obyvatel okresu Plzeň-město s názvem „Dlouhodobé trendy hlavních kardiovaskulárních rizikových faktorů a jejich prediktivní hodnota v náhodně vybraném populačním vzorku, Czech post-MONICA“ a podílí se na ní také II. interní klinika FN Plzeň. Cílem projektu je zmapovat současný výskyt kardiovaskulárních rizikových faktorů, vyhodnotit úroveň jejich léčebného ovlivnění a studovat jejich vztah ke kardiovaskulární nemocnosti a úmrtnosti. Navazuje na předchozí studii MONICA, koordinovanou Světovou zdravotnickou organizací.
V rámci této studie budeme vyšetřovat 1007 náhodně vybraných osob okresu Plzeň město ve věku 25-64 let, které jednotlivé zdravotní pojišťovny korespondenční formou pozvou na vyšetření v době od 30. 10. do 6. 12. 2017 do Fakultní nemocnici Plzeň-Bory. Výsledky účastníkům zašleme do 3 měsíců s upozorněním, že mají být předloženy praktickému lékaři. V komplikovaných případech můžeme v případě zájmu a souhlasu pacienta zajistit odborné vyšetření ve FN Plzeň.
Studie poskytne informace o výskytu a závažnosti srdečně cévních onemocnění, o faktorech, které je podmiňují a určují jejich další průběh, a o současném stavu a účinnosti jejich léčby. Umožní tak dále zlepšovat zdravotní péči o nemocné s kardiovaskulárními chorobami. Aby studie, která je organizačně a finančně náročná, splnila zadání, je naléhavě nutná účast každého pozvaného jedince. Pomůže tím hlavně sobě, ale i českému zdravotnictví, na které se každý z nás, dříve či později, obrací. Rádi bychom Vás požádali o podporu tohoto projektu a o případnou informovanost široké veřejnosti. Dovolujeme si touto cestou požádat oslovené pacienty, aby kontaktovali FN Plzeň dle pokynů na pozvánce a dostavili se na vyšetření dle popsaných postupů a svou účastí napomohli „zdravotní“ budoucnosti nás všech.
Zdroj: TZ Fakultní nemocnice Plzeň
LPP