Škola Mánesova – žáka vnímáme jako osobnost

Reklama

Žáka vnímáme jako osobnost, která je tvůrcem svého života a nese odpovědnost za vlastní učení, společně s ním prožíváme svět jako společný projekt.
Žákům systematicky odborně pomáháme objevovat a rozvíjet jeho silné stránky, podporujeme jeho víru ve vlastní schopnosti a aktivní přístup k životu.

Cílem naší školy je rozpoznat možnosti, vlohy a nadání každého dítěte, pomáhat mu v poznávání světa a sebe sama tak, aby se vzděláním a výchovou stávalo samostatným a svobodným člověkem plně zodpovědným za sebe a svět.
Pomocí vhodně zvolených výchovně vzdělávacích strategií respektujícím způsobem naplňujeme očekávané výstupy rámcově vzdělávacího programu.

Škola zajišťuje žákům výchovně-vzdělávací aktivity od 7 do 16 hodin. Na základě našich zkušeností preferujeme kombinaci předmětové výuky (český jazyk, matematika, cizí jazyk) s výukou v projektech, která dává žákům velkou míru svobodné volby v tematickém zaměření i formě zpracování, ale také velký díl odpovědnosti za vlastní práci. Výuka v projektech také rozvíjí přirozenou spolupráci ve škole i vrstevnické učení.

Jednotný systém hodnocení výstupů vzdělávání zahrnuje sebehodnocení, které vede žáka k odpovědnosti za vlastní učení a samostatnosti. Měsíční, pololetní a ročníkové slovní hodnocení je zaměřené na znalosti, dovednosti i osobnostní rozvoj žáků.

Prostředí školy a individuální přístup pedagogů umožňují cílené vyhledávání a posilování silných stránek a talentů dítěte, harmonizaci osobnosti každého žáka a sledování a hodnocení individuálního pokroku žáka ve všech oblastech.

Nezbytným předpokladem pro proces učení žáka je vnímání školy jako otevřeného prostoru pro sdílení rozmanitých zkušeností, názorů a myšlenek, který podporuje smysluplnou spolupráci prostředí, kde se každý cítí respektován a současně zažívá vnitřní respekt k ostatním.

Věříme v přirozený zájem dětí o okolní svět, jejich zvídavost a radost z poznávání. Podmínkou takto pojatého procesu učení je inspirativní prostředí. To může nabídnout škola prostřednictvím pedagogů, kteří sami radost z přirozeného a radostného zkoumání světa dosud neztratili a dokáží i ve třídě společně s žáky vytvořit prostředí vzájemné inspirace.

Představujeme školu pro vaše dítě, kde…
– se naučí s důvěrou považovat náš svět za svůj projekt
– bude obklopeno inspirativními učiteli a motivujícím prostředím, ale bude cítit odpovědnost za vlastní učení
– bude přijímána jeho individualita a učební styl
– dostane podporu při objevování a rozvíjení svých silných stránek
– bude respektováno a bude respektovat ostatní
– bude od první třídy tvůrcem svého života

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Mánesova s.r.o.
Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
Tel.: 359 807 052777 929 364
info@skolamanesova.cz
www.skolamanesova.cz

Reklama